راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 92601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92601 لیلا یوسفی سورانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
92602 لیلا یوسفی سورانی 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
92603 سهیل یوسفی سهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92604 نرگس یوسفی سیاوشی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92605 یاسمن یوسفی سیگاری 1386 علوم پايه فیزیک
92606 یاسمن یوسفی سیگاری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92607 غلامرضا یوسفی شادمهری 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92608 مریم یوسفی شعربابکی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92609 مرضیه یوسفی شوریجه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
92610 سارا یوسفی صراف 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92611 سعید یوسفی صراف 1387 علوم پايه فیزیک
92612 علی یوسفی صراف 1361 مهندسي راه و ساختمان
92613 الهام یوسفی طائمه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
92614 سارا یوسفی طائمه 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
92615 صبورا یوسفی طایفه بهلولی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
92616 نسرین یوسفی عارفی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
92617 حسن یوسفی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
92618 شهرام یوسفی فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92619 جانعلی یوسفی فرد 1336 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
92620 رقیه یوسفی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92621 شیما یوسفی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92622 مهرداد یوسفی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92623 نیما یوسفی فرد 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92624 نیما یوسفی قاسم خیلی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
92625 زهرا یوسفی قندشتنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92626 محسن یوسفی قندشتنی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92627 تکتم یوسفی کاخکی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92628 علی یوسفی کاخکی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92629 نجمه یوسفی کاخکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92630 فاطمه یوسفی کاریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92631 احمد یوسفی کلاته 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
92632 بتول یوسفی کلاته 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92633 فاطمه یوسفی کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92634 محمد یوسفی کلاته شادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
92635 فاطمه یوسفی کهنوج 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
92636 نصرت یوسفی کهنوجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92637 زهره یوسفی کیکانلو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92638 گلدسته یوسفی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
92639 حسین یوسفی گشتاسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
92640 راضیه یوسفی گلخواه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92641 حکیمه یوسفی لالیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92642 کیوان یوسفی مجیر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92643 اکرم یوسفی محمدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92644 نیره یوسفی مرندیز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92645 سید حمید رضا یوسفی مسک 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
92646 جلیل یوسفی مقدم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92647 زینب یوسفی مقدم 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
92648 سمیه یوسفی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92649 فاطمه یوسفی مقدم 1368 علوم پايه دبیری شیمی
92650 مرتضی یوسفی مقدم 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92651 نرجس یوسفی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
92652 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1371 كشاورزى زراعت
92653 مهدی یوسفی مقدم منظری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92654 فاطمه یوسفی مندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
92655 زهرا یوسفی منقاری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
92656 هادی یوسفی نائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92657 سمانه یوسفی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
92658 صدیقه یوسفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92659 محمود یوسفی نژاد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92660 مصطفی یوسفی نسب قلعه قاضی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92661 محمدعلی یوسفی نیا نهزمی 1370 علوم رياضي آمار
92662 فاطمه یوسفی هزاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92663 کیوان یوسفی همدانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92664 محمدعظیم یوسفی یاقوتی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
92665 اعظم یوسفیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92666 ایمان یوسفیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
92667 ربابه یوسفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92668 سیدمحسن یوسفیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92669 فاطمه یوسفیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92670 فهیمه یوسفیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92671 محمد یوسفیان 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92672 محمدحسن یوسفیان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92673 محمود یوسفیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92674 مصطفی یوسفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92675 یوسف یوسفیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
92676 فلورا یوسفیان زیندانلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92677 مریم یوسفیان قطب ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92678 ندا یوسفیان موزیرجی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92679 لینا یوسفیان نامقی 1367 علوم رياضي آمار
92680 پگاه یوسفین تبریزی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92681 نصرت اله یوسقی 1353 مهندسي راه و ساختمان
92682 الهام یوشعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92683 علی شخیر یونس یونس 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92684 حمید یونس ابادی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
92685 عاطفه یونس خواه 1378 علوم رياضي ریاضی محض
92686 عاطفه یونس خواه 1382 علوم رياضي ریاضی محض
92687 عاطفه یونس خواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
92688 آرش یونسی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
92689 سمیه یونسی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
92690 شهناز یونسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
92691 صفیه یونسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92692 عاطفه یونسی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92693 علی یونسی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
92694 محمّد یونسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
92695 مصطفی یونسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92696 ناصر یونسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
92697 محمدتقی یونسی رستمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92698 سکینه یونسی لطف علی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92699 احسان یونسی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92700 حمیده یونسی هروی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979964