راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 92601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92601 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92602 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
92603 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92604 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92605 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92606 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92607 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92608 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92609 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92610 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92611 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92612 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
92613 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92614 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92615 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
92616 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92617 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
92618 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92619 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
92620 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92621 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
92622 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92623 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
92624 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92625 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92626 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92627 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92628 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92629 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
92630 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92631 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92632 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92633 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92634 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92635 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92636 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92637 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92638 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92639 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
92640 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
92641 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92642 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
92643 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
92644 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92645 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
92646 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92647 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92648 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92649 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92650 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92651 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92652 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92653 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92654 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
92655 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92656 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92657 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
92658 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
92659 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92660 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
92661 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92662 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
92663 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92664 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92665 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92666 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
92667 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92668 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92669 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92670 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92671 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
92672 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92673 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92674 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
92675 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92676 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92677 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92678 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
92679 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
92680 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92681 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92682 مهدی نقیب 1353 مهندسي راه و ساختمان
92683 پروانه نقیب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
92684 مریم سادا ت نقیب زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92685 آرتمیس نقیب زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
92686 پروانه نقیب زاده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
92687 حامد نقیب زاده 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
92688 شهرزاد نقیب زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92689 آسیه نقیبی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92690 حسین نقیبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92691 راهله نقیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92692 راهله نقیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92693 سمانه السادات نقیبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92694 سیدامیر نقیبی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92695 سیدجواد نقیبی 1373 علوم رياضي آمار
92696 سیدجواد نقیبی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
92697 سیدحسن نقیبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92698 سیدرضا نقیبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92699 طاهره نقیبی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92700 عاطفه نقیبی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051705