راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 92601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92601 مرضیه نبوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92602 نادره نبوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92603 سارا نبوی آبیز 1385 دامپزشكي دامپزشکی
92604 محمد نبوی ابیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92605 محمدحسین نبوی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92606 طیبه نبوی باسفهرجانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92607 احمد نبوی ثالث 1370 علوم رياضي آمار
92608 سیدمحمدرضا نبوی ثالث 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92609 سیدمحمدصادق نبوی ثالث 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
92610 سیّدجواد نبوی ثانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
92611 سیدعلی نبوی چاشمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92612 سیده راحله نبوی دشتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92613 سیده راحله نبوی دشتی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
92614 معصومه نبوی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
92615 سیدحسین نبوی طرقی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات
92616 محمد نبوی فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92617 سیدحسن نبوی کریزی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92618 سیده مریم نبوی کریزی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92619 سیدمحمد نبوی کلات 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92620 سیده زهرا نبوی کلات 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92621 سیده سمیرا نبوی کلات 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92622 سیدمحمد نبوی کلاته ملو 1355 كشاورزى دامپروری
92623 مجید نبوی کلاته ملو 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92624 ارش نبوی محلی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92625 ارمان نبوی محلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92626 ارمان نبوی محلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92627 ازیتا نبوی محلی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
92628 بی بی بهجت نبوی نامقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92629 سیدمرتضی نبوی نژاد 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
92630 غلامعلی نبوی نژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92631 فرشته نبوی نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92632 فرشته نبوی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92633 هاله نبوی نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92634 مهدی نبوی نیک 1376 علوم پايه زمین شناسی
92635 مهدی نبوی نیک 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
92636 الهام نبهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92637 امیر نبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92638 تکتم نبی زاده شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92639 محمودرضا نبی زاده مروست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92640 امیرمسعود نبی اف 1384 علوم پايه زمین شناسی
92641 امیرمسعود نبی اف 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
92642 زهرا نبی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92643 سیدعلی اصغر نبی پور 1356 علوم پايه دبیری شیمی
92644 محترم نبی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92645 محترم نبی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92646 محمدرضا نبی پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92647 مریم نبی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
92648 نسرین نبی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92649 یوسف نبی پور 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92650 حلیمه نبی پورافروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92651 زهره نبی چهاربیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92652 فهیمه نبی حسن آباد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92653 نیره نبی خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
92654 سیدمحسن نبی زادگان 1356 علوم پايه شیمی
92655 حسین نبی زاده 1380 علوم رياضي آمار
92656 رقیه نبی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92657 زهراالسادات نبی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92658 سیدعلی اکبر نبی زاده 1375 علوم پايه فیزیک
92659 طاهره نبی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
92660 علی نبی زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
92661 علی نبی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92662 علی نبی زاده 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
92663 علی نبی زاده 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92664 علی نبی زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران
92665 غلامعلی نبی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92666 فرهاد نبی زاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
92667 محمود نبی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92668 ستاره نبی زاده اصل 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92669 ستاره نبی زاده اصل 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
92670 علی نبی زاده اصل 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92671 افسر نبی زاده سرابندی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92672 بتول نبی زاده شهری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92673 هادی نبی زاده شهری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92674 مهرنوش نبی زاده طرقبه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92675 مهرناز نبی زاده فردشیرازی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
92676 مریم نبی زاده قرقوزاد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92677 علی نبی زاده گنگرج 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92678 نیکو نبی زاده مقدم 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
92679 نیکو نبی زاده مقدم 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
92680 محمد نبی زاده مقدم نوقابی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
92681 منصوره نبی زاده مقدم نوقابی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92682 ناصر نبی فرخانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
92683 زهره نبیل زاده بجستانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92684 معصومه نبیلو 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92685 حسن نبیلی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92686 مجید نبیلی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
92687 بنیامین نبیلی نوقابی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
92688 فایزه نبیلی نوقابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92689 محمدتقی نبیی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92690 سمیرا نثاری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92691 شیده نثاری اشک زری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
92692 مریم نثاری اشک زری 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92693 مجید نجابت 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92694 الهه نجات 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92695 حمید نجات 1355 مهندسي راه و ساختمان
92696 فاطمه نجات 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92697 فاطمه نجات 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92698 محمدصادق نجات 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92699 محمدعلی نجات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92700 مژگان نجات 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250172