راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 92601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92601 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
92602 عفت نوروزپور 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
92603 قدیر نوروزپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92604 مهران نوروزپور 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92605 الهام نوروززاده 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
92606 شهرام نوروززاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92607 شهرام نوروززاده 1372 كشاورزى زراعت
92608 مهناز نوروززاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92609 ابراهیم نوروززاده بلالی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92610 فاطمه نوروززاده خیبری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92611 حمیدرضا نوروززاده رحیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92612 فرزانه نوروززاده فرزقی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92613 امیرارسلان نوروزعلی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
92614 وحیده نوروزقلعه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92615 وحیده نوروزقلعه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92616 پریا نوروزکرمانشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92617 رضا نوروزنژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92618 سمیه نوروزنژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92619 مژگان نوروزنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92620 ابراهیم نوروزی 1370 علوم رياضي آمار
92621 ابراهیم نوروزی 1353 علوم پايه شیمی
92622 احمد نوروزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
92623 اسدالله نوروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92624 اسداله نوروزی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92625 اصغر نوروزی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92626 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
92627 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
92628 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92629 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92630 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92631 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92632 امیر نوروزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92633 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
92634 امیر نوروزی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92635 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
92636 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92637 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
92638 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92639 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92640 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
92641 جواد نوروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92642 چمران نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92643 حبیب نوروزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92644 حسین نوروزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92645 حسین نوروزی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92646 حسین نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92647 حسین نوروزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92648 حسین نوروزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
92649 حمیدرضا نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92650 خدیجه نوروزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92651 داود نوروزی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
92652 ذکریا نوروزی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92653 راحله نوروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92654 راضیه نوروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
92655 ربابه نوروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
92656 رخساره نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92657 رضا نوروزی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
92658 رضا نوروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92659 رضا نوروزی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92660 رمضانعلی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92661 روح ا له نوروزی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
92662 ریحانه نوروزی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92663 ریحانه نوروزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92664 زهرا نوروزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92665 زهرا نوروزی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92666 زهرا نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92667 زهرا نوروزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92668 زهرا نوروزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92669 زهرا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
92670 زهره نوروزی 1381 علوم پايه زمین شناسی
92671 زهره نوروزی 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
92672 زهره نوروزی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92673 زهره نوروزی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
92674 زهره نوروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92675 زهره نوروزی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
92676 زین العابدین نوروزی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
92677 زینب نوروزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92678 سارا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92679 سعید نوروزی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92680 سعید نوروزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92681 سعید نوروزی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
92682 سعید نوروزی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92683 سکینه نوروزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
92684 سمیه نوروزی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
92685 سمیه نوروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
92686 شکراله نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92687 شکوفه نوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92688 صادق نوروزی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
92689 صارم نوروزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92690 صارم نوروزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92691 صدف نوروزی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92692 صدف نوروزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92693 صدیقه نوروزی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92694 طیبه نوروزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92695 عبداله نوروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
92696 عزّت نوروزی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92697 علی نوروزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92698 علی نوروزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92699 علی نوروزی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92700 علی اصغر نوروزی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465055