راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 92701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92701 الهام نعیم ابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92702 الهه نعیم ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
92703 عصمت نعیم ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92704 علی نعیم ابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92705 مریم نعیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92706 زکیه نعیم پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92707 آزاده نعیمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92708 آزاده نعیمی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
92709 احمد نعیمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92710 احمد نعیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92711 امید نعیمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92712 بهاره نعیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
92713 حامد نعیمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92714 حسن نعیمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92715 حسین نعیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92716 رضا نعیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92717 زبیده نعیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92718 زهرا نعیمی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
92719 زهرا نعیمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92720 زهرا نعیمی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92721 زهره نعیمی 1376 علوم رياضي آمار
92722 سیدحسین نعیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92723 غلامرضا نعیمی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92724 فاطمه نعیمی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92725 فریبا نعیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92726 فریبا نعیمی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
92727 کیمیا نعیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92728 لعیا نعیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92729 مجتبی نعیمی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
92730 محسن نعیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
92731 محمد نعیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92732 محمدعلی نعیمی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92733 مریم نعیمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92734 ناعمه نعیمی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92735 ندا نعیمی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92736 نرجس نعیمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
92737 وجیهه نعیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92738 سمانه نعیمی سرور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92739 پوریا نعیمی امینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92740 پوریا نعیمی امینی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92741 مریم نعیمی باثمر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92742 علی نعیمی پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
92743 محسن نعیمی پور 1380 دامپزشكي دامپزشکی
92744 محسن نعیمی پور 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
92745 حسین نعیمی پوریونسی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
92746 محبوبه نعیمی ثانی ثابت 1376 علوم پايه فیزیک
92747 محبوبه نعیمی جمال 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92748 عادله نعیمی جورشری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92749 احسان نعیمی حامی صفار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92750 احسان نعیمی حامی صفار 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92751 ندا نعیمی خراسانی زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92752 غلامعلی نعیمی خواه 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92753 محمد نعیمی راد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92754 امیر نعیمی زغیانی 1358 كشاورزى صنایع کشاورزی
92755 مجید نعیمی زغیانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92756 مجیدرضا نعیمی زغیانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92757 علیرضا نعیمی صدیق 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92758 نیکو نعیمی صنعت دوست 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92759 علی نعیمی طبسیان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
92760 مهدی نعیمی عکاس 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92761 کاظم نعیمی فر 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92762 مهدی نعیمی فر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
92763 افشین نعیمی قصابیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92764 نسرین نعیمی قصابیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92765 مهدی نعیمی کرارودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92766 غلامرضا نعیمی مجد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92767 محسن نعیمی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
92768 مینو نعیمی مقیمان 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92769 مینو نعیمی مقیمان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
92770 مسعود نعیمی منش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92771 سیده مهدیه نعیمی نژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92772 علی نعیمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92773 زهرا نعیمی نسب 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92774 سهیلا نعیمی نصفجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92775 مجید نعیمی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92776 مهدی نعیمی نوقابی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92777 مجتبی نعیمی نهزک 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92778 ندا نعیمی نهزک 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92779 محمدحسین نعیمی نیک 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92780 محمدحسین نعیمی نیک 1377 دامپزشكي دامپزشکی
92781 بهزاد نعیمیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
92782 نعیما نعیمیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92783 مسعود نعیمیان راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92784 مهدی نعیمیان راد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92785 حسن نغمه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92786 خسرو نفر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
92787 آرش نفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92788 نورا نفری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92789 رامین نفس پور 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92790 رامین نفس پور 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92791 فخرالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92792 نورالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92793 یحیی نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92794 کیانا نفوشا 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
92795 اتوسا نفیسی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
92796 رضوان نفیسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92797 سیاوش نفیسی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92798 شهاب نفیسی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92799 کاظم نفیسی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
92800 کامیار نفیسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40459473