راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 92801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92801 فاطمه نوروزی رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
92802 جواد نوروزی رشوانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92803 فرشته نوروزی روشناوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
92804 فرشید نوروزی روشناوند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92805 فرشید نوروزی روشناوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92806 رضا نوروزی زاده دزفولی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92807 فائزه نوروزی سده 1376 دامپزشكي دامپزشکی
92808 مهدی نوروزی سده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92809 نازنین نوروزی شاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92810 فهیمه نوروزی شادمهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92811 محسن نوروزی شرفدارکلائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92812 ابوالفضل نوروزی شیرغان 1375 علوم پايه زمین شناسی
92813 لیلا نوروزی شیرغان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
92814 داود نوروزی صحرایی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
92815 معصومه نوروزی علمداری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92816 اصغر نوروزی علی اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92817 حسین نوروزی علی اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92818 اعظم نوروزی غصبی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92819 سّمیه نوروزی غضبی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92820 سّمیه نوروزی غضبی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92821 حسین نوروزی فخرآباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92822 رضا نوروزی فخرآباد 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92823 هادی نوروزی فخرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
92824 رسول نوروزی فخراباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92825 مطهره نوروزی فخراباد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92826 مریم نوروزی فخرداود 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92827 حمیدرضا نوروزی قصرالدشتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92828 حمیده نوروزی قلعه جوقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
92829 سمیه نوروزی قلعه صفا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92830 سمیه نوروزی قلعه صفا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
92831 علی اصغر نوروزی کاریز کهندل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
92832 شادی نوروزی کزکوه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
92833 طاهره نوروزی کوه سفیدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92834 معصومه نوروزی گبرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92835 سیروس نوروزی لیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92836 مجید نوروزی مداح 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
92837 مصطفی نوروزی مداح 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92838 زهره نوروزی مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
92839 مریم نوروزی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92840 حسن نوروزی مقدم تاج الدین 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92841 مریم نوروزی نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92842 مهران نوروزی نژاد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92843 نجمه نوروزی نژادیزد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92844 مریم نوروزی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92845 یاسمن نوروزی نیک 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92846 یاسمن نوروزی نیک 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
92847 حسن نوروزی همت ابادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92848 فاطمه نوروزی یدکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92849 آتوسا نوروزیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92850 جهانگیر نوروزیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92851 جهانگیر نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92852 سعید نوروزیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92853 طاهره نوروزیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
92854 عبداله نوروزیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92855 علی نوروزیان 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
92856 محمد علی نوروزیان 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
92857 محمدعلی نوروزیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
92858 مرضیه نوروزیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
92859 مهدی نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92860 نجمه نوروزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92861 هادی نوروزیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92862 مجید نوروزیان ایرانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92863 حمیده نوروزیان باغ کند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92864 حمیده نوروزیان باغ کند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92865 وحید نوروزیان چاپشلو 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92866 زینب نوروزیان سعدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92867 مرضیه نوروزیان طرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92868 میرزاعلی نوروزیان فاروجی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92869 علی نوروزیان قالی باف 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92870 مهدی نوروزیان قالیباف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92871 مهدی نوروزیان قالیباف 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92872 فاطمه نوروزیان کماجخور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92873 لیلا نوروزیه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92874 آرزو نوری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92875 آزاده نوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92876 آمنه نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92877 ابراهیم نوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92878 ابوالفضل نوری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
92879 احمد نوری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92880 احمد نوری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92881 افسانه نوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92882 افسانه نوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92883 افسانه نوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92884 اکبر نوری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92885 الهه نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92886 امیر نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92887 امین نوری 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92888 انیس نوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92889 برهان نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92890 بهاره نوری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
92891 بهاره نوری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92892 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
92893 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
92894 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
92895 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
92896 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92897 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
92898 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92899 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465017