راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 92801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92801 نوشین نجاتیان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92802 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92803 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92804 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
92805 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92806 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92807 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92808 مهدی نجاتیان فر 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92809 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92810 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92811 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
92812 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
92813 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92814 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92815 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92816 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
92817 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92818 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
92819 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92820 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92821 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92822 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92823 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
92824 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92825 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92826 طیبه نجاران طوسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
92827 عادل نجاران طوسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92828 عادل نجاران طوسی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92829 منا نجاران طوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92830 نادیا نجاران یزدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92831 ندا نجاران یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92832 الیاس نجارباشی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92833 وجیهه نجارباشی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92834 ساناز نجارباشی طهران پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92835 زهرا نجارباغسیاه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92836 علی نجارباغسیاه 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
92837 زهره نجارباغسیاهی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92838 مجتبی نجاربرجسته 1377 دامپزشكي دامپزشکی
92839 اکرم نجاربقمچ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92840 الهام نجارپورمحمدآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92841 الهام نجارپورمحمدآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92842 احمد نجارترشیزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92843 احمد نجارترشیزی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92844 سیدحسن نجارخبازیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92845 آرزو نجارخداترس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92846 آرزو نجارخداترس 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
92847 سیدعماد نجارخیابان 1393 علوم پايه فیزیک
92848 مریم سادات نجارخیابان 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92849 سیدعلی نجارخیابانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92850 امیدرضا نجارزادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92851 عباسعلی نجارزاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92852 محمدتقی نجارزاده 1373 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92853 ناهید نجارزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92854 نسیم نجارزاده 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
92855 علی نجارزاده شریف اباد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92856 محمدحسن نجارزاده شریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92857 امین نجارزاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
92858 ملیحه نجارزاده طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
92859 نجمه نجارصحیح 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92860 وحید نجارنژادمشهدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92861 ریحانه نجارنیا 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92862 ریحانه نجارنیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92863 فاطمه نجارنیا 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92864 سعیده نجارنیکو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92865 مرتضی نجارنیکو 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92866 حسن نجاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92867 حسن نجاری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92868 حسن نجاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92869 حسین نجاری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92870 حسین نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
92871 حمید نجاری 1376 علوم پايه فیزیک
92872 سارا نجاری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92873 سمانه نجاری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92874 سمانه نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
92875 سهیلا نجاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92876 طاهره نجاری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92877 عباسعلی نجاری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92878 علی نجاری 1385 هنر نيشابور نقاشی
92879 علی اصغر نجاری 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
92880 فرخ نجاری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92881 محسن نجاری 1386 هنر نيشابور نقاشی
92882 محمد نجاری 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
92883 مرتضی نجاری 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92884 مرتضی نجاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92885 مریم نجاری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
92886 معصومه نجاری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92887 زهرا نجاری اسفدن 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92888 الهام نجاری بیدختی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92889 محمدرضا نجاری سعادت آبادی 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92890 سعید نجاری سعادت ابادی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92891 ملیحه نجاری سهل آباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92892 مهسا نجاری شاندیز 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92893 مریم نجاری عبدل آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92894 مریم نجاری عبدل آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
92895 معصومه نجاری عبدل آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92896 غلام حسین نجاری مقدم 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92897 سمیرا نجاریان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
92898 طیبه نجاریان 1378 علوم پايه زمین شناسی
92899 محبوبه نجاریان 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92900 محسن نجاریان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250127