راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 92901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92901 محمد نورالهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
92902 هادی نورالهی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
92903 زهره نورالهی سنگانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
92904 ابوالقاسم نورالهی مقدم 1355 مهندسي مهندسی مکانیک
92905 سارا نورالهیان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92906 سارا نورالهیان 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
92907 نگین نورالهّیان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92908 حسن نورانی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
92909 حسین نورانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92910 رضا نورانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92911 زهرا نورانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92912 زهرا نورانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92913 زهره نورانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92914 سیدقاسم نورانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92915 سیده نرگس نورانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
92916 عاطفه نورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92917 فاطمه نورانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92918 فاطمه نورانی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
92919 فرشته نورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92920 لیلا نورانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92921 لیلا نورانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
92922 لیلا نورانی 1391 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
92923 مجتبی نورانی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92924 محمد نورانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
92925 محمدجواد نورانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92926 مینا نورانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
92927 ناصرعلی نورانی 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
92928 وجیهه نورانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
92929 هومن نورانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92930 زهرا نورانی آبگرگ 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92931 سارا نورانی ابگرگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92932 فرناز نورانی جشن آبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92933 محمدعلی نورانی جشن اباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
92934 فروهر نورانی جشن ابادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
92935 الهه نورانی جنید آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
92936 الهه نورانی جنیدآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92937 سیده رقیه نورانی جور جاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92938 سیده رقیه نورانی جورجاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92939 محمّد نورانی سعدالدین 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92940 ربابه نورانی کوشکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
92941 محمد نورانیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92942 سیدایمان نورایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92943 سیدایمان نورایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92944 سیده فرزانه نورایی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
92945 نازنین نورایی 1380 علوم رياضي آمار
92946 نازیلا نورایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92947 اتوسا نورایی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92948 مسعود نورباران 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
92949 حسن نوربخش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92950 حسن نوربخش 1378 علوم رياضي آمار
92951 حسین نوربخش 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
92952 رضا نوربخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
92953 ریحانه نوربخش 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92954 ریحانه نوربخش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92955 ریحانه نوربخش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92956 زهرا نوربخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92957 زهرا نوربخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92958 زهرا نوربخش 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
92959 ژیلا نوربخش 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92960 سعیده نوربخش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92961 سیدحمید نوربخش 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
92962 سیدمحسن نوربخش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92963 سیّدمحمّدضیاء نوربخش 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
92964 سیدمرتضی نوربخش 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
92965 سیده سوسن نوربخش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92966 عسگر نوربخش 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92967 فرانک نوربخش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92968 فرانک نوربخش 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92969 فرانک نوربخش 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
92970 فروغ الزمان نوربخش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92971 کامیار نوربخش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92972 لادن نوربخش 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92973 معظمه سادات نوربخش 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92974 مهرناز نوربخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92975 مهرنوش نوربخش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92976 مهسا نوربخش 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92977 مینا نوربخش 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92978 نرگس نوربخش 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92979 هدی نوربخش 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92980 هما نوربخش 1387 دامپزشكي دامپزشکی
92981 بتول نوربخش بیدختی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92982 مهدی نوربخش بیدختی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92983 نسیم نوربخش بیدختی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92984 نعمت اله نوربخش توتکله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92985 سیدسعید نوربخش شهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
92986 سیدمحمدباقر نوربخش آهنگرکلائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92987 رضا نوربخش بیدختی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92988 سمیرا نوربخش بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92989 سهیلا نوربخش بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92990 سهیلا نوربخش بیدختی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92991 زینب نوربخش حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92992 وجیهه السادات نوربخش حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
92993 راضیه نوربخش رزمی 1392 علوم پايه زمین شناسی
92994 زهرا نوربخش رزمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
92995 زهره نوربخش رزمی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
92996 محمدفواد نوربخش شهری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
92997 خدیجه نوربهر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92998 محسن نورپور 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
92999 زینب نورپورجوزی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93000 عذرا نورپورجوزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772837