راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 92901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92901 فاطمه نقوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92902 محمد نقوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92903 محمد نقوی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
92904 محمد نقوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
92905 مژده نقوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92906 مژده نقوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
92907 مهسا نقوی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92908 نادیا نقوی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92909 نرگس نقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92910 نرگس نقوی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
92911 نقیب نقوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92912 نوید نقوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92913 لیلا نقوی انزابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92914 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92915 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
92916 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92917 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92918 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92919 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92920 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92921 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92922 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92923 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92924 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92925 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
92926 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92927 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92928 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
92929 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92930 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
92931 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92932 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
92933 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92934 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
92935 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92936 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
92937 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92938 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92939 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92940 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92941 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92942 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
92943 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92944 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92945 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92946 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92947 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92948 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92949 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92950 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92951 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92952 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
92953 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
92954 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92955 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
92956 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
92957 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92958 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
92959 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92960 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92961 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92962 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92963 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92964 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92965 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92966 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92967 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
92968 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92969 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92970 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
92971 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
92972 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92973 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
92974 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92975 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
92976 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92977 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92978 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92979 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
92980 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92981 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92982 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92983 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92984 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
92985 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92986 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92987 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
92988 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92989 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92990 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92991 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
92992 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
92993 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92994 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92995 مهدی نقیب 1353 مهندسي راه و ساختمان
92996 پروانه نقیب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
92997 مریم سادا ت نقیب زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92998 آرتمیس نقیب زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
92999 پروانه نقیب زاده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
93000 حامد نقیب زاده 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489285