راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 93001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93001 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93002 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
93003 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93004 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
93005 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93006 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93007 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93008 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93009 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93010 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
93011 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
93012 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93013 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93014 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93015 محمدرضا نورشمس 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93016 ژاله نورعلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93017 مریم نورعلی 1379 علوم رياضي آمار
93018 مه روز نورعلی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
93019 حامد نورماه 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
93020 راضیه نورمحمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93021 محدثه نورمحمدپور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93022 حسین نورمحمدزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93023 سمیه نورمحمدزاده 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
93024 فاطمه نورمحمدزاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93025 اسماعیل نورمحمدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93026 اسماعیل نورمحمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93027 اعظم نورمحمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93028 اکرم نورمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93029 اکرم نورمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93030 الهام نورمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93031 جواد نورمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
93032 حسین نورمحمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93033 حمیدرضا نورمحمدی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93034 زهرا نورمحمدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93035 سکینه نورمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93036 علی نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی
93037 لیلا نورمحمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93038 محسن نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93039 محمد نورمحمدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93040 محمدسعدی نورمحمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
93041 مریم نورمحمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
93042 حسین نورمحمدی پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93043 محمود نورمحمدی بایگی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93044 محمد نورمحمدی خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93045 علی نورمحمدی قلعه سرخی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93046 مریم نورمحمدی کشککی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93047 الهه نورمحمدی هدک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93048 سعیده نورمحمدی هدک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93049 حسین نورمحمدیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93050 نورالعین نورمن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93051 نورعزه نورمن 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93052 زهرا نورمندی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93053 علی نورمندی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93054 فرزانه نورمندی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93055 حسن نوروز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93056 الهام سادات نوروز زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
93057 شهرام نوروز زاده 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
93058 پریا نوروز کرمانشاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93059 پریا نوروز کرمانشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93060 عبدالقادر نوروزبائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93061 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
93062 عفت نوروزپور 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
93063 قدیر نوروزپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93064 مهران نوروزپور 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93065 الهام نوروززاده 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
93066 شهرام نوروززاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93067 شهرام نوروززاده 1372 كشاورزى زراعت
93068 مهناز نوروززاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93069 ابراهیم نوروززاده بلالی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93070 فاطمه نوروززاده خیبری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
93071 حمیدرضا نوروززاده رحیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93072 فرزانه نوروززاده فرزقی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93073 امیرارسلان نوروزعلی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
93074 وحیده نوروزقلعه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93075 وحیده نوروزقلعه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93076 پریا نوروزکرمانشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93077 رضا نوروزنژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93078 سمیه نوروزنژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93079 مژگان نوروزنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93080 ابراهیم نوروزی 1370 علوم رياضي آمار
93081 ابراهیم نوروزی 1353 علوم پايه شیمی
93082 احمد نوروزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
93083 اسدالله نوروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93084 اسداله نوروزی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93085 اصغر نوروزی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93086 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
93087 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
93088 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93089 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93090 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93091 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93092 امیر نوروزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93093 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
93094 امیر نوروزی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93095 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
93096 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93097 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
93098 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93099 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93100 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772550