راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 93001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93001 شهرزاد نقیب زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93002 آسیه نقیبی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93003 حسین نقیبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93004 راهله نقیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93005 راهله نقیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93006 سمانه السادات نقیبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93007 سیدامیر نقیبی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93008 سیدجواد نقیبی 1373 علوم رياضي آمار
93009 سیدجواد نقیبی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
93010 سیدحسن نقیبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93011 سیدرضا نقیبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93012 طاهره نقیبی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93013 عاطفه نقیبی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93014 عاطفه نقیبی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
93015 علیرضا نقیبی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93016 فریدون نقیبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93017 محمد نقیبی 1354 علوم رياضي ریاضی
93018 ناهید نقیبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93019 ندا نقیبی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
93020 نرگس نقیبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93021 نغمه نقیبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93022 نفیسه نقیبی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93023 وحیدرضا نقیبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93024 سیدمحمدرضا نقیبی بیجی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
93025 حمید نقیبی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93026 مریم نقیبی بیدختی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93027 مهدخت نقیبی بیدختی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
93028 ساسان نقیبی تربتی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
93029 احسان نقیبی جویباری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93030 سیدمحمدرضا نقیبی حسینی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
93031 سیدهاشم نقیبی حسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93032 محمدباقر نقیبی سیستانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93033 مریم نقیبی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93034 سیده زهره نقیبی مقدم 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
93035 عصمت نقیبی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93036 معصومه نقیبی نوقابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
93037 راهله السادات نقیبیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93038 مهرداد نقیبیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93039 مجید نکاحی 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
93040 محمدعلی نکاحی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
93041 آرمیتا نکوئی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93042 رشید نکوئی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93043 روح اله نکوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93044 طیب نکوئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
93045 عبدالرضا نکوئی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
93046 فاطمه نکوئی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93047 کاظم نکوئی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93048 مهدی نکوئی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93049 مهدیه نکوئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93050 ندا نکوئی 1383 علوم رياضي آمار
93051 نسیم نکوئی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
93052 کورش نکوئی اصفهانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93053 عبدالله نکوئی شهرکی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93054 مصطفی نکوئی شهرکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
93055 یاسمن نکوئی شهری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
93056 علی نکوئی شیرازی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93057 زهره نکوئی قصر 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
93058 زهره نکوئی قصر 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
93059 ناهید نکوئی قلعه شیری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93060 علی نکوئی محمودآبادی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
93061 ابوالقاسم نکوئیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93062 مجتبی نکوئیان 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
93063 امیر نکودری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
93064 جواد نکونام 1382 هنر نيشابور نقاشی
93065 زری نکونام 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
93066 مجید نکونام 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93067 علیرضا نکوهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93068 ابراهیم نکویی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93069 قربانعلی نکویی سنگ اتش 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93070 حجت نکویی سنگ اتش 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
93071 فرزاد نکویی لنبانی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93072 علی نکوییان 1386 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
93073 اصغر نگارستانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
93074 زهرا نگارستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93075 محمدرضا نگارستانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93076 ساجده نگارش 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93077 سجاد نگارش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93078 محمد نگارش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93079 محمد نگارش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93080 مصطفی نگارش 1355 علوم رياضي آمار
93081 اقدس نگاری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93082 طاهره نگاری 1375 علوم پايه زیست شناسی
93083 فاطمه نگاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93084 محسن نگاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93085 محمد نگاری 1377 علوم رياضي ریاضی محض
93086 منیره نگاری 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
93087 منیره نگاری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
93088 عبدالکریم نگاری خشک 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93089 فؤاد نگراوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
93090 اکرم نگهبان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93091 حبیب اله نگهبان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93092 حمیدرضا نگهبان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
93093 زهره نگهبان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93094 زهره نگهبان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
93095 غلامرضا نگهبان 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93096 فاطمه نگهبان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93097 مسعود نگهبان 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93098 مهدی نگهبان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93099 عاطفه نگهبان برون 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93100 عاطفه نگهبان برون 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474506