راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 93101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93101 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
93102 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93103 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93104 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
93105 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93106 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
93107 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93108 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
93109 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93110 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
93111 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93112 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
93113 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93114 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93115 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93116 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93117 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93118 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
93119 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93120 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93121 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93122 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93123 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93124 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93125 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93126 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93127 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93128 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
93129 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
93130 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93131 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
93132 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
93133 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
93134 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
93135 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93136 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93137 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93138 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93139 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93140 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93141 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93142 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93143 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
93144 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93145 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93146 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
93147 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
93148 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93149 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
93150 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93151 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
93152 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93153 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93154 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93155 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
93156 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93157 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93158 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93159 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93160 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
93161 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93162 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93163 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
93164 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93165 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93166 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93167 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
93168 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
93169 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93170 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93171 مهدی نقیب 1353 مهندسي راه و ساختمان
93172 پروانه نقیب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
93173 مریم سادا ت نقیب زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
93174 آرتمیس نقیب زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
93175 پروانه نقیب زاده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
93176 حامد نقیب زاده 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
93177 شهرزاد نقیب زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93178 آسیه نقیبی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93179 حسین نقیبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93180 راهله نقیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93181 راهله نقیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93182 سمانه السادات نقیبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93183 سیداحمد نقیبی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
93184 سیدامیر نقیبی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93185 سیدجواد نقیبی 1373 علوم رياضي آمار
93186 سیدجواد نقیبی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
93187 سیدحسن نقیبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93188 سیدرضا نقیبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
93189 طاهره نقیبی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93190 عاطفه نقیبی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93191 عاطفه نقیبی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
93192 علیرضا نقیبی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93193 فریدون نقیبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93194 محمد نقیبی 1354 علوم رياضي ریاضی
93195 ناهید نقیبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93196 ندا نقیبی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
93197 نرگس نقیبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93198 نغمه نقیبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93199 نفیسه نقیبی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93200 وحیدرضا نقیبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756514