راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 93101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93101 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
93102 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
93103 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93104 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93105 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93106 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93107 امیر نوروزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93108 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
93109 امیر نوروزی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93110 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
93111 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93112 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
93113 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93114 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93115 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
93116 جواد نوروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93117 چمران نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93118 حبیب نوروزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93119 حسین نوروزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93120 حسین نوروزی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93121 حسین نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93122 حسین نوروزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93123 حسین نوروزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
93124 حمیدرضا نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93125 خدیجه نوروزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93126 داود نوروزی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
93127 ذکریا نوروزی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93128 راحله نوروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93129 راضیه نوروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
93130 ربابه نوروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
93131 رخساره نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93132 رضا نوروزی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
93133 رضا نوروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93134 رضا نوروزی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93135 رمضانعلی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93136 روح ا له نوروزی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93137 ریحانه نوروزی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93138 ریحانه نوروزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93139 زهرا نوروزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93140 زهرا نوروزی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93141 زهرا نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93142 زهرا نوروزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93143 زهرا نوروزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93144 زهرا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
93145 زهره نوروزی 1381 علوم پايه زمین شناسی
93146 زهره نوروزی 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
93147 زهره نوروزی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93148 زهره نوروزی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
93149 زهره نوروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93150 زهره نوروزی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
93151 زین العابدین نوروزی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
93152 زینب نوروزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93153 سارا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93154 سعید نوروزی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93155 سعید نوروزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93156 سعید نوروزی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
93157 سعید نوروزی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93158 سکینه نوروزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
93159 سمیه نوروزی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
93160 سمیه نوروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
93161 شکراله نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93162 شکوفه نوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93163 صادق نوروزی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
93164 صارم نوروزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
93165 صارم نوروزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
93166 صدف نوروزی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93167 صدف نوروزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93168 صدیقه نوروزی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93169 طیبه نوروزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93170 عبداله نوروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
93171 عزّت نوروزی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93172 علی نوروزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93173 علی نوروزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93174 علی نوروزی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93175 علی اصغر نوروزی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93176 علی اکبر نوروزی 1382 علوم پايه فیزیک
93177 علیرضا نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93178 علیرضا نوروزی 1369 علوم پايه شیمی
93179 علیرضا نوروزی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
93180 علیرضا نوروزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93181 علیرضا نوروزی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93182 علیرضا نوروزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93183 غضنفر نوروزی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93184 غلامرضا نوروزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93185 فاطمه نوروزی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93186 فاطمه نوروزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93187 فاطمه نوروزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93188 فاطمه نوروزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
93189 فرزاد نوروزی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
93190 فرزانه نوروزی 1385 علوم پايه زمین شناسی
93191 فرشته نوروزی 1386 هنر نيشابور نقاشی
93192 فریبا نوروزی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93193 فریبرز نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93194 فریماه نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93195 کاظم نوروزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93196 کاظم نوروزی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
93197 کبری نوروزی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
93198 گلثومه نوروزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93199 گیتی نوروزی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
93200 مجتبی نوروزی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828989