راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 93301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93301 علی نقشبندیه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93302 نجمه نقشه بافی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93303 امیر رضا نقوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93304 بنیامین نقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93305 بنیامین نقوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
93306 پگاه نقوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93307 حسین نقوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93308 حسین نقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93309 حسین نقوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93310 رضا نقوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
93311 سمیه نقوی 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
93312 سمیه سادات نقوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93313 سهیلا نقوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93314 سید روح الله نقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93315 سیداحمد نقوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93316 سیدحامد نقوی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93317 سیّدمحمّد نقوی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93318 شریفه السادات نقوی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
93319 علی نقوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93320 علی نقوی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93321 فاطمه نقوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93322 محمد نقوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93323 محمد نقوی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
93324 محمد نقوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
93325 مژده نقوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93326 مژده نقوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
93327 مهسا نقوی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93328 نادیا نقوی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93329 نرگس نقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93330 نرگس نقوی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
93331 نقیب نقوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93332 نوید نقوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93333 لیلا نقوی انزابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93334 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93335 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
93336 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93337 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93338 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93339 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93340 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93341 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93342 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93343 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93344 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93345 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
93346 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93347 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93348 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
93349 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93350 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
93351 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93352 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
93353 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93354 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
93355 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93356 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
93357 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93358 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93359 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93360 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93361 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93362 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
93363 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93364 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93365 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93366 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93367 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93368 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93369 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93370 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93371 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93372 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
93373 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
93374 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93375 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
93376 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
93377 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
93378 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
93379 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93380 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93381 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93382 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93383 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93384 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93385 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93386 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93387 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
93388 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93389 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93390 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
93391 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
93392 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93393 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
93394 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93395 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
93396 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93397 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93398 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93399 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
93400 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41159071