راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 93301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93301 رسول نوروزی فخراباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93302 مطهره نوروزی فخراباد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93303 مریم نوروزی فخرداود 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93304 حمیدرضا نوروزی قصرالدشتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93305 حمیده نوروزی قلعه جوقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
93306 سمیه نوروزی قلعه صفا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93307 سمیه نوروزی قلعه صفا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
93308 علی اصغر نوروزی کاریز کهندل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
93309 شادی نوروزی کزکوه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
93310 طاهره نوروزی کوه سفیدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93311 معصومه نوروزی گبرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93312 سیروس نوروزی لیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93313 مجید نوروزی مداح 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
93314 مصطفی نوروزی مداح 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93315 زهره نوروزی مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
93316 مریم نوروزی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93317 حسن نوروزی مقدم تاج الدین 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93318 مریم نوروزی نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93319 مهران نوروزی نژاد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93320 نجمه نوروزی نژادیزد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
93321 مریم نوروزی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93322 یاسمن نوروزی نیک 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93323 یاسمن نوروزی نیک 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
93324 حسن نوروزی همت ابادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93325 فاطمه نوروزی یدکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93326 آتوسا نوروزیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93327 جهانگیر نوروزیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93328 جهانگیر نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93329 سعید نوروزیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93330 طاهره نوروزیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93331 عبداله نوروزیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93332 علی نوروزیان 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
93333 محمد علی نوروزیان 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
93334 محمدعلی نوروزیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
93335 مرضیه نوروزیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
93336 مهدی نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93337 نجمه نوروزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93338 هادی نوروزیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93339 مجید نوروزیان ایرانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93340 حمیده نوروزیان باغ کند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93341 حمیده نوروزیان باغ کند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
93342 وحید نوروزیان چاپشلو 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93343 زینب نوروزیان سعدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93344 مرضیه نوروزیان طرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93345 میرزاعلی نوروزیان فاروجی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93346 علی نوروزیان قالی باف 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93347 مهدی نوروزیان قالیباف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93348 مهدی نوروزیان قالیباف 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93349 فاطمه نوروزیان کماجخور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93350 لیلا نوروزیه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93351 آرزو نوری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93352 آزاده نوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93353 آمنه نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93354 ابراهیم نوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93355 ابوالفضل نوری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
93356 احمد نوری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93357 احمد نوری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93358 افسانه نوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93359 افسانه نوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93360 افسانه نوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93361 اکبر نوری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93362 الهه نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93363 امیر نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93364 امین نوری 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93365 انیس نوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93366 برهان نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
93367 بهاره نوری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
93368 بهاره نوری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
93369 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
93370 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
93371 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
93372 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
93373 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93374 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93375 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93376 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93377 حسن نوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93378 حسن نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
93379 حسن نوری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
93380 حسین نوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93381 حسین نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93382 حمید نوری 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
93383 حمید نوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93384 حمیدرضا نوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
93385 خدای بردی نوری 1370 علوم رياضي آمار
93386 داود نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93387 داود نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93388 داود نوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93389 داود نوری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
93390 راضیه نوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
93391 راضیه نوری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
93392 رحیم نوری 1361 مهندسي برق
93393 رضا نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93394 رضا نوری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93395 رضا نوری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93396 ریحانه نوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93397 ریحانه نوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93398 ریحانه نوری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93399 ریحانه نوری 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
93400 زکیه نوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790484