راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 93401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93401 سیدمهدی نریمانی زمان آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93402 امیر نریمانی قره تکان 1394 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
93403 نادر نریمانی کالی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
93404 فاطمه نریمانی گزل اباد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
93405 قدرت اله نریمیسا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93406 فرشته نزاکتی رضاپور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93407 احمد نزاکتی رضازاده 1369 علوم رياضي آمار
93408 احمد نزاکتی رضازاده 1374 علوم رياضي آمار
93409 انسیه نزاکتی رضازاده 1387 علوم رياضي آمار
93410 انسیه نزاکتی رضازاده 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
93411 انسیه نزاکتی رضازاده 1393 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
93412 نفیسه نزاکتی رضازاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93413 نفیسه نزاکتی رضازاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
93414 مهدیه نزاکتی علی اصغری 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
93415 کاظم نزاکتی علیزاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93416 نعیمه سادات نزل آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93417 هادی نزل ابادی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93418 سعیده نزهتی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93419 سمیه نزهتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93420 غلامرضا نزهتی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93421 مریم نزهتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93422 حلیا نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93423 رسول نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93424 زهرا نژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
93425 علی اکبر نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93426 غزاله نژاد شاهرخ آبادی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93427 ابوالفضل نژاد علی باغان 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز
93428 آمنه نژاد کمالی راوری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
93429 محبوبه نژادابراهیم 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93430 عاطفه نژاداسماعیل 1388 علوم رياضي آمار
93431 عاطفه نژاداسماعیل 1393 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
93432 منیره نژاداسمعیل تولائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93433 زینب نژاداسمعیل طرقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93434 محسن نژاداصغربیشه 1373 علوم پايه فیزیک
93435 محسن نژاداصغرپیشه 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
93436 بهنام نژاداکبری ماهانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93437 تللی نژادامین 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93438 فاطمه نژادباقر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93439 لیلا نژادجواد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93440 محمدرضا نژادجهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93441 امینه نژادحساوی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
93442 امینه نژادحساوی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93443 بتول نژادحسن 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93444 بتول نژادحسن 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
93445 الهه نژادحسین 1376 علوم پايه زمین شناسی
93446 رضوانه نژادحسین 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93447 رضوانه نژادحسین 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
93448 سعید نژادحسین 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93449 عاطفه نژادحسین 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93450 فاطمه نژادحسین 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93451 محمد نژادحسین 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93452 محمد نژادحسین 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
93453 نرگس نژادحسین 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
93454 طیبه نژادحسینی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93455 طیبه نژادحسینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
93456 فاطمه السادات نژادحسینیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93457 بی بی زهرا نژادحمزه 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
93458 بهاره نژادحیدری پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93459 اتنا نژادرحیم 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93460 فرهاد نژادرسولی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93461 راحله نژادسلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93462 رضا نژادسلیمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93463 فلورا نژادشاهرخ آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93464 فاطمه نژادشکوهی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93465 فاطمه نژادشکوهی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
93466 محمد نژادعباس 1391 علوم پايه زمین شناسی
93467 محمد نژادعباس 1395 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
93468 فاطمه نژادعبدا له 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
93469 عزیزاله نژادعلی 1373 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
93470 قربانعلی نژادعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93471 وحید نژادعلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93472 زهرا نژادعلی باغان 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
93473 فریبا نژادعلی باغان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93474 مریم سادات نژادعلی رشتخواری 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93475 معصومه نژادعلی لفمجانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93476 مجید نژادکمالی راوری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93477 مریم نژادکمالی راوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93478 مریم نژادکمالی راوری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93479 معصومه نژادکمالی راوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93480 بهجت نژادمحمدنامقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93481 نسیبه نژادمقبلی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
93482 الهام نژادمقدم 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
93483 امیر نژادمقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
93484 حامد نژادمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93485 بهزاد نژادملایری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93486 مصطفی نژادملایری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93487 طیبه نژادمولا 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93488 سمانه نژادوفا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93489 ولی اله نژادوفا 1355 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
93490 سیدمهدی نژادهاشمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
93491 حلیمه نژادهوشنگ 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93492 لیلا نژادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93493 عاطفه نژندعلی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
93494 آمنه نژندهنده خاله 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93495 رضا نسائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93496 رضا نسائی کلاتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93497 زینب نسائیان زیرجانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93498 سیدابراهیم نسابه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93499 عادله نساج 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201178