راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 93401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93401 سیداحمد نقوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93402 سیدحامد نقوی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93403 سیّدمحمّد نقوی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93404 شریفه السادات نقوی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
93405 علی نقوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93406 علی نقوی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93407 فاطمه نقوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93408 محمد نقوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93409 محمد نقوی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
93410 محمد نقوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
93411 مژده نقوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93412 مژده نقوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
93413 مهسا نقوی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93414 نادیا نقوی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93415 نرگس نقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93416 نرگس نقوی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
93417 نقیب نقوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93418 نوید نقوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93419 لیلا نقوی انزابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93420 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93421 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
93422 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93423 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93424 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93425 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93426 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93427 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93428 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93429 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93430 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93431 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
93432 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93433 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93434 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
93435 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93436 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
93437 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93438 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
93439 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93440 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
93441 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93442 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
93443 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93444 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93445 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93446 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93447 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93448 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
93449 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93450 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93451 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93452 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93453 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93454 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93455 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93456 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93457 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93458 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
93459 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
93460 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93461 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
93462 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
93463 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
93464 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
93465 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93466 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93467 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93468 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93469 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93470 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93471 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93472 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93473 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
93474 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93475 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93476 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
93477 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
93478 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93479 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
93480 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93481 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
93482 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93483 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93484 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93485 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
93486 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93487 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93488 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93489 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93490 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
93491 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93492 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93493 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
93494 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93495 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93496 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93497 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
93498 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
93499 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93500 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189441