راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 93401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93401 فرشته نورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93402 لیلا نورانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
93403 لیلا نورانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
93404 لیلا نورانی 1391 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
93405 مجتبی نورانی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93406 محمد نورانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
93407 محمدجواد نورانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93408 مینا نورانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93409 ناصرعلی نورانی 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
93410 وجیهه نورانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
93411 هومن نورانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93412 زهرا نورانی آبگرگ 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93413 سارا نورانی ابگرگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93414 فرناز نورانی جشن آبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93415 محمدعلی نورانی جشن اباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93416 فروهر نورانی جشن ابادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
93417 الهه نورانی جنید آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
93418 الهه نورانی جنیدآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93419 سیده رقیه نورانی جور جاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93420 سیده رقیه نورانی جورجاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93421 محمّد نورانی سعدالدین 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93422 ربابه نورانی کوشکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
93423 محمد نورانیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93424 سیدایمان نورایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93425 سیدایمان نورایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93426 سیده فرزانه نورایی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
93427 نازنین نورایی 1380 علوم رياضي آمار
93428 نازیلا نورایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93429 اتوسا نورایی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93430 مسعود نورباران 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
93431 حسن نوربخش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93432 حسن نوربخش 1378 علوم رياضي آمار
93433 حسین نوربخش 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
93434 رضا نوربخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
93435 ریحانه نوربخش 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93436 ریحانه نوربخش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93437 ریحانه نوربخش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93438 زهرا نوربخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93439 زهرا نوربخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
93440 زهرا نوربخش 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93441 ژیلا نوربخش 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93442 سعیده نوربخش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93443 سیدحمید نوربخش 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
93444 سیدمحسن نوربخش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93445 سیّدمحمّدضیاء نوربخش 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
93446 سیدمرتضی نوربخش 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93447 سیده سوسن نوربخش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93448 عسگر نوربخش 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93449 فرانک نوربخش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93450 فرانک نوربخش 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93451 فرانک نوربخش 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
93452 فروغ الزمان نوربخش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93453 کامیار نوربخش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93454 لادن نوربخش 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93455 معظمه سادات نوربخش 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93456 مهرناز نوربخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93457 مهرنوش نوربخش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93458 مهسا نوربخش 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
93459 مینا نوربخش 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93460 نرگس نوربخش 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93461 هدی نوربخش 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93462 هما نوربخش 1387 دامپزشكي دامپزشکی
93463 بتول نوربخش بیدختی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93464 مهدی نوربخش بیدختی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93465 نسیم نوربخش بیدختی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93466 نعمت اله نوربخش توتکله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93467 سیدسعید نوربخش شهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
93468 سیدمحمدباقر نوربخش آهنگرکلائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93469 رضا نوربخش بیدختی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93470 سمیرا نوربخش بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93471 سهیلا نوربخش بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93472 سهیلا نوربخش بیدختی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93473 زینب نوربخش حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93474 وجیهه السادات نوربخش حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
93475 راضیه نوربخش رزمی 1392 علوم پايه زمین شناسی
93476 زهرا نوربخش رزمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
93477 زهره نوربخش رزمی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
93478 محمدفواد نوربخش شهری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
93479 خدیجه نوربهر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93480 محسن نورپور 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
93481 زینب نورپورجوزی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93482 عذرا نورپورجوزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93483 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93484 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
93485 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93486 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
93487 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93488 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93489 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93490 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93491 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93492 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
93493 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
93494 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93495 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93496 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93497 محمدرضا نورشمس 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93498 ژاله نورعلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93499 مریم نورعلی 1379 علوم رياضي آمار
93500 مه روز نورعلی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474438