راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,998

نمایش موارد : 93501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93501 جمال نقره ای 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
93502 عزت نقره بجستانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
93503 محبوبه نقره خامه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93504 احسن نقش بندیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93505 محمد نقش گر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93506 آمنه نقش بندی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
93507 حامد نقش بندی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
93508 سمیه نقش بندی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93509 منیره نقش بندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93510 نغمه نقش بندی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93511 امنه نقشبندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93512 حبیب اله نقشبندی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93513 علی نقشبندیه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93514 نجمه نقشه بافی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93515 امیر رضا نقوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93516 بنیامین نقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
93517 بنیامین نقوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
93518 پگاه نقوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93519 حسین نقوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93520 حسین نقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93521 حسین نقوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93522 رضا نقوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
93523 سمیه نقوی 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
93524 سمیه سادات نقوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93525 سهیلا نقوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93526 سید روح الله نقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93527 سیداحمد نقوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93528 سیدحامد نقوی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93529 سیّدمحمّد نقوی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93530 شریفه السادات نقوی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
93531 علی نقوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93532 علی نقوی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93533 فاطمه نقوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93534 محمد نقوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93535 محمد نقوی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
93536 محمد نقوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
93537 مژده نقوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93538 مژده نقوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
93539 مهسا نقوی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93540 نادیا نقوی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93541 نرگس نقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93542 نرگس نقوی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
93543 نقیب نقوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93544 نوید نقوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93545 لیلا نقوی انزابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93546 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
93547 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
93548 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93549 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93550 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93551 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93552 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
93553 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93554 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93555 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93556 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93557 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
93558 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93559 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93560 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
93561 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93562 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
93563 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93564 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
93565 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93566 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
93567 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93568 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
93569 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93570 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93571 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93572 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93573 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93574 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
93575 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
93576 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93577 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93578 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93579 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93580 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93581 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93582 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93583 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93584 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
93585 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
93586 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93587 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
93588 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
93589 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
93590 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
93591 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93592 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93593 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93594 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93595 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93596 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93597 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93598 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93599 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
93600 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41440879