راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 93901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93901 محمدجواد نیرومند 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93902 مرضیه نیرومند 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93903 مسعود نیرومند 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93904 مهری نیرومند 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93905 میثم نیرومند 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
93906 پیمان نیرومند شیروان 1383 علوم رياضي ریاضی محض
93907 زهرا نیرومندالفتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93908 علیرضا نیرومندبهرام نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93909 پیمان نیرومندشیروان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
93910 عبدالعلی نیرومندفرد 1356 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
93911 فیروز نیرومندکوران ترکیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93912 خلیل نیرومی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93913 حسین نیری 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
93914 سیروس نیری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
93915 علیرضا نیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
93916 فاطمه نیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93917 فاطمه نیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93918 مجتبی نیّری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93919 مجتبی نیّری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
93920 محمد نیری 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
93921 محمدرضا نیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93922 محمدرضا نیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93923 مهدی نیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93924 ندا نیّری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
93925 نسرین نیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93926 نجمه نیری شکرتو 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
93927 محسن نیزاری 1357 مهندسي برق
93928 حسنعلی نیساری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93929 پروین نیستانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93930 داریوش نیستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
93931 رضا نیستانی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
93932 فاطمه نیستانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93933 قربان نیستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
93934 محمودرضا نیستانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
93935 مریم نیستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93936 مژده نیستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
93937 آرزو نیسی 1392 علوم پايه زمین شناسی
93938 عادل نیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
93939 ناصر نیسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93940 شهناز نیشابوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93941 صفیه نیشابوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93942 عبدالرسول نیشابوری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93943 هاشم نیشابوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
93944 حمیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93945 ملیحه نیشابوری محمدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
93946 نجمه نیشابوری زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
93947 زهرا نیشابوری طرقی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
93948 امیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93949 فرشید نیشابوری قاچکانلو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93950 فاطمه نیشابوری کاریزنو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93951 نفیسه نیشابوری محمدآبادی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93952 سرور نیشابوریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
93953 اسماعیل نیک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93954 زهره نیک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93955 وجیهه نیک 1391 علوم پايه فیزیک
93956 جعفر نیک اختر 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93957 غلامرضا نیک اختر 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
93958 خدیجه نیک اختربرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
93959 کاظم نیک انجام 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93960 فرشید نیک بخت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93961 مهدی نیک بخت چاه کبوتری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93962 عبدالرضا نیک بخت زرخونی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93963 مریم نیک بختی زرقری 1375 علوم پايه فیزیک
93964 محمدعلی نیک بخش 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93965 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
93966 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93967 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
93968 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
93969 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
93970 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
93971 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93972 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93973 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
93974 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
93975 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
93976 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
93977 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93978 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93979 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93980 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
93981 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93982 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93983 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
93984 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
93985 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93986 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
93987 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
93988 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93989 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93990 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93991 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93992 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
93993 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
93994 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
93995 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
93996 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93997 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
93998 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
93999 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94000 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828947