راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 93901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93901 زهرا نورانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
93902 زهره نورانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93903 سیدقاسم نورانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
93904 سیده نرگس نورانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
93905 عاطفه نورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
93906 فاطمه نورانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93907 فاطمه نورانی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
93908 فرشته نورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
93909 لیلا نورانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
93910 لیلا نورانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
93911 لیلا نورانی 1391 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
93912 مجتبی نورانی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
93913 محمد نورانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
93914 محمدجواد نورانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93915 مینا نورانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93916 ناصرعلی نورانی 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
93917 وجیهه نورانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
93918 هومن نورانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93919 زهرا نورانی آبگرگ 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
93920 سارا نورانی ابگرگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93921 فرناز نورانی جشن آبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93922 محمدعلی نورانی جشن اباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
93923 فروهر نورانی جشن ابادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
93924 الهه نورانی جنید آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
93925 الهه نورانی جنیدآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
93926 سیده رقیه نورانی جور جاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93927 سیده رقیه نورانی جورجاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
93928 محمّد نورانی سعدالدین 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93929 ربابه نورانی کوشکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
93930 محمد نورانیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93931 سیدایمان نورایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
93932 سیدایمان نورایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93933 سیده فرزانه نورایی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
93934 نازنین نورایی 1380 علوم رياضي آمار
93935 نازیلا نورایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
93936 اتوسا نورایی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
93937 مسعود نورباران 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
93938 حسن نوربخش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
93939 حسن نوربخش 1378 علوم رياضي آمار
93940 حسین نوربخش 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
93941 رضا نوربخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
93942 ریحانه نوربخش 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93943 ریحانه نوربخش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93944 ریحانه نوربخش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93945 زهرا نوربخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
93946 زهرا نوربخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
93947 زهرا نوربخش 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
93948 ژیلا نوربخش 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93949 سعیده نوربخش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93950 سیدحمید نوربخش 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
93951 سیدمحسن نوربخش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
93952 سیّدمحمّدضیاء نوربخش 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
93953 سیدمرتضی نوربخش 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
93954 سیده سوسن نوربخش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93955 عسگر نوربخش 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
93956 فرانک نوربخش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
93957 فرانک نوربخش 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
93958 فرانک نوربخش 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
93959 فروغ الزمان نوربخش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93960 کامیار نوربخش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
93961 لادن نوربخش 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93962 معظمه سادات نوربخش 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93963 مهرناز نوربخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93964 مهرنوش نوربخش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93965 مهسا نوربخش 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
93966 مینا نوربخش 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
93967 نرگس نوربخش 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93968 هدی نوربخش 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
93969 هما نوربخش 1387 دامپزشكي دامپزشکی
93970 بتول نوربخش بیدختی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
93971 مهدی نوربخش بیدختی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
93972 نسیم نوربخش بیدختی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
93973 نعمت اله نوربخش توتکله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93974 سیدسعید نوربخش شهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
93975 سیدمحمدباقر نوربخش آهنگرکلائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93976 رضا نوربخش بیدختی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93977 سمیرا نوربخش بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93978 سهیلا نوربخش بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93979 سهیلا نوربخش بیدختی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
93980 زینب نوربخش حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93981 وجیهه السادات نوربخش حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
93982 راضیه نوربخش رزمی 1392 علوم پايه زمین شناسی
93983 زهرا نوربخش رزمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
93984 زهره نوربخش رزمی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
93985 محمدفواد نوربخش شهری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
93986 خدیجه نوربهر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
93987 محسن نورپور 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
93988 زینب نورپورجوزی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93989 عذرا نورپورجوزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93990 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
93991 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
93992 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
93993 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
93994 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
93995 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93996 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
93997 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
93998 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
93999 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
94000 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189697