راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 94001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94001 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94002 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94003 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94004 محمدرضا نورشمس 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
94005 ژاله نورعلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94006 مریم نورعلی 1379 علوم رياضي آمار
94007 مه روز نورعلی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
94008 حامد نورماه 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
94009 راضیه نورمحمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94010 محدثه نورمحمدپور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94011 حسین نورمحمدزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94012 سمیه نورمحمدزاده 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
94013 فاطمه نورمحمدزاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94014 اسماعیل نورمحمدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94015 اسماعیل نورمحمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94016 اعظم نورمحمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94017 اکرم نورمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94018 اکرم نورمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94019 الهام نورمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94020 جواد نورمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
94021 حسین نورمحمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94022 حمیدرضا نورمحمدی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94023 زهرا نورمحمدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
94024 سکینه نورمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94025 علی نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی
94026 لیلا نورمحمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94027 محسن نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94028 محمد نورمحمدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94029 محمدسعدی نورمحمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
94030 مریم نورمحمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
94031 حسین نورمحمدی پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94032 محمود نورمحمدی بایگی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94033 محمد نورمحمدی خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94034 علی نورمحمدی قلعه سرخی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
94035 مریم نورمحمدی کشککی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94036 الهه نورمحمدی هدک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94037 سعیده نورمحمدی هدک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94038 حسین نورمحمدیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94039 نورالعین نورمن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94040 نورعزه نورمن 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94041 زهرا نورمندی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94042 علی نورمندی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
94043 فرزانه نورمندی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94044 حسن نوروز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94045 الهام سادات نوروز زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
94046 شهرام نوروز زاده 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
94047 پریا نوروز کرمانشاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
94048 پریا نوروز کرمانشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
94049 عبدالقادر نوروزبائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94050 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
94051 عفت نوروزپور 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94052 قدیر نوروزپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94053 مهران نوروزپور 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94054 الهام نوروززاده 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
94055 شهرام نوروززاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94056 شهرام نوروززاده 1372 كشاورزى زراعت
94057 مهناز نوروززاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94058 ابراهیم نوروززاده بلالی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
94059 فاطمه نوروززاده خیبری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
94060 حمیدرضا نوروززاده رحیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94061 فرزانه نوروززاده فرزقی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94062 امیرارسلان نوروزعلی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
94063 وحیده نوروزقلعه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94064 وحیده نوروزقلعه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94065 پریا نوروزکرمانشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94066 رضا نوروزنژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94067 سمیه نوروزنژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94068 مژگان نوروزنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94069 ابراهیم نوروزی 1370 علوم رياضي آمار
94070 ابراهیم نوروزی 1353 علوم پايه شیمی
94071 احمد نوروزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
94072 اسدالله نوروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94073 اسداله نوروزی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94074 اصغر نوروزی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94075 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
94076 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
94077 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94078 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94079 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94080 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94081 امیر نوروزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
94082 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
94083 امیر نوروزی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
94084 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
94085 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94086 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
94087 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94088 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
94089 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
94090 جواد نوروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94091 چمران نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94092 حبیب نوروزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94093 حسین نوروزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94094 حسین نوروزی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94095 حسین نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94096 حسین نوروزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94097 حسین نوروزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
94098 حمیدرضا نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94099 خدیجه نوروزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94100 داود نوروزی 1383 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189419