راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 94001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94001 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94002 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
94003 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94004 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
94005 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
94006 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94007 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94008 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94009 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
94010 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
94011 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94012 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
94013 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94014 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
94015 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94016 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94017 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94018 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
94019 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94020 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
94021 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94022 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94023 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
94024 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94025 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94026 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94027 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94028 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94029 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94030 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94031 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
94032 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94033 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94034 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
94035 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
94036 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94037 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94038 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94039 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
94040 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
94041 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94042 نشاط نیک پرور 1393 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
94043 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94044 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94045 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94046 زینب نیک پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
94047 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94048 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94049 سینا نیک پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94050 شهرزاد نیک پور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
94051 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94052 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94053 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
94054 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
94055 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
94056 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94057 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94058 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94059 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
94060 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
94061 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
94062 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94063 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94064 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
94065 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94066 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
94067 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94068 سمیه نیک خواه 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
94069 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94070 اعظم نیک خواه فاردقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94071 مهدی نیک خواه ممان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
94072 فاطمه نیک خوی زاک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
94073 فاطمه نیک دل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
94074 فائزه نیک ذات 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94075 بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94076 سمیه نیک رفتار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94077 فریبا نیک رفتار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94078 فریبا نیک رفتار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
94079 بی بی شادی نیک رفعت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94080 شبنم نیک رفعت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94081 حسین نیک رو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
94082 حانیه نیک روان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94083 علی نیک روان باجگیران 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی ( آموزش محور )
94084 افشین نیک روح 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94085 محسن نیک روح 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94086 الهام نیک روش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94087 زهرا نیک روش 1381 علوم رياضي آمار
94088 عاطفه نیک روش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94089 عاطفه نیک روش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
94090 مهدیه نیک روش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
94091 شریفه نیک زاد 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94092 ملیحه نیک زاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94093 نیلوفر نیک زاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
94094 سمیه نیک زادخانکوک 1384 علوم پايه فیزیک
94095 سکینه نیک زادرشتخوار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94096 ملیکا نیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94097 وجیهه نیک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94098 امیر نیک زمان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94099 امیر نیک زمان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772467