راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 94101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94101 محسن نیک روح 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94102 الهام نیک روش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94103 زهرا نیک روش 1381 علوم رياضي آمار
94104 عاطفه نیک روش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94105 عاطفه نیک روش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
94106 مهدیه نیک روش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
94107 شریفه نیک زاد 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94108 ملیحه نیک زاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94109 نیلوفر نیک زاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
94110 سمیه نیک زادخانکوک 1384 علوم پايه فیزیک
94111 سکینه نیک زادرشتخوار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94112 ملیکا نیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94113 وجیهه نیک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94114 امیر نیک زمان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94115 امیر نیک زمان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
94116 زهرا نیک سرشت چافی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94117 زهره نیک سیر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94118 زهره نیک سیر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94119 امین نیک سیرت 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94120 ثریا نیک سیرت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94121 سیدحسن نیک سیما 1385 علوم رياضي آمار
94122 حسام الدین نیک طبع 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94123 سعید نیک طینت 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94124 سعید نیک طینت 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
94125 سمانه نیک طینت 1384 علوم رياضي آمار
94126 ملیحه نیک طینت تبادکان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94127 علی نیک عقیده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94128 زهرا نیک عهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94129 زهرا نیک عهد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94130 فرشید نیک فر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94131 فرشید نیک فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94132 فرشید نیک فر 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
94133 مهشید نیک فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94134 سیما نیک فرجام 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94135 عاطفه نیک فرجام 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
94136 علی اصغر نیک فرجام 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
94137 محمدمهدی نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94138 مریم نیک فرجام 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94139 نادیا نیک فرجام 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
94140 هانیه نیک فرجام 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
94141 هانیه نیک فرجام 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94142 وجیهه نیک فرجام هفت آسیا 1380 علوم پايه فیزیک
94143 فاطمه نیک فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94144 اکرم نیک فطرت 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94145 امین نیک فطرت 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94146 فاطمه نیک فطرت 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94147 فروغ نیک قدم دلوئی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94148 مریم نیک قدمی حسینی ئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94149 امیر نیک کار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94150 امیر نیک کار 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
94151 سپیده نیک کار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94152 سمیرا نیک کار 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94153 محمدحسین نیک کارطرقبه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
94154 شیما نیک گفتار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94155 امسه گل نیک محضر 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
94156 مریم نیک مرام 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
94157 زهرا نیک مقام 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
94158 زهرا نیک مقام 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
94159 لیلا نیک منش 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
94160 اسداله نیک مهر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
94161 فاطمه نیک مهر 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94162 مهشید نیک مهر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94163 ندا نیک مهر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94164 حمیدرضا نیک نام 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
94165 شهرام نیک نام 1363 مهندسي مهندسی عمران
94166 عبدالرسول نیک نام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
94167 مهدی نیک نام شاهرک 1387 مهندسي مهندسی شیمی
94168 محسن نیک نداف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94169 مریم نیک نژاد 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94170 مهدی نیک نژاد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94171 زهرا نیک نسب 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94172 زهرا نیک نظام 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94173 زهرا نیک نظام 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
94174 سمانه نیک نفس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
94175 لیلی نیک نفس دهقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94176 سمیه نیک نیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94177 سمیه نیک نیا 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
94178 سودابه نیک نیا 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94179 مرجانه نیک هوش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94180 حسینعلی نیکان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
94181 مریم نیکان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
94182 افسانه نیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94183 امیر نیکبخت 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94184 جواد نیکبخت 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94185 حمید نیکبخت 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94186 زهرا نیکبخت 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
94187 مسعود نیکبخت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
94188 منصوره نیکبخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
94189 ناهید نیکبخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
94190 مهدیه نیکبخت زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
94191 بهمن نیکبخت سعادت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94192 سعید نیکبختی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
94193 اکبر نیکبختی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94194 محمد نیکبین 1391 علوم پايه زمین شناسی
94195 الهه نیکپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
94196 محسن نیکپور 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
94197 محسن نیکپور 1354 مهندسي راه و ساختمان
94198 اکرم نیکجو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94199 رکسانا نیکجو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94200 مریم نیکجو 1376 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790467