راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 94101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94101 یاسر نظرزاده 1394 مهندسي مهندسی شیمی
94102 امین نظرزاده اوغاز 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94103 بهنام نظرزاده اوغاز 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94104 حمد نظرزاده اوغاز 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94105 افسانه نظرزاده برون 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
94106 فریده نظرزاده رمضانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94107 فریده نظرزاده رمضانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94108 صفیه نظرزاده عمارت 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94109 عصمت نظرزاده قره جنگل 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94110 ولی محمد نظرزهی حاد 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94111 عباس نظرسلامی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94112 مریم نظرسلامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94113 محمدعلی نظرعلی اف 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94114 ندا نظرقزوینیان 1386 علوم پايه زمین شناسی
94115 ندا نظرقزوینیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
94116 اعظم نظرکرده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94117 براتعلی نظرکرده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94118 حسینعلی نظرکرده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94119 سکینه نظرکرده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94120 اسیه نظرمند 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94121 علی اصغر نظرنجاتی زاده 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94122 فاطمه نظرنژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
94123 محمدرضا نظرنژادبجستانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94124 آسیه نظری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94125 احمد نظری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94126 احمد نظری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94127 احمدیوسف نظری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94128 اسحاق نظری 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
94129 اسحق نظری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
94130 اسماعیل نظری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94131 افسانه نظری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94132 اکرم نظری 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94133 الهام نظری 1385 علوم پايه فیزیک
94134 الهام نظری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
94135 الهه نظری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
94136 الهه نظری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94137 امیر نظری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94138 امیر نظری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
94139 امیرمحمد نظری 1356 علوم رياضي آمار
94140 امین نظری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94141 بتول نظری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94142 بتول نظری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94143 بنفشه نظری 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
94144 بنفشه نظری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
94145 بهناز نظری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
94146 پویا نظری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
94147 تهمینه نظری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94148 جمال الدین نظری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94149 حدیثه نظری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94150 حسن نظری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
94151 حسین نظری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94152 حسین نظری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94153 حسینعلی نظری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94154 حمیدرضا نظری 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
94155 حمیدرضا نظری 1384 مهندسي مهندسی شیمی
94156 راحله نظری 1387 علوم پايه زمین شناسی
94157 راضیه نظری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94158 رامتین نظری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94159 رحیمه نظری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94160 رضا نظری 1381 علوم پايه زمین شناسی
94161 رضوان نظری 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
94162 رمضانعلی نظری 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
94163 زهرا نظری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94164 زهرا نظری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94165 زهرا نظری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94166 زهرا نظری 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
94167 زهرا نظری 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
94168 زهرا نظری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94169 زهره نظری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94170 زهره نظری 1382 علوم پايه زمین شناسی
94171 زهره نظری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94172 سحر نظری 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
94173 سعید نظری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94174 سعید نظری 1377 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
94175 سعید نظری 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
94176 سعید نظری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94177 سمّیه نظری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94178 سمیه نظری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94179 سمیّه نظری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
94180 سیدمعین نظری 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
94181 سیده فاطمه نظری 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
94182 شهره نظری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94183 صدیقه نظری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94184 صدیقه نظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
94185 صغرا نظری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94186 صغری نظری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
94187 طاهره نظری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94188 عاطفه نظری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94189 عباس نظری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94190 عبدالحکیم نظری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94191 عظیم نظری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
94192 علی نظری 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94193 علی نظری 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94194 علی اکبر نظری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
94195 علی رضا نظری 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
94196 فائزه نظری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94197 فاضل نظری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94198 فاطمه نظری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94199 فاطمه نظری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94200 فاطمه نظری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223373