راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 94201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94201 فاطمه نویدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94202 فرزانه نویدی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94203 کارن نویدی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
94204 مریم نویدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
94205 سمانه نویدی فر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
94206 ازاده نویدی فریمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94207 گلاره نویدی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94208 مهسا نویدی نسب 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94209 سمیه نویدی یادگار 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94210 معصومه نوین 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94211 علیرضا نه بندانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94212 وحیده نهائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94213 زکیه نهاردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94214 زهرا نهاردانی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
94215 علیرضا نهاردانی 1364 كشاورزى امور زراعی
94216 محمدرضا نهاردانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
94217 مهدی نهاردانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94218 ابوالفضل نهال 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
94219 مسعود نهالی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
94220 محمدحسین نهانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
94221 احسان نهاوندی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94222 الناز نهاوندی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
94223 الناز نهاوندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
94224 ایمان نهاوندی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94225 پیمان نهاوندی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94226 پیمان نهاوندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
94227 رضا نهاوندی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
94228 عزت اله نهاوندی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
94229 ریحانه نهاوندی فریمان 1380 علوم رياضي آمار
94230 سعید نهاوندی فریمان 1368 علوم رياضي آمار
94231 امیر نهبندان دخت 1354 كشاورزى صنایع غذایی
94232 مریم نهبندان دخت 1375 علوم پايه زیست شناسی
94233 انیس نهبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94234 ملیحه نهبندانی 1379 علوم پايه فیزیک
94235 بی بی نهتانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
94236 حسین نهتانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94237 محمد نهتانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
94238 فرزانه نهضت 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94239 عفت نهفته 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94240 ساناز نیا 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94241 سلما نیا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94242 سیده نازنین نیاخسروی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
94243 احمد نیارشید 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
94244 صدیقه نیاز 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
94245 مسعود نیاز پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94246 لیلی نیازپور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94247 مریم نیازپورامغان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94248 مریم نیازپورامغان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94249 بهروز نیازپورمحصل 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94250 ناصر نیازپورمحصل 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94251 سمانه نیازپورمیل کاریز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94252 نفیسه نیازپورمیل کاریز 1381 علوم رياضي آمار
94253 حمید نیازدخت شاتوت 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
94254 جواد نیاززاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
94255 فاطمه نیازکار 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94256 علی نیازکهخاژاله 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94257 اعظم نیازمند 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94258 اعظم نیازمند 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94259 بهروز نیازمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
94260 راضیه نیازمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94261 راضیه نیازمند 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94262 راضیه نیازمند 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94263 سارا نیازمند 1382 مهندسي مهندسی شیمی
94264 منوچهر نیازمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
94265 مهرداد نیازمند 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94266 علی نیازمندبجستانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94267 اکرم نیازمندشادمهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94268 علی نیازمندکاخکی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94269 عثمان نیازمندماکو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94270 سمیرا نیازمندیادگار 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94271 ابراهیم نیازی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94272 اسماعیل نیازی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94273 اسماعیل نیازی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94274 بی بی زهرا نیازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94275 زهرا نیازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94276 زهره نیازی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94277 زهره نیازی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
94278 زینب نیازی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94279 سیدمحسن نیازی 1383 علوم پايه زمین شناسی
94280 سیدمحسن نیازی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
94281 صغری نیازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94282 طیبه نیازی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94283 طیبه نیازی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
94284 عصمت نیازی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94285 علی نیازی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94286 فاطمه نیازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94287 فاطمه نیازی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94288 فرشته نیازی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
94289 گل محمد نیازی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94290 محمد نیازی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94291 محمدرحیم نیازی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94292 محمدمهدی نیازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94293 مرضیه سادات نیازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94294 مریم نیازی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
94295 مریم نیازی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94296 مریم نیازی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94297 مصطفی نیازی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94298 معصومه نیازی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
94299 ملیحه نیازی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488956