راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 94201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94201 هنگامه نیکجوی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
94202 مجتبی نیکخو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94203 مجید نیکخو 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94204 حسن نیکخو سیوکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
94205 ایمانه نیکخواه 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94206 بیژن نیکخواه 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94207 پروانه نیکخواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94208 حسین نیکخواه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94209 حوریه نیکخواه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94210 زهرا نیکخواه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94211 زهرا نیکخواه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94212 سعید نیکخواه 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
94213 شهرام نیکخواه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
94214 شهره نیکخواه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94215 علی نیکخواه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94216 علی محمد نیکخواه 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94217 فاطمه نیکخواه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94218 محسن نیکخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94219 محمد نیکخواه 1382 علوم پايه زمین شناسی
94220 منا نیکخواه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94221 منصوره نیکخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94222 مهدی نیکخواه 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94223 هدایت اله نیکخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94224 یوسف نیکخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
94225 حمیده نیکخواه امیرآباد 1389
94226 نسترن نیکخواه بشر 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94227 مریم نیکخواه ثانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94228 صدیقه نیکخواه شهر بابکی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
94229 زهرا نیکخواه فرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
94230 زهرا نیکخواه فرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
94231 عباس نیکخواه کاشانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94232 امین نیکخواه کلاچاهی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
94233 ابراهیم نیکخوجوزان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94234 اکرم نیکخوی 1382 علوم رياضي آمار
94235 رضا نیکخوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
94236 علی اکبرامیر نیکدست 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94237 حمیدرضا نیکدل 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94238 زهرا نیکدل 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94239 سمانه نیکدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
94240 صدیقه نیکدل 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
94241 علی نیکدل 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
94242 علی نیکدل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
94243 فاطمه نیکدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94244 فاطمه نیکدل 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94245 فاطمه نیکدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
94246 هادی نیکدل 1354 علوم پايه فیزیک
94247 یحیی نیکدل 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94248 نجیمه نیکدل غلامان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94249 بهجت نیکدل فاز 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94250 بهجت نیکدل فاز 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
94251 طلعت نیکدل مکی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94252 سعید نیکدلان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
94253 بتول نیکرو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94254 عارفه نیکرو 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
94255 فاطمه نیکرو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94256 علیرضا نیکروان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94257 فرهاد نیکروان گلسفیدی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
94258 رضا نیکروش 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
94259 هاشمیه نیکروش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94260 حسن نیکروی تبادکان 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
94261 سمانه نیکزاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94262 عبدالرضا نیکزاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94263 فائزه نیکزاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94264 فاطمه نیکزاد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
94265 فاطمه نیکزاد 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
94266 فهیمه نیکزاد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94267 مجتبی نیکزاد 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
94268 نسرین نیکزاد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94269 کامیار نیکزادفر 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94270 شیما نیکفرجام 1382 علوم پايه فیزیک
94271 علیرضا نیکفرجام 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94272 الهام نیکفرجام شرشر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94273 رحمت اله نیکفرجام نشتیفانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
94274 مهدی نیکفرجام نظریه 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
94275 خدیجه نیکقدم حجتی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94276 حمیده نیکقدمی حسینی ئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94277 حسن نیکنام 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94278 خدیجه نیکنام 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94279 دانیال نیکنام 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94280 رضا نیکنام 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
94281 عفت نیکنام 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94282 لیلی نیکنام 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
94283 محدثه نیکنام 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94284 مرجان نیکنام 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94285 معصومه نیکنام 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94286 معصومه نیکنام 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94287 مونا نیکنام 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94288 نسا نیکنام 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94289 نگین نیکنام 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94290 معصومه نیکنام بایگی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94291 معصومه نیکنام بایگی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
94292 مرضیه نیکنام تلگرد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
94293 نکیسا نیکنام سعیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94294 نکیسا نیکنام سعیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94295 محسن نیکنام شارک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
94296 مرتضی نیکنام شاهرک 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
94297 حمیدرضا نیکنام عضدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94298 مهدی نیکنام عضدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
94299 سمیرا نیکنام عیدیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94300 فاطمه نیکنام فدافن 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814208