راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 94201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94201 محمدرضا وردی زاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94202 مهین وردی زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
94203 ناهید وردی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94204 اسما وردیان دوغایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
94205 اسماء وردیان دوغایی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
94206 معصومه ورزدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
94207 عفت ورزشکار 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
94208 رحمت اله ورزن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94209 فاطمه ورزنده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94210 هادی ورزنده اصفهانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94211 مرضیه ورزنده خانزایی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
94212 نازنین ورزیده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94213 داود ورسۀ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94214 سمیه ورشوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94215 سمیه ورشوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
94216 پیمان ورشوی جاغرق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94217 مریم ورشویی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94218 وحید ورطه پرور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
94219 مجتبی ورقائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94220 بهزاد ورقانی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94221 بهناز ورقانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94222 علی ورقانی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94223 علی ورقانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94224 علی ورقانی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
94225 مهدی ورقانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
94226 فاطمه ورمزیار 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
94227 محمد ورمزیار ارزانفودی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
94228 محمود ورمزیارارزانفودی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94229 علی اکبر ورمقانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
94230 علی کرم ورناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94231 تورج ورناصری قندعلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94232 حشمت ورناصری قندعلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94233 ویدا ورناصری قندعلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
94234 مهرداد ورنان 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
94235 حمداله وروانی فراهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94236 غلامرضا وروانی فراهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94237 علی اصغر ورهرام 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94238 جهانفر وریج کاظمی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94239 زهره وریدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94240 زهره وریدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94241 طاهره وریدی 1354 علوم پايه شیمی
94242 محمدجواد وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94243 مریم وریدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
94244 مهدی وریدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94245 مهدی وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94246 مهدی وریدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94247 سعید وزان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
94248 حسن عبدالامیر حرج وزمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94249 مهسا وزوائی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
94250 فائزه وزیر نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94251 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94252 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94253 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94254 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94255 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94256 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
94257 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
94258 مجید وزیرنیا 1363 كشاورزى امور دامی
94259 منیر وزیرنیا 1361 مهندسي راه و ساختمان
94260 اسماءسادات وزیری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
94261 اعظم وزیری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
94262 حسین وزیری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94263 حکیم وزیری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94264 حمیدرضا وزیری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94265 ربابه وزیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94266 رمضانعلی وزیری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
94267 رویا وزیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94268 زهرا وزیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94269 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94270 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
94271 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
94272 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94273 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94274 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94275 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94276 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94277 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94278 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94279 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94280 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
94281 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94282 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
94283 رضا وزیری راد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94284 نیلوفر وزیری بیرقدار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94285 بی بی مریم وزیری ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94286 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94287 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94288 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
94289 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
94290 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
94291 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94292 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94293 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
94294 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94295 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94296 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94297 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
94298 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
94299 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
94300 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044009