راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 94401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94401 داریوش نیستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94402 رضا نیستانی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94403 فاطمه نیستانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94404 قربان نیستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94405 محمودرضا نیستانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94406 مریم نیستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94407 مژده نیستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94408 آرزو نیسی 1392 علوم پايه زمین شناسی
94409 عادل نیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
94410 ناصر نیسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
94411 شهناز نیشابوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94412 صفیه نیشابوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94413 عبدالرسول نیشابوری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94414 هاشم نیشابوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
94415 حمیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94416 ملیحه نیشابوری محمدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94417 نجمه نیشابوری زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
94418 زهرا نیشابوری طرقی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
94419 امیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94420 فرشید نیشابوری قاچکانلو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94421 فاطمه نیشابوری کاریزنو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94422 نفیسه نیشابوری محمدآبادی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94423 سرور نیشابوریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94424 اسماعیل نیک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94425 زهره نیک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94426 وجیهه نیک 1391 علوم پايه فیزیک
94427 جعفر نیک اختر 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94428 غلامرضا نیک اختر 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
94429 خدیجه نیک اختربرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
94430 کاظم نیک انجام 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94431 فرشید نیک بخت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
94432 مهدی نیک بخت چاه کبوتری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94433 عبدالرضا نیک بخت زرخونی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94434 مریم نیک بختی زرقری 1375 علوم پايه فیزیک
94435 محمدعلی نیک بخش 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94436 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
94437 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
94438 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
94439 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
94440 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
94441 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94442 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94443 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94444 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
94445 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94446 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94447 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
94448 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94449 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94450 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94451 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94452 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94453 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94454 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
94455 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
94456 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94457 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
94458 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94459 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94460 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94461 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94462 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94463 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94464 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94465 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94466 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94467 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94468 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94469 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
94470 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94471 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94472 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94473 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94474 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94475 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94476 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94477 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94478 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94479 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94480 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94481 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94482 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
94483 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94484 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94485 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94486 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94487 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94488 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
94489 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94490 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
94491 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
94492 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94493 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94494 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94495 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
94496 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
94497 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94498 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
94499 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94500 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474339