راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 94501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94501 مجتبی ورقائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94502 بهزاد ورقانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94503 بهناز ورقانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94504 علی ورقانی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94505 علی ورقانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94506 علی ورقانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94507 مهدی ورقانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
94508 فاطمه ورمزیار 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
94509 محمد ورمزیار ارزانفودی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
94510 محمود ورمزیارارزانفودی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94511 علی اکبر ورمقانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
94512 علی کرم ورناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94513 تورج ورناصری قندعلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94514 حشمت ورناصری قندعلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94515 ویدا ورناصری قندعلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
94516 مهرداد ورنان 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
94517 حمداله وروانی فراهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94518 غلامرضا وروانی فراهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94519 معصومه ورودی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
94520 علی اصغر ورهرام 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94521 جهانفر وریج کاظمی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94522 زهره وریدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94523 زهره وریدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94524 طاهره وریدی 1354 علوم پايه شیمی
94525 محمدجواد وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94526 مریم وریدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
94527 مهدی وریدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94528 مهدی وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94529 مهدی وریدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94530 سعید وزان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94531 حسن عبدالامیر حرج وزمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94532 مهسا وزوائی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
94533 فائزه وزیر نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94534 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94535 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94536 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94537 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94538 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94539 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
94540 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
94541 مجید وزیرنیا 1363 كشاورزى امور دامی
94542 منیر وزیرنیا 1361 مهندسي راه و ساختمان
94543 اسماءسادات وزیری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
94544 اعظم وزیری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
94545 حسین وزیری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94546 حکیم وزیری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94547 حمیدرضا وزیری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94548 ربابه وزیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94549 رمضانعلی وزیری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
94550 رویا وزیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94551 زهرا وزیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94552 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94553 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
94554 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
94555 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94556 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94557 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94558 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94559 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94560 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94561 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94562 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94563 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
94564 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94565 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
94566 رضا وزیری راد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94567 نیلوفر وزیری بیرقدار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94568 بی بی مریم وزیری ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94569 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94570 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94571 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
94572 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
94573 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
94574 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94575 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94576 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
94577 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94578 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94579 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94580 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
94581 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
94582 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
94583 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94584 سیده عفیفه وزیری کنگ زیتون 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94585 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94586 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
94587 الهه وزیری کنگ علیا 1380 دامپزشكي دامپزشکی
94588 ریحانه وزیری کنگ علیا 1378 علوم پايه فیزیک
94589 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94590 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94591 سیدمحمدصالح وزیری کنگ علیا 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
94592 سیدحسین وزیری کنگ علیائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94593 سید جمال وزیری محبوب 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
94594 سیدجمال وزیری محبوب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94595 نجمه سادات وزیری محبوب 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94596 محرم وزیری مرادیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
94597 محمدجواد وزیری مقدم حیدرآباد 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94598 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
94599 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94600 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466198