راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 94501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94501 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94502 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94503 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94504 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
94505 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94506 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
94507 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94508 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94509 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
94510 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94511 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94512 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94513 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94514 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94515 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94516 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94517 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
94518 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94519 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94520 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
94521 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
94522 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94523 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94524 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94525 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
94526 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
94527 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94528 نشاط نیک پرور 1393 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
94529 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94530 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94531 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94532 زینب نیک پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
94533 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94534 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94535 سینا نیک پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94536 شهرزاد نیک پور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
94537 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94538 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94539 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
94540 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
94541 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
94542 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94543 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94544 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94545 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
94546 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
94547 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
94548 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94549 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94550 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
94551 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94552 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
94553 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94554 سمیه نیک خواه 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
94555 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94556 اعظم نیک خواه فاردقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94557 مهدی نیک خواه ممان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
94558 فاطمه نیک خوی زاک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
94559 فاطمه نیک دل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
94560 فائزه نیک ذات 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94561 بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94562 سمیه نیک رفتار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94563 فریبا نیک رفتار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94564 فریبا نیک رفتار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
94565 بی بی شادی نیک رفعت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94566 شبنم نیک رفعت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94567 حسین نیک رو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
94568 حانیه نیک روان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94569 علی نیک روان باجگیران 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی ( آموزش محور )
94570 افشین نیک روح 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94571 محسن نیک روح 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94572 الهام نیک روش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94573 زهرا نیک روش 1381 علوم رياضي آمار
94574 عاطفه نیک روش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94575 عاطفه نیک روش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
94576 مهدیه نیک روش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
94577 شریفه نیک زاد 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94578 ملیحه نیک زاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94579 نیلوفر نیک زاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
94580 سمیه نیک زادخانکوک 1384 علوم پايه فیزیک
94581 سکینه نیک زادرشتخوار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94582 ملیکا نیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94583 وجیهه نیک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
94584 وجیهه نیک زاده 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
94585 امیر نیک زمان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94586 امیر نیک زمان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
94587 زهرا نیک سرشت چافی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94588 زهره نیک سیر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94589 زهره نیک سیر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94590 امین نیک سیرت 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94591 ثریا نیک سیرت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94592 سیدحسن نیک سیما 1385 علوم رياضي آمار
94593 حسام الدین نیک طبع 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94594 سعید نیک طینت 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94595 سعید نیک طینت 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
94596 سمانه نیک طینت 1384 علوم رياضي آمار
94597 ملیحه نیک طینت تبادکان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94598 علی نیک عقیده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94599 زهرا نیک عهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489243