راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 94501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94501 مسعود ولی زاده کاخکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
94502 ناهید ولی زاده کاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94503 ناهید ولی زاده کاخکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94504 محمود ولی زاده کلاته ملامحمدقلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
94505 نصرت اله ولی زاده کلوانق 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94506 یوسفعلی ولی زاده گردرودباری 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
94507 فاطمه ولی زاده لاکه 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94508 مهدی ولی زاده معطر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
94509 زینب ولی زاده مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94510 طاهره ولی زاده مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94511 مطهره ولی زاده ولامدهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
94512 عزیزالله ولی نژاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94513 محمد ولی نژاد 1393 مهندسي مهندسی صنایع
94514 الهه ولی نژاد تبریزی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
94515 فهیمه ولی نژاد تبریزی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
94516 فرشاد ولی نژادتبریزی مقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94517 ابراهیم ولی نیا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
94518 اعظم ولی نیا 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94519 شیما ولی نیا 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
94520 علی ولی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94521 فهیمه ولیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94522 فهیمه ولیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94523 محمد ولیان 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94524 ندا ولیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94525 نرجس ولیان ایرج 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
94526 فاطمه ولیان پور 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
94527 علیرضا ولیداد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94528 جواد ولیدی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94529 حمیدرضا ولیدی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94530 علیرضا ولیدی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
94531 ناهید ولیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94532 ناهید ولیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
94533 محمدرضا ولیزاده قاسمخانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
94534 ارسلان ولیش زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94535 محمدرضا ولیلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94536 پیمان ولیم 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
94537 عارف وندادی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94538 قهرمان ونک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
94539 فریبا وهاب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
94540 لیلا وهاب اهاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94541 محمد وهاب رجایی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
94542 دانیال وهاب زاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
94543 احمد وهاب زاده ایوری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94544 مهری وهاب زاده کبریا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94545 فرخ وهاب زاده مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94546 سمیه وهاب رجایی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94547 بابک وهاب زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94548 سیدایمان وهاب زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
94549 سیدمهدی وهاب زاده 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
94550 محمدحسین وهاب زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
94551 محسن وهاب زاده خوراک پز 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
94552 مصطفی وهاب زاده خوراک پز 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94553 زهرا وهاب زاده موسوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94554 کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94555 کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94556 نغمه وهابزاده صانع 1373 علوم رياضي ریاضی
94557 سیده طلعت وهابی 1363 كشاورزى حرف روستایی
94558 هانیه وهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94559 محمد وهابی ثانی 1362 علوم پايه فیزیک
94560 نسرین وهابی ثانی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
94561 حسینعلی وهابی کارکنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
94562 زهرا وهابیان فردوس 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
94563 فاطمه وهاز 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94564 حاجی قربان وهانی تبادکان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94565 زهرا وهب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94566 پیام وهمنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
94567 جواد ویزواری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
94568 علی ویس مرادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94569 سمانه ویس یزدی 1385 علوم پايه فیزیک
94570 الخاص ویسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
94571 ایمان ویسی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94572 ایمان ویسی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94573 شیما ویسی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94574 شیما ویسی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
94575 علی ویسی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
94576 فرامرز ویسی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
94577 فرزاد ویسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94578 گلاره ویسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94579 گلاره ویسی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94580 لادن ویسی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94581 شاکر ویسی فرد 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
94582 محمد ویسی فرد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94583 سّمیه ویسی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94584 سمیه ویسی یزدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
94585 حکیمه هاتف 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
94586 محمدرضا هاتف 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94587 امیر هاتف فرد 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94588 حکیمه هاتف ما 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
94589 حکیمه هاتف ما 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
94590 آتوسا هاتفی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94591 آتوسا هاتفی 1391 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
94592 آرمین هاتفی 1383 علوم رياضي آمار
94593 آیه هاتفی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94594 احسان هاتفی 1382 علوم پايه فیزیک
94595 احسان هاتفی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
94596 احسان هاتفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
94597 ارمین هاتفی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
94598 جلیل هاتفی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
94599 راحله هاتفی 1374 علوم پايه زمین شناسی
94600 سیده لیلا هاتفی 1390 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962972982   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38681120