راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 94701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94701 محمدحسین نعیمی نیک 1377 دامپزشكي دامپزشکی
94702 بهزاد نعیمیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
94703 نعیما نعیمیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94704 مسعود نعیمیان راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94705 مهدی نعیمیان راد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94706 حسن نغمه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94707 خسرو نفر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
94708 آرش نفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94709 نورا نفری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94710 رامین نفس پور 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94711 رامین نفس پور 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
94712 فخرالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94713 نورالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94714 یحیی نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94715 کیانا نفوشا 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
94716 اتوسا نفیسی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
94717 رضوان نفیسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94718 سیاوش نفیسی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94719 شهاب نفیسی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94720 کاظم نفیسی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
94721 کامیار نفیسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
94722 پریسا نفیسی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94723 پروانه نفیسی فرد 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
94724 حسن نفیسی فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
94725 مژده نقابت طباطبائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94726 احمدرضا نقابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94727 الهام نقابی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94728 بهاره نقابی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94729 حمزه نقابی 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
94730 رضا نقابی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94731 رفعت نقابی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94732 زهرا نقابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
94733 علی نقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94734 فاطمه نقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94735 محسن نقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94736 محمد نقابی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94737 محمد نقابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
94738 مرتضی نقابی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94739 مریم نقابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94740 مهدی نقابی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
94741 نرجس نقابی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
94742 مینو نقابیان 1350 علوم پايه فیزیک
94743 وفا نقابیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
94744 سمانه نقاش 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
94745 شهرزاد نقاش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94746 مهدی نقاش زاده 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
94747 سپیده نقاش طوسی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
94748 سمانه نقاش تبریزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94749 مهسا نقاش تبریزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94750 حدیث سادات نقاش حسینی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
94751 مهسا نقاشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
94752 میثم نقاشیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94753 علی رضا نقد مزرجی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
94754 افسانه نقدبیشی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
94755 الهه نقدبیشی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94756 جواد نقدبیشی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
94757 زهرا نقدبیشی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
94758 فهیمه نقدبیشی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94759 مجید نقدبیشی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94760 محمد نقدبیشی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
94761 معصومه نقدعلی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
94762 شهره نقدنیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94763 اکرم نقدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94764 حامد نقدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
94765 رضا نقدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94766 رضا نقدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
94767 زینب نقدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
94768 مرضیه نقدی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94769 ندا نقدی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
94770 حسن نقدی نژاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94771 بهاره نقدی دورباطی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
94772 خواجه علی نقدی دولو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94773 خواجه علی نقدی دولو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94774 خواجه علی نقدی دولو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
94775 عظیم نقدی زاده روشن 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
94776 علیرضا نقدی زارچی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94777 جعفر نقدی عشرت آباد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94778 فاطمه نقدی یزدی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
94779 داوود نقدیپور 1375 دامپزشكي دامپزشکی
94780 نسیم نقردانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
94781 عباسعلی نقره 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94782 جمال نقره ای 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
94783 عزت نقره بجستانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
94784 محبوبه نقره خامه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94785 احسن نقش بندیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94786 محمد نقش گر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94787 آمنه نقش بندی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
94788 حامد نقش بندی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
94789 سمیه نقش بندی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
94790 منیره نقش بندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
94791 نغمه نقش بندی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
94792 امنه نقشبندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94793 حبیب اله نقشبندی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94794 علی نقشبندیه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
94795 نجمه نقشه بافی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
94796 امیر رضا نقوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94797 بنیامین نقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94798 بنیامین نقوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
94799 پگاه نقوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94800 حسین نقوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251845