راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 94801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94801 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
94802 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
94803 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94804 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
94805 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94806 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94807 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94808 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94809 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
94810 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94811 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94812 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94813 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
94814 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
94815 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94816 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
94817 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
94818 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94819 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
94820 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94821 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
94822 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
94823 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94824 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
94825 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
94826 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
94827 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94828 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94829 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94830 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
94831 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94832 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94833 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
94834 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94835 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94836 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94837 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
94838 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
94839 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
94840 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94841 مهدی نقیب 1353 مهندسي راه و ساختمان
94842 پروانه نقیب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
94843 مریم سادا ت نقیب زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
94844 آرتمیس نقیب زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
94845 پروانه نقیب زاده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
94846 حامد نقیب زاده 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
94847 شهرزاد نقیب زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94848 آسیه نقیبی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
94849 حسین نقیبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94850 راهله نقیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94851 راهله نقیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
94852 سمانه السادات نقیبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94853 سیداحمد نقیبی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
94854 سیدامیر نقیبی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
94855 سیدجواد نقیبی 1373 علوم رياضي آمار
94856 سیدجواد نقیبی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
94857 سیدحسن نقیبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94858 سیدرضا نقیبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
94859 طاهره نقیبی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94860 عاطفه نقیبی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94861 عاطفه نقیبی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
94862 علیرضا نقیبی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94863 فریدون نقیبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94864 محمد نقیبی 1354 علوم رياضي ریاضی
94865 ناهید نقیبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94866 ندا نقیبی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94867 نرگس نقیبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94868 نغمه نقیبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94869 نفیسه نقیبی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94870 وحیدرضا نقیبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
94871 فاطمه سادات نقیبی بایگی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
94872 سیدمحمدرضا نقیبی بیجی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
94873 حمید نقیبی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94874 مریم نقیبی بیدختی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94875 مهدخت نقیبی بیدختی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
94876 ساسان نقیبی تربتی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94877 احسان نقیبی جویباری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94878 سیدمحمدرضا نقیبی حسینی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
94879 سیدهاشم نقیبی حسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94880 محمدباقر نقیبی سیستانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94881 مریم نقیبی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94882 سیده زهره نقیبی مقدم 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
94883 عصمت نقیبی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94884 معصومه نقیبی نوقابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
94885 راهله السادات نقیبیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94886 مهرداد نقیبیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94887 مجید نکاحی 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
94888 محمدعلی نکاحی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
94889 آرمیتا نکوئی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
94890 ابراهیم نکوئی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
94891 رشید نکوئی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
94892 روح اله نکوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94893 طیب نکوئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
94894 عبدالرضا نکوئی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
94895 فاطمه نکوئی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
94896 کاظم نکوئی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94897 مهدی نکوئی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94898 مهدیه نکوئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94899 ندا نکوئی 1383 علوم رياضي آمار
94900 نسیم نکوئی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223120