راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 94901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
94901 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
94902 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94903 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94904 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94905 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94906 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
94907 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94908 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
94909 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94910 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94911 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94912 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94913 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94914 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
94915 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94916 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
94917 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
94918 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
94919 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94920 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94921 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
94922 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
94923 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
94924 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
94925 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
94926 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
94927 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94928 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
94929 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94930 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
94931 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94932 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
94933 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94934 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
94935 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
94936 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94937 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
94938 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
94939 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
94940 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
94941 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94942 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
94943 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
94944 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94945 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94946 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
94947 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
94948 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94949 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94950 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
94951 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
94952 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
94953 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94954 نشاط نیک پرور 1393 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
94955 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94956 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94957 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
94958 زینب نیک پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
94959 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
94960 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
94961 سینا نیک پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94962 شهرزاد نیک پور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
94963 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
94964 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
94965 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
94966 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
94967 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
94968 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94969 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
94970 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
94971 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
94972 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
94973 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
94974 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94975 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
94976 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
94977 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94978 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
94979 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94980 سمیه نیک خواه 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
94981 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94982 اعظم نیک خواه فاردقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94983 مهدی نیک خواه ممان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
94984 فاطمه نیک خوی زاک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
94985 فاطمه نیک دل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
94986 فائزه نیک ذات 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
94987 بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
94988 سمیه نیک رفتار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
94989 فریبا نیک رفتار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
94990 فریبا نیک رفتار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
94991 بی بی شادی نیک رفعت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
94992 شبنم نیک رفعت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94993 حسین نیک رو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
94994 حانیه نیک روان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94995 علی نیک روان باجگیران 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی ( آموزش محور )
94996 افشین نیک روح 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94997 محسن نیک روح 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94998 الهام نیک روش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
94999 زهرا نیک روش 1381 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41159038