راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 95001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95001 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95002 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95003 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95004 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95005 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95006 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95007 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
95008 مجید وزیرنیا 1363 كشاورزى امور دامی
95009 منیر وزیرنیا 1361 مهندسي راه و ساختمان
95010 اسماءسادات وزیری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
95011 اعظم وزیری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
95012 حسین وزیری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95013 حکیم وزیری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95014 حمیدرضا وزیری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95015 ربابه وزیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95016 رمضانعلی وزیری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
95017 رویا وزیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95018 زهرا وزیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95019 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
95020 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
95021 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
95022 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95023 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95024 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95025 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95026 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95027 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95028 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95029 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95030 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95031 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95032 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
95033 رضا وزیری راد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95034 نیلوفر وزیری بیرقدار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95035 بی بی مریم وزیری ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95036 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95037 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95038 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95039 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
95040 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
95041 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95042 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95043 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95044 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95045 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95046 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95047 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
95048 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
95049 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
95050 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95051 سیده عفیفه وزیری کنگ زیتون 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95052 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
95053 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
95054 الهه وزیری کنگ علیا 1380 دامپزشكي دامپزشکی
95055 ریحانه وزیری کنگ علیا 1378 علوم پايه فیزیک
95056 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95057 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95058 سیدمحمدصالح وزیری کنگ علیا 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
95059 سیدحسین وزیری کنگ علیائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95060 سید جمال وزیری محبوب 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
95061 سیدجمال وزیری محبوب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
95062 نجمه سادات وزیری محبوب 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95063 محرم وزیری مرادیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
95064 محمدجواد وزیری مقدم حیدرآباد 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95065 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
95066 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95067 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95068 امیرحسین وزیریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95069 رؤیا وزیریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
95070 زینب وزیریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95071 علیرضا وزین 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95072 فرنوش وزین 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
95073 وحیده وزین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95074 عصمت وژه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95075 علیرضا وسیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
95076 مریم وسیله سرایان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95077 الهام وشائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95078 منصور وشمه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
95079 مهدی وشنگی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
95080 حسین وصال 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95081 زینب وصال 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95082 سعیدرضا وصال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95083 سعیدرضا وصال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95084 علی وصال 1386 مهندسي مهندسی شیمی
95085 غلامرضا وصال 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95086 ناظم وصال 1354 علوم پايه شیمی
95087 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95088 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95089 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
95090 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95091 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
95092 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95093 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95094 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95095 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95096 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95097 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95098 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95099 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95100 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772386