راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 95001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95001 عاطفه نیک روش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95002 عاطفه نیک روش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
95003 مهدیه نیک روش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
95004 شریفه نیک زاد 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95005 ملیحه نیک زاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95006 نیلوفر نیک زاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
95007 سمیه نیک زادخانکوک 1384 علوم پايه فیزیک
95008 سکینه نیک زادرشتخوار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95009 ملیکا نیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95010 وجیهه نیک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95011 وجیهه نیک زاده 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
95012 امیر نیک زمان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95013 امیر نیک زمان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
95014 زهرا نیک سرشت چافی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95015 زهره نیک سیر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95016 زهره نیک سیر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95017 امین نیک سیرت 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95018 ثریا نیک سیرت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95019 سیدحسن نیک سیما 1385 علوم رياضي آمار
95020 حسام الدین نیک طبع 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95021 سعید نیک طینت 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95022 سعید نیک طینت 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95023 سمانه نیک طینت 1384 علوم رياضي آمار
95024 ملیحه نیک طینت تبادکان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95025 علی نیک عقیده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95026 زهرا نیک عهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95027 زهرا نیک عهد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95028 فرشید نیک فر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95029 فرشید نیک فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95030 فرشید نیک فر 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
95031 مهشید نیک فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95032 مهشید نیک فر 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
95033 سیما نیک فرجام 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95034 عاطفه نیک فرجام 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95035 علی اصغر نیک فرجام 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
95036 محمدمهدی نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95037 مریم نیک فرجام 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95038 نادیا نیک فرجام 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
95039 هانیه نیک فرجام 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
95040 هانیه نیک فرجام 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
95041 وجیهه نیک فرجام هفت آسیا 1380 علوم پايه فیزیک
95042 فاطمه نیک فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95043 اکرم نیک فطرت 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95044 امین نیک فطرت 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95045 فاطمه نیک فطرت 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95046 فروغ نیک قدم دلوئی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95047 مریم نیک قدمی حسینی ئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
95048 امیر نیک کار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95049 امیر نیک کار 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
95050 سپیده نیک کار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95051 سمیرا نیک کار 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95052 محمدحسین نیک کارطرقبه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
95053 شیما نیک گفتار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95054 امسه گل نیک محضر 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
95055 مریم نیک مرام 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
95056 زهرا نیک مقام 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
95057 زهرا نیک مقام 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
95058 لیلا نیک منش 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
95059 اسداله نیک مهر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
95060 فاطمه نیک مهر 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95061 مهشید نیک مهر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95062 ندا نیک مهر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95063 حمیدرضا نیک نام 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
95064 شهرام نیک نام 1363 مهندسي مهندسی عمران
95065 عبدالرسول نیک نام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
95066 مهدی نیک نام شاهرک 1387 مهندسي مهندسی شیمی
95067 محسن نیک نداف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95068 مریم نیک نژاد 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95069 مهدی نیک نژاد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95070 زهرا نیک نسب 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
95071 زهرا نیک نظام 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95072 زهرا نیک نظام 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
95073 سمانه نیک نفس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
95074 لیلی نیک نفس دهقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95075 سمیه نیک نیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95076 سمیه نیک نیا 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
95077 سودابه نیک نیا 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95078 مرجانه نیک هوش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95079 حسینعلی نیکان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95080 مریم نیکان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
95081 افسانه نیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95082 امیر نیکبخت 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95083 جواد نیکبخت 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95084 حمید نیکبخت 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95085 زهرا نیکبخت 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95086 محبوبه نیکبخت 1394 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
95087 مسعود نیکبخت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
95088 منصوره نیکبخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
95089 ناهید نیکبخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
95090 مهدیه نیکبخت زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
95091 بهمن نیکبخت سعادت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95092 سعید نیکبختی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95093 اکبر نیکبختی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95094 محمد نیکبین 1391 علوم پايه زمین شناسی
95095 محمد نیکبین 1395 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
95096 الهه نیکپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
95097 محسن نیکپور 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95098 محسن نیکپور 1354 مهندسي راه و ساختمان
95099 اکرم نیکجو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95100 رکسانا نیکجو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189387