راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 95001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95001 بهنام وارسته 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95002 فهیمه وارسته 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95003 مسعود وارسته 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95004 فرامرز وارسته اکبرپور 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95005 فرشاد وارسته اکبرپور 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95006 فریال وارسته اکبرپور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95007 سعیده وارسته الهی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95008 خسرو وارسته بدری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95009 سودابه وارسته بدری 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95010 مسعود وارسته بدری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95011 علیرضا وارسته پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
95012 مهدی وارسته پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
95013 فاطمه وارسته حاجی پور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
95014 سیده عارفه وارسته حسینی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95015 سیده عارفه وارسته حسینی نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
95016 معصومه وارسته ساریقیه 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95017 نیما وارسته سلیمان زاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95018 مریم وارسته سیستانی نژاد 1374 علوم پايه زمین شناسی
95019 رضا وارسته غلامحسینی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95020 مریم وارسته کجوریان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95021 مریم وارسته کجوریان 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
95022 نرجس وارسته کجوریان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
95023 محمدجواد وارسته مرشدزاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95024 هادی وارسته مرشدزاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95025 حسین وارسته نعیمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
95026 هدی وارسته والا 1385 دامپزشكي دامپزشکی
95027 سیدکاظم وارسته هاشمیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95028 سعید واژگو 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
95029 اصغر واسع 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95030 الهام سادات واسعی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95031 ربابه واسعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95032 سودابه واسعی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95033 علی واسعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95034 علی محمد واسعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
95035 محمدرضا واسعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95036 مریم واسعی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95037 مهناز واسعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95038 نقیه واسعی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
95039 سیدکاوه واسعی زاده کاشانی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
95040 مینو واسعی زاده مقدم نوق 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
95041 مریم واسعی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95042 انسیه واسعی مقدم 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
95043 احمدرضا واصل بحق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95044 احمدرضا واصل بحق 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95045 سمانه واصل بحق 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95046 سمانه واصل بحق 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95047 ویدا واعدی ناسک 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
95048 حسن واعظ 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95049 فریال واعظ 1374 علوم پايه فیزیک
95050 محمد واعظ 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95051 مروارید واعظ 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95052 مهدی واعظ 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95053 رسول واعظ ترشیزی 1358 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95054 زهره واعظ زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95055 ساجده واعظ زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95056 سید هاشم واعظ زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95057 عباس واعظ زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95058 عباس واعظ زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95059 رحمت اله واعظ طبسی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95060 صالح حسن واعظ عبائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
95061 سارا واعظ مروی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95062 فرشته واعظ مروی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95063 حکیمه واعظ موسوی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95064 سیدعلیرضا واعظ موسوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95065 سیده مژده واعظ موسوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95066 نازیلا واعظ موسوی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
95067 پوریا واعظ نیا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95068 منیره واعظ هوسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95069 مهدی واعظترشیزی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
95070 فائزه واعظزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95071 مصطفی واعظطبسی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95072 ازاده واعظنیا 1384 علوم رياضي آمار
95073 مریم واعظهوس 1374 علوم رياضي آمار
95074 مهدی واعظهوس 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95075 الهام واعظی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
95076 جمیل واعظی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95077 حمزه واعظی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95078 سعید واعظی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95079 سعیده واعظی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
95080 سمیرا واعظی 1392 دامپزشكي بافت شناسی
95081 سیدمهدی واعظی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95082 سیده زهرا واعظی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
95083 عاطفه واعظی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95084 عمار واعظی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95085 فائزه واعظی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
95086 فائزه واعظی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
95087 فاطمه واعظی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95088 فاطمه واعظی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
95089 محسن واعظی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95090 محمد واعظی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95091 محمد علی واعظی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95092 محمدباقر واعظی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95093 محمدسجاد واعظی 1393 علوم پايه زمین شناسی
95094 محمدعلی واعظی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
95095 محمود واعظی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95096 مراد علی واعظی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95097 مرادعلی واعظی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95098 مرادعلی واعظی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95099 مرضیه واعظی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95100 مرضیه واعظی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475240