راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 95201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95201 فرشته نورانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95202 لیلا نورانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
95203 لیلا نورانی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
95204 لیلا نورانی 1391 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
95205 مجتبی نورانی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95206 محمد نورانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
95207 محمدجواد نورانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95208 مینا نورانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
95209 ناصرعلی نورانی 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
95210 وجیهه نورانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
95211 هومن نورانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95212 زهرا نورانی آبگرگ 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95213 سارا نورانی ابگرگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95214 فرناز نورانی جشن آبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95215 محمدعلی نورانی جشن اباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
95216 فروهر نورانی جشن ابادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
95217 الهه نورانی جنید آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
95218 الهه نورانی جنیدآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95219 سیده رقیه نورانی جور جاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95220 سیده رقیه نورانی جورجاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95221 محمّد نورانی سعدالدین 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95222 ربابه نورانی کوشکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
95223 محمد نورانیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95224 سیدایمان نورایی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95225 سیدایمان نورایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95226 سیده فرزانه نورایی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
95227 نازنین نورایی 1380 علوم رياضي آمار
95228 نازیلا نورایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95229 اتوسا نورایی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95230 مسعود نورباران 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
95231 حسن نوربخش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95232 حسن نوربخش 1378 علوم رياضي آمار
95233 حسین نوربخش 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
95234 رضا نوربخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
95235 ریحانه نوربخش 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95236 ریحانه نوربخش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95237 ریحانه نوربخش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95238 زهرا نوربخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95239 زهرا نوربخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
95240 زهرا نوربخش 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95241 ژیلا نوربخش 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95242 سعیده نوربخش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95243 سیدحمید نوربخش 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
95244 سیدمحسن نوربخش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95245 سیّدمحمّدضیاء نوربخش 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
95246 سیدمرتضی نوربخش 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
95247 سیده سوسن نوربخش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95248 عسگر نوربخش 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95249 علی نوربخش 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95250 غزاله نوربخش 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95251 فرانک نوربخش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95252 فرانک نوربخش 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95253 فرانک نوربخش 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
95254 فرزانه نوربخش 1394 كشاورزى مهندسی فضای سبز
95255 فروغ الزمان نوربخش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95256 کامیار نوربخش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95257 لادن نوربخش 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95258 معظمه سادات نوربخش 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95259 مهرناز نوربخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95260 مهرنوش نوربخش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95261 مهسا نوربخش 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
95262 مینا نوربخش 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95263 نرگس نوربخش 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95264 هدی نوربخش 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95265 هما نوربخش 1387 دامپزشكي دامپزشکی
95266 بتول نوربخش بیدختی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95267 مهدی نوربخش بیدختی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95268 نسیم نوربخش بیدختی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95269 نعمت اله نوربخش توتکله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95270 سیدسعید نوربخش شهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
95271 سیدمحمدباقر نوربخش آهنگرکلائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95272 رضا نوربخش بیدختی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95273 سمیرا نوربخش بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95274 سهیلا نوربخش بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
95275 سهیلا نوربخش بیدختی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
95276 زینب نوربخش حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95277 وجیهه السادات نوربخش حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
95278 راضیه نوربخش رزمی 1392 علوم پايه زمین شناسی
95279 زهرا نوربخش رزمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
95280 زهره نوربخش رزمی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
95281 محمدفواد نوربخش شهری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
95282 خدیجه نوربهر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95283 محسن نورپور 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
95284 زینب نورپورجوزی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95285 عذرا نورپورجوزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95286 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95287 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
95288 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95289 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
95290 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95291 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95292 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95293 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95294 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95295 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
95296 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
95297 مینا نورزاده نامقی 1392 كشاورزى علوم باغبانی
95298 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95299 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95300 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199205