راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 95201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95201 جمیله وطنیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95202 امیر وظایفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
95203 مریم وظیفه پرست ال 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95204 آمنه وظیفه دارمحسن آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95205 مریم وظیفه دارمحسن ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95206 محبوبه وظیفه داریزد 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
95207 آرزو وظیفه دان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95208 امید وظیفه دان 1371 كشاورزى زراعت
95209 تبسم وظیفه دان 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95210 ترنم وظیفه دان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95211 زهرا وظیفه دان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95212 سیدابوطالب وظیفه دان 1349 علوم پايه شیمی
95213 سیده ایما وظیفه دان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95214 صادق وظیفه دان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95215 علی وظیفه دان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
95216 فرشته وظیفه دان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95217 محسن وظیفه دان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95218 مهناز وظیفه دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95219 علی وظیفه دوست 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95220 مجید وظیفه دوست 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95221 مجید وظیفه دوست 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95222 محسن وظیفه دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95223 محمود وظیفه دوست خلج 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95224 مریم وظیفه دوست خلج 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95225 مینو وظیفه دوست نظامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
95226 جواد وظیفه شناس 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95227 رقیه وظیفه شناس 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
95228 ساناز وظیفه شناس 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95229 فاطمه وظیفه شناس 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
95230 محمدرضا وظیفه شناس 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
95231 محمّد وظیفه شناس درمیان 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
95232 زکیّه وظیفه مندرودپشتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95233 قاسم وظیفی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95234 تکتم وفا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95235 تکتم السادات وفا 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
95236 تکتم سادات وفا 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
95237 رضا وفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95238 فرنوش وفا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95239 اعظم وفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95240 اعظم وفائی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
95241 الهام وفائی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
95242 بهاره سادات وفائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95243 بهناز وفائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95244 پریسا وفائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95245 پیمان وفائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95246 رضا وفائی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95247 سارا وفائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95248 سیده ستاره وفائی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
95249 علی اکبر وفائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95250 علیجان وفائی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95251 علیرضا وفائی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95252 غلامحسین وفائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95253 فاطمه وفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
95254 فاطمه وفائی 1386 هنر نيشابور نقاشی
95255 فاطمه وفائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
95256 فرزانه وفائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
95257 کبری وفائی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95258 محمد وفائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95259 محمد وفائی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
95260 محمدحسن وفائی 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
95261 مسعود وفائی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95262 معصومه وفائی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95263 مهرناز وفائی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
95264 مهسا وفائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95265 مهین وفائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95266 نازنین وفائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95267 عزیز وفائی صالحی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95268 سکینه وفائی اورته چشمه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95269 زهرا وفائی اول 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95270 حسین وفائی برومند 1353 مهندسي راه و ساختمان
95271 زهرا وفائی جهان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95272 زهرا وفائی جهان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95273 فهیمه وفائی جهان 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95274 مجید وفائی جهان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95275 مینا وفائی راد 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
95276 مینا وفائی راد 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
95277 احمد وفائی زرین آبادی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
95278 شهرام وفائی صالحی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95279 امیررضا وفائی عفت پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95280 مهدی وفائی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95281 وحید وفائی قائینی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95282 زینب وفائی مغانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95283 حسین وفائی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95284 مرتضی وفائی نشیانی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95285 انسیه وفائی نوغانی شرق 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
95286 محمدحسن وفائی نوقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95287 امیر وفائیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95288 زهرا وفائیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95289 جواد وفابخش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95290 جواد وفابخش 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
95291 حانیه وفابخش 1375 علوم رياضي ریاضی
95292 حسین وفابخش 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95293 سیده زهرا وفابخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95294 فائزه وفابخش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
95295 فاطمه وفابخش 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95296 کاظم وفابخش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95297 کاظم وفابخش 1371 كشاورزى زراعت
95298 کاظم وفابخش 1379 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
95299 نفیسه وفابخش 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814169