راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 95301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95301 علی نوربخش 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95302 غزاله نوربخش 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95303 فرانک نوربخش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95304 فرانک نوربخش 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95305 فرانک نوربخش 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
95306 فرزانه نوربخش 1394 كشاورزى مهندسی فضای سبز
95307 فروغ الزمان نوربخش 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95308 کامیار نوربخش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95309 لادن نوربخش 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95310 معظمه سادات نوربخش 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95311 مهرناز نوربخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95312 مهرنوش نوربخش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95313 مهسا نوربخش 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
95314 مینا نوربخش 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95315 نرگس نوربخش 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95316 هدی نوربخش 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95317 هما نوربخش 1387 دامپزشكي دامپزشکی
95318 بتول نوربخش بیدختی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95319 مهدی نوربخش بیدختی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95320 نسیم نوربخش بیدختی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95321 نعمت اله نوربخش توتکله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95322 سیدسعید نوربخش شهری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
95323 سیدمحمدباقر نوربخش آهنگرکلائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95324 رضا نوربخش بیدختی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95325 سمیرا نوربخش بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95326 سهیلا نوربخش بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
95327 سهیلا نوربخش بیدختی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
95328 زینب نوربخش حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95329 وجیهه السادات نوربخش حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
95330 راضیه نوربخش رزمی 1392 علوم پايه زمین شناسی
95331 زهرا نوربخش رزمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
95332 زهره نوربخش رزمی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
95333 محمدفواد نوربخش شهری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
95334 خدیجه نوربهر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95335 محسن نورپور 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
95336 زینب نورپورجوزی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95337 عذرا نورپورجوزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95338 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95339 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
95340 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95341 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
95342 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95343 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95344 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95345 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95346 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95347 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
95348 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
95349 مینا نورزاده نامقی 1392 كشاورزى علوم باغبانی
95350 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95351 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95352 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95353 محمدرضا نورشمس 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
95354 ژاله نورعلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95355 مریم نورعلی 1379 علوم رياضي آمار
95356 مه روز نورعلی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
95357 حامد نورماه 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
95358 راضیه نورمحمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95359 محدثه نورمحمدپور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95360 حسین نورمحمدزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95361 سمیه نورمحمدزاده 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95362 فاطمه نورمحمدزاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95363 اسماعیل نورمحمدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95364 اسماعیل نورمحمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95365 اعظم نورمحمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95366 اکرم نورمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95367 اکرم نورمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95368 الهام نورمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95369 جواد نورمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
95370 حسین نورمحمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95371 حمیدرضا نورمحمدی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95372 زهرا نورمحمدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95373 سکینه نورمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95374 علی نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی
95375 لیلا نورمحمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95376 محسن نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95377 محمد نورمحمدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95378 محمدسعدی نورمحمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
95379 مریم نورمحمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
95380 حسین نورمحمدی پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95381 محمود نورمحمدی بایگی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95382 محمد نورمحمدی خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95383 علی نورمحمدی قلعه سرخی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95384 مریم نورمحمدی کشککی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95385 الهه نورمحمدی هدک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95386 سعیده نورمحمدی هدک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95387 حسین نورمحمدیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95388 نورالعین نورمن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95389 نورعزه نورمن 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95390 زهرا نورمندی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95391 علی نورمندی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95392 فرزانه نورمندی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95393 حسن نوروز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95394 الهام سادات نوروز زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
95395 شهرام نوروز زاده 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
95396 پریا نوروز کرمانشاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95397 پریا نوروز کرمانشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95398 عبدالقادر نوروزبائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95399 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
95400 عفت نوروزپور 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226558