راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 95401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95401 علی وحیدی مزینانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95402 محمداسماعیل وحیدی مطلق 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
95403 راحله وحیدی مقدم 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95404 فرزانه وحیدی میامی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95405 فرزانه وحیدی میامی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95406 شیما وحیدی نژاد 1378 دامپزشكي دامپزشکی
95407 مریم وحیدی نسب 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95408 مریم وحیدی نوغانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
95409 زهرا وحیدی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95410 محمد وحیدی نیا 1364 علوم پايه زمین شناسی
95411 محمدحسن وحیدی نیا 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
95412 سعید وحیدیان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95413 فریده وحیدیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95414 جواد وحیدیان اردکان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95415 کوثر وحیدیان اردکان 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
95416 مجید وحیدیان رضازاده 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95417 آرزو وحیدیان صادق 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95418 آرزو وحیدیان صادق 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95419 امیرحسین وحیدیان صادق 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95420 سمیه وحیدیان صادق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95421 مجتبی وحیدیان فر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95422 سعید ودادی کلانتر 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
95423 امیرحسین ودادیان 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95424 زهرا ودادیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95425 زهرا ودادیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95426 پرستو وداعی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95427 محسن ودود 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
95428 نجمه ودود 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95429 ریحانه ودیعی نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95430 منصوره ودیعی نوقابی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95431 ویدا ودیعی نوقابی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95432 ویدا ودیعی نوقابی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
95433 نشاط ورجاوندناصری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95434 الهام حبیب ورد 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95435 مازیار وردکار 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
95436 حمیدرضا وردی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95437 زهرا وردی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
95438 علی وردی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95439 لیلا وردی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95440 آیلین وردی پور آزاد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95441 محمدرضا وردی زاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95442 مهین وردی زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95443 ناهید وردی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95444 اسما وردیان دوغایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
95445 اسماء وردیان دوغایی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
95446 معصومه ورزدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
95447 عفت ورزشکار 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
95448 رحمت اله ورزن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95449 فاطمه ورزنده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95450 هادی ورزنده اصفهانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95451 مرضیه ورزنده خانزایی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95452 نازنین ورزیده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95453 داود ورسۀ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95454 سمیه ورشوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95455 سمیه ورشوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
95456 پیمان ورشوی جاغرق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95457 مریم ورشویی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95458 وحید ورطه پرور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95459 مجتبی ورقائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95460 بهزاد ورقانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95461 بهناز ورقانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95462 علی ورقانی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95463 علی ورقانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95464 علی ورقانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95465 مهدی ورقانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
95466 فاطمه ورمزیار 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
95467 محمد ورمزیار ارزانفودی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
95468 محمود ورمزیارارزانفودی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95469 علی اکبر ورمقانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
95470 علی کرم ورناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95471 تورج ورناصری قندعلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95472 حشمت ورناصری قندعلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95473 ویدا ورناصری قندعلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95474 مهرداد ورنان 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
95475 حمداله وروانی فراهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95476 غلامرضا وروانی فراهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95477 معصومه ورودی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
95478 علی اصغر ورهرام 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95479 جهانفر وریج کاظمی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95480 زهره وریدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95481 زهره وریدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95482 طاهره وریدی 1354 علوم پايه شیمی
95483 محمدجواد وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95484 مریم وریدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
95485 مهدی وریدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95486 مهدی وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95487 مهدی وریدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95488 سعید وزان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95489 حسن عبدالامیر حرج وزمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95490 مهسا وزوائی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
95491 فائزه وزیر نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95492 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95493 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95494 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95495 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95496 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95497 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95498 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
95499 مجید وزیرنیا 1363 كشاورزى امور دامی
95500 منیر وزیرنیا 1361 مهندسي راه و ساختمان

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474300