راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 95501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95501 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
95502 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
95503 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
95504 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95505 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95506 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95507 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95508 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95509 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95510 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95511 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95512 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95513 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95514 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
95515 رضا وزیری راد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95516 نیلوفر وزیری بیرقدار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95517 بی بی مریم وزیری ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95518 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95519 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95520 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95521 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
95522 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
95523 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95524 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95525 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95526 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95527 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95528 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95529 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
95530 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
95531 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
95532 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95533 سیده عفیفه وزیری کنگ زیتون 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95534 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
95535 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
95536 الهه وزیری کنگ علیا 1380 دامپزشكي دامپزشکی
95537 ریحانه وزیری کنگ علیا 1378 علوم پايه فیزیک
95538 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95539 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95540 سیدمحمدصالح وزیری کنگ علیا 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
95541 سیدحسین وزیری کنگ علیائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95542 سید جمال وزیری محبوب 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
95543 سیدجمال وزیری محبوب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
95544 نجمه سادات وزیری محبوب 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95545 محرم وزیری مرادیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
95546 محمدجواد وزیری مقدم حیدرآباد 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95547 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
95548 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95549 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95550 امیرحسین وزیریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95551 رؤیا وزیریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
95552 زینب وزیریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95553 علیرضا وزین 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95554 فرنوش وزین 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
95555 وحیده وزین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95556 عصمت وژه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95557 علیرضا وسیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
95558 مریم وسیله سرایان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95559 الهام وشائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95560 منصور وشمه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
95561 مهدی وشنگی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
95562 حسین وصال 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95563 زینب وصال 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95564 سعیدرضا وصال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95565 سعیدرضا وصال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95566 علی وصال 1386 مهندسي مهندسی شیمی
95567 غلامرضا وصال 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95568 ناظم وصال 1354 علوم پايه شیمی
95569 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95570 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95571 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
95572 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95573 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
95574 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95575 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95576 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95577 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95578 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95579 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95580 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95581 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95582 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95583 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95584 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
95585 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95586 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداری
95587 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95588 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95589 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
95590 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95591 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95592 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
95593 مهدی وطن پرست 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
95594 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
95595 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95596 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
95597 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
95598 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
95599 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
95600 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457572