راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 95601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95601 فاطمه نوروزی رستمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
95602 جواد نوروزی رشوانلو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95603 فرشته نوروزی روشناوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
95604 فرشید نوروزی روشناوند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95605 فرشید نوروزی روشناوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95606 رضا نوروزی زاده دزفولی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95607 فائزه نوروزی سده 1376 دامپزشكي دامپزشکی
95608 مهدی نوروزی سده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95609 نازنین نوروزی شاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95610 نازنین نوروزی شاد 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95611 فهیمه نوروزی شادمهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95612 عطیه نوروزی شاندیز 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95613 محسن نوروزی شرفدارکلائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95614 ابوالفضل نوروزی شیرغان 1375 علوم پايه زمین شناسی
95615 لیلا نوروزی شیرغان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
95616 داود نوروزی صحرایی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
95617 معصومه نوروزی علمداری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95618 اصغر نوروزی علی اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95619 حسین نوروزی علی اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95620 اعظم نوروزی غصبی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95621 سّمیه نوروزی غضبی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95622 سّمیه نوروزی غضبی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95623 حسین نوروزی فخرآباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95624 رضا نوروزی فخرآباد 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95625 هادی نوروزی فخرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
95626 رسول نوروزی فخراباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95627 مطهره نوروزی فخراباد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95628 مریم نوروزی فخرداود 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95629 حمیدرضا نوروزی قصرالدشتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95630 حمیده نوروزی قلعه جوقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
95631 سمیه نوروزی قلعه صفا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95632 سمیه نوروزی قلعه صفا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
95633 علی اصغر نوروزی کاریز کهندل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
95634 شادی نوروزی کزکوه 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
95635 طاهره نوروزی کوه سفیدی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95636 معصومه نوروزی گبرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95637 سیروس نوروزی لیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95638 مجید نوروزی مداح 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
95639 مصطفی نوروزی مداح 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95640 زهره نوروزی مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
95641 مریم نوروزی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95642 حسن نوروزی مقدم تاج الدین 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95643 مریم نوروزی نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95644 مهران نوروزی نژاد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95645 نجمه نوروزی نژادیزد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95646 مریم نوروزی نیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95647 یاسمن نوروزی نیک 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95648 یاسمن نوروزی نیک 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
95649 حسن نوروزی همت ابادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95650 فاطمه نوروزی یدکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95651 آتوسا نوروزیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95652 جهانگیر نوروزیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95653 جهانگیر نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95654 سعید نوروزیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95655 طاهره نوروزیان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
95656 عبداله نوروزیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95657 علی نوروزیان 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
95658 علی نوروزیان 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
95659 محمد علی نوروزیان 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
95660 محمدعلی نوروزیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
95661 مرضیه نوروزیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
95662 مهدی نوروزیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
95663 نجمه نوروزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95664 هادی نوروزیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95665 مجید نوروزیان ایرانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95666 حمیده نوروزیان باغ کند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95667 حمیده نوروزیان باغ کند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
95668 وحید نوروزیان چاپشلو 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95669 زینب نوروزیان سعدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95670 مرضیه نوروزیان طرقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95671 میرزاعلی نوروزیان فاروجی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95672 علی نوروزیان قالی باف 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95673 مهدی نوروزیان قالیباف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95674 مهدی نوروزیان قالیباف 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95675 فاطمه نوروزیان کماجخور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95676 لیلا نوروزیه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95677 آرزو نوری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95678 آزاده نوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95679 آمنه نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
95680 ابراهیم نوری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95681 ابوالفضل نوری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
95682 احمد نوری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95683 احمد نوری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95684 افسانه نوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95685 افسانه نوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95686 افسانه نوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
95687 اکبر نوری 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95688 الهه نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95689 امیر نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95690 امین نوری 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95691 انیس نوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95692 برهان نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95693 بهاره نوری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
95694 بهاره نوری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
95695 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
95696 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
95697 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
95698 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
95699 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226156