راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 95601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95601 روح اله ولایتی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
95602 علی اکبر ولایتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95603 محسن ولایتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95604 نسرین ولایتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95605 فاطمه ولایتی نجف آبادی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95606 محبوبه ولایتی باغداری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95607 مژگان ولایتی باغداری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
95608 حیدرعلی ولایتی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
95609 جواد ولایتی حقیقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95610 مریم ولایتی عسکری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95611 حسین ولایتی مانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95612 ازیتا ولایتی مقدم 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
95613 الهه ولایتی مقدم 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
95614 احسان ولایتی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95615 اکرم ولایتی هوشنگ 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95616 محمدرضا ولایتی هوشنگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95617 علی ولایی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95618 عباس ولایی بی لسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95619 رضا ولدان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
95620 طاهره ولدپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95621 راحله ولدخانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
95622 شهناز ولکجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95623 الهام ولوی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95624 محمدشهرام ولوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
95625 حسن ولی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95626 رشید ولی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
95627 محمدجواد ولی داد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95628 حمیدرضا ولی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
95629 عصمت ولی زاده 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95630 محرم ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95631 مرتضی ولی آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
95632 راضیه ولی اصیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
95633 المار ولی اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95634 ربابه ولی افتری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95635 زهرا ولی اللهی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
95636 رضا ولی اله پور موزیرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
95637 رضا ولی اله پور موزیرجی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
95638 احسان ولی الهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95639 احسان ولی الهی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
95640 ارش ولی الهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
95641 سمانه ولی الهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95642 مجتبی ولی الهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95643 میترا ولی الهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95644 سعیده ولی بکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95645 آرزو ولی بیگی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
95646 فاطمه ولی پناه فیروزجائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95647 حسین ولی پور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95648 رضا ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95649 علی ولی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95650 علی اصغر ولی پور 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
95651 محمد ولی پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95652 مریم ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95653 مریم ولی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95654 میثم ولی پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95655 ناصر ولی پور مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
95656 حسین ولی پور مقدم 1387 علوم رياضي آمار
95657 معصومه ولی پورارمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
95658 شهناز ولی پورتوپکانلو 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
95659 غلامحسین ولی پورچوکانلو 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95660 نسیم ولی پورخنکداری 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95661 کریم ولی پورده برافتاب 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95662 محمدرضا ولی پورقاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95663 ناصر ولی پورمطلق 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
95664 هاشم ولی پورمطلق 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95665 حسین ولی پورمقدم 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
95666 کبری ولی خانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95667 حسن ولی داد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95668 مهدی ولی دادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95669 فاطمه ولی زا ده کاخکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95670 احمد ولی زادگان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95671 اسماء ولی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95672 امید ولی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95673 امین ولی زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95674 امین ولی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
95675 انسیه ولی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95676 انسیه ولی زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95677 بردیا ولی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95678 بهنام ولی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95679 پروین ولی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95680 پویا ولی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95681 پویا ولی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95682 حسین ولی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95683 حسین ولی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
95684 حمیدرضا ولی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95685 خدیجه ولی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
95686 رضا ولی زاده 1372 علوم رياضي آمار
95687 رضا ولی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95688 رقیه ولی زاده 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
95689 زهرا ولی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95690 سحر ولی زاده 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95691 سهیل ولی زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95692 عباس ولی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95693 عباس ولی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95694 عباس ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95695 علی ولی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95696 علی اصغر ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95697 علی رضا ولی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95698 عیسی ولی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95699 فرزاد ولی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95700 فرزانه ولی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100246