راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 95601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95601 طاهره وحیدی فردوسی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
95602 علی وحیدی مزینانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95603 محمداسماعیل وحیدی مطلق 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
95604 راحله وحیدی مقدم 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95605 فرزانه وحیدی میامی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95606 فرزانه وحیدی میامی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95607 شیما وحیدی نژاد 1378 دامپزشكي دامپزشکی
95608 مریم وحیدی نسب 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95609 مریم وحیدی نوغانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
95610 زهرا وحیدی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95611 محمد وحیدی نیا 1364 علوم پايه زمین شناسی
95612 محمدحسن وحیدی نیا 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
95613 سعید وحیدیان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95614 فریده وحیدیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
95615 جواد وحیدیان اردکان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95616 کوثر وحیدیان اردکان 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
95617 مجید وحیدیان رضازاده 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95618 آرزو وحیدیان صادق 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95619 آرزو وحیدیان صادق 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95620 امیرحسین وحیدیان صادق 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
95621 سمیه وحیدیان صادق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95622 مجتبی وحیدیان فر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95623 سعید ودادی کلانتر 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
95624 امیرحسین ودادیان 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95625 زهرا ودادیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95626 زهرا ودادیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95627 پرستو وداعی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95628 محسن ودود 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
95629 نجمه ودود 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95630 ریحانه ودیعی نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95631 منصوره ودیعی نوقابی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95632 ویدا ودیعی نوقابی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95633 ویدا ودیعی نوقابی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
95634 نشاط ورجاوندناصری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95635 الهام حبیب ورد 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95636 مازیار وردکار 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
95637 حمیدرضا وردی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95638 زهرا وردی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
95639 علی وردی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95640 لیلا وردی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95641 آیلین وردی پور آزاد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95642 محمدرضا وردی زاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95643 مهین وردی زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95644 ناهید وردی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95645 اسما وردیان دوغایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
95646 اسماء وردیان دوغایی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
95647 معصومه ورزدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
95648 عفت ورزشکار 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
95649 رحمت اله ورزن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95650 فاطمه ورزنده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95651 هادی ورزنده اصفهانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95652 مرضیه ورزنده خانزایی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95653 نازنین ورزیده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95654 داود ورسۀ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95655 سمیه ورشوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95656 سمیه ورشوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
95657 پیمان ورشوی جاغرق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95658 مریم ورشویی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95659 وحید ورطه پرور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95660 مجتبی ورقائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95661 بهزاد ورقانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95662 بهناز ورقانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95663 علی ورقانی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95664 علی ورقانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95665 علی ورقانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95666 مهدی ورقانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
95667 فاطمه ورمزیار 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
95668 محمد ورمزیار ارزانفودی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
95669 محمود ورمزیارارزانفودی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95670 علی اکبر ورمقانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
95671 علی کرم ورناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95672 تورج ورناصری قندعلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95673 حشمت ورناصری قندعلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95674 ویدا ورناصری قندعلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95675 مهرداد ورنان 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
95676 حمداله وروانی فراهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95677 غلامرضا وروانی فراهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95678 معصومه ورودی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
95679 علی اصغر ورهرام 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95680 جهانفر وریج کاظمی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95681 زهره وریدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95682 زهره وریدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95683 طاهره وریدی 1354 علوم پايه شیمی
95684 محمدجواد وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95685 مریم وریدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
95686 مهدی وریدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95687 مهدی وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95688 مهدی وریدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95689 سعید وزان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95690 حسن عبدالامیر حرج وزمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95691 مهسا وزوائی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
95692 فائزه وزیر نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95693 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95694 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95695 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95696 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95697 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95698 زهراسادات وزیرنیا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
95699 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95700 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40787768