راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 95701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95701 زهرا ودادیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95702 پرستو وداعی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95703 محسن ودود 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
95704 نجمه ودود 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95705 ریحانه ودیعی نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95706 منصوره ودیعی نوقابی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95707 ویدا ودیعی نوقابی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95708 ویدا ودیعی نوقابی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
95709 نشاط ورجاوندناصری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95710 الهام حبیب ورد 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95711 مازیار وردکار 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
95712 حمیدرضا وردی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
95713 زهرا وردی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
95714 علی وردی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95715 لیلا وردی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95716 آیلین وردی پور آزاد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95717 محمدرضا وردی زاده 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95718 مهین وردی زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95719 ناهید وردی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95720 اسما وردیان دوغایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
95721 اسماء وردیان دوغایی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
95722 معصومه ورزدار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
95723 عفت ورزشکار 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
95724 رحمت اله ورزن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95725 فاطمه ورزنده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95726 هادی ورزنده اصفهانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95727 مرضیه ورزنده خانزایی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95728 نازنین ورزیده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95729 داود ورسۀ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95730 سمیه ورشوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95731 سمیه ورشوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
95732 پیمان ورشوی جاغرق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
95733 مریم ورشویی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95734 وحید ورطه پرور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
95735 مجتبی ورقائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95736 بهزاد ورقانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95737 بهناز ورقانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95738 علی ورقانی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95739 علی ورقانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95740 علی ورقانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95741 مهدی ورقانی 1370 علوم پايه زمین شناسی
95742 فاطمه ورمزیار 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
95743 محمد ورمزیار ارزانفودی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
95744 محمود ورمزیارارزانفودی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95745 علی اکبر ورمقانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
95746 علی کرم ورناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95747 تورج ورناصری قندعلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95748 حشمت ورناصری قندعلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95749 ویدا ورناصری قندعلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95750 مهرداد ورنان 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
95751 حمداله وروانی فراهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95752 غلامرضا وروانی فراهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95753 معصومه ورودی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
95754 علی اصغر ورهرام 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95755 جهانفر وریج کاظمی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95756 زهره وریدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95757 زهره وریدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95758 طاهره وریدی 1354 علوم پايه شیمی
95759 محمدجواد وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95760 مریم وریدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
95761 مهدی وریدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95762 مهدی وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95763 مهدی وریدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95764 سعید وزان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95765 حسن عبدالامیر حرج وزمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95766 مهسا وزوائی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
95767 فائزه وزیر نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95768 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95769 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95770 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95771 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95772 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95773 زهراسادات وزیرنیا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
95774 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95775 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
95776 مجید وزیرنیا 1363 كشاورزى امور دامی
95777 منیر وزیرنیا 1361 مهندسي راه و ساختمان
95778 اسماءسادات وزیری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
95779 اعظم وزیری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
95780 حسین وزیری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95781 حکیم وزیری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95782 حمیدرضا وزیری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95783 ربابه وزیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95784 رمضانعلی وزیری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
95785 رویا وزیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95786 زهرا وزیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95787 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
95788 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
95789 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
95790 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95791 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95792 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95793 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95794 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95795 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95796 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95797 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95798 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95799 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95800 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904266