راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 95801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95801 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
95802 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95803 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95804 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95805 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95806 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95807 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95808 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95809 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95810 شهرزاد وطن خواه لطف آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
95811 مهدی وطن خواه محمدآبادی 1365 مهندسي مهندسی عمران
95812 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
95813 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
95814 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
95815 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
95816 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95817 ناهید وطن خواهان 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
95818 ابوالفضل وطن دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95819 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
95820 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
95821 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
95822 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95823 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95824 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95825 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95826 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
95827 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95828 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95829 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
95830 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95831 مجید وطن دوست 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
95832 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95833 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
95834 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
95835 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
95836 نیلوفر وطن دوست 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
95837 هادی وطن دوست 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95838 هادی وطن دوست 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95839 پرستو وطن دوست تربه بر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95840 فاطمه وطن دوست خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95841 صفیه وطن دوست جرتوده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95842 صفیه وطن دوست جرتوده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95843 صفیه وطن دوست جرتوده 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
95844 محمد علی وطن دوست حقیقی مرند 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
95845 احد وطن دوست نامانلو 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
95846 علی وطنچی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95847 سحر وطنخواه 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95848 محبوبه وطنخواه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95849 مسعود وطنخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95850 مسعود وطنخواه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
95851 جعفر وطندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95852 جواد وطندوست 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95853 محمد وطندوست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95854 احمد وطندوست ابجهان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95855 طاهره وطندوست کهنه اوغاز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95856 حسین وطنی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
95857 حسین وطنی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
95858 حمید وطنی 1358 علوم رياضي ریاضی
95859 سلماز وطنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95860 محمدمهدی وطنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95861 جمیله وطنیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95862 امیر وظایفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
95863 مریم وظیفه پرست ال 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
95864 آمنه وظیفه دارمحسن آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95865 مریم وظیفه دارمحسن ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95866 محبوبه وظیفه داریزد 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
95867 آرزو وظیفه دان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95868 امید وظیفه دان 1371 كشاورزى زراعت
95869 تبسم وظیفه دان 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
95870 ترنم وظیفه دان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95871 زهرا وظیفه دان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95872 سیدابوطالب وظیفه دان 1349 علوم پايه شیمی
95873 سیده ایما وظیفه دان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95874 صادق وظیفه دان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95875 علی وظیفه دان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
95876 فرشته وظیفه دان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
95877 محسن وظیفه دان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95878 مهناز وظیفه دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95879 علی وظیفه دوست 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
95880 مجید وظیفه دوست 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95881 مجید وظیفه دوست 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95882 محسن وظیفه دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95883 محمود وظیفه دوست خلج 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95884 مریم وظیفه دوست خلج 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95885 مینو وظیفه دوست نظامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
95886 جواد وظیفه شناس 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
95887 رقیه وظیفه شناس 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
95888 ساناز وظیفه شناس 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95889 فاطمه وظیفه شناس 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
95890 محمدرضا وظیفه شناس 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
95891 محمّد وظیفه شناس درمیان 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
95892 زکیّه وظیفه مندرودپشتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95893 قاسم وظیفی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95894 تکتم وفا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
95895 تکتم السادات وفا 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
95896 تکتم سادات وفا 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
95897 رضا وفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95898 فرنوش وفا 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
95899 اعظم وفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765247