راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 95901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95901 علی اکبر ورمقانی 1366 مهندسي مهندسی عمران
95902 علی کرم ورناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95903 تورج ورناصری قندعلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95904 حشمت ورناصری قندعلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95905 ویدا ورناصری قندعلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95906 مهرداد ورنان 1394 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
95907 حمداله وروانی فراهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95908 غلامرضا وروانی فراهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95909 معصومه ورودی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
95910 علی اصغر ورهرام 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
95911 جهانفر وریج کاظمی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
95912 زهره وریدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95913 زهره وریدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95914 طاهره وریدی 1354 علوم پايه شیمی
95915 محمدجواد وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95916 مریم وریدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
95917 مهدی وریدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95918 مهدی وریدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95919 مهدی وریدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95920 سعید وزان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95921 حسن عبدالامیر حرج وزمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95922 مهسا وزوائی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
95923 فائزه وزیر نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95924 مرجان وزیرپور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95925 بی بی زهره وزیرپوریزدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95926 بابک وزیرنژاد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95927 سعید وزیرنژاد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95928 فائزه وزیرنژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95929 زهراسادات وزیرنیا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
95930 زیبا وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95931 سید علی وزیرنیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
95932 مجید وزیرنیا 1363 كشاورزى امور دامی
95933 منیر وزیرنیا 1361 مهندسي راه و ساختمان
95934 اسماءسادات وزیری 1386 مهندسي مهندسی شیمی
95935 اعظم وزیری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
95936 حسین وزیری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95937 حکیم وزیری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
95938 حمیدرضا وزیری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
95939 ربابه وزیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95940 رمضانعلی وزیری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
95941 رویا وزیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95942 زهرا وزیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95943 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
95944 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
95945 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
95946 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95947 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95948 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95949 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95950 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95951 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95952 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
95953 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95954 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
95955 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95956 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
95957 رضا وزیری راد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95958 نیلوفر وزیری بیرقدار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95959 بی بی مریم وزیری ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95960 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95961 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95962 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
95963 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
95964 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
95965 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95966 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
95967 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
95968 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95969 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95970 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95971 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
95972 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
95973 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
95974 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95975 سیده عفیفه وزیری کنگ زیتون 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95976 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
95977 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
95978 الهه وزیری کنگ علیا 1380 دامپزشكي دامپزشکی
95979 ریحانه وزیری کنگ علیا 1378 علوم پايه فیزیک
95980 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95981 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95982 سیدمحمدصالح وزیری کنگ علیا 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
95983 سیدحسین وزیری کنگ علیائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95984 سید جمال وزیری محبوب 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
95985 سیدجمال وزیری محبوب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
95986 نجمه سادات وزیری محبوب 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95987 محرم وزیری مرادیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
95988 محمدجواد وزیری مقدم حیدرآباد 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95989 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
95990 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
95991 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
95992 امیرحسین وزیریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95993 رؤیا وزیریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
95994 زینب وزیریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
95995 علیرضا وزین 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95996 فرنوش وزین 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
95997 وحیده وزین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95998 عصمت وژه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95999 علیرضا وسیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
96000 مریم وسیله سرایان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41159022