راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 95901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
95901 اکرم ولایتی هوشنگ 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95902 محمدرضا ولایتی هوشنگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95903 علی ولایی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95904 عباس ولایی بی لسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
95905 رضا ولدان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
95906 طاهره ولدپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95907 راحله ولدخانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
95908 شهناز ولکجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
95909 الهام ولوی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95910 محمدشهرام ولوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
95911 حسن ولی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
95912 رشید ولی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
95913 محمدجواد ولی داد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
95914 حمیدرضا ولی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
95915 عصمت ولی زاده 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95916 محرم ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
95917 مرتضی ولی آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
95918 راضیه ولی اصیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
95919 المار ولی اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95920 ربابه ولی افتری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95921 زهرا ولی اللهی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
95922 رضا ولی اله پور موزیرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
95923 رضا ولی اله پور موزیرجی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
95924 احسان ولی الهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
95925 احسان ولی الهی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
95926 ارش ولی الهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
95927 سمانه ولی الهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95928 مجتبی ولی الهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95929 میترا ولی الهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
95930 سعیده ولی بکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
95931 آرزو ولی بیگی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
95932 فاطمه ولی پناه فیروزجائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
95933 حسین ولی پور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
95934 رضا ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95935 علی ولی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95936 علی اصغر ولی پور 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
95937 محمد ولی پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95938 مریم ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95939 مریم ولی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95940 میثم ولی پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95941 ناصر ولی پور مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
95942 حسین ولی پور مقدم 1387 علوم رياضي آمار
95943 معصومه ولی پورارمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
95944 شهناز ولی پورتوپکانلو 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
95945 غلامحسین ولی پورچوکانلو 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
95946 نسیم ولی پورخنکداری 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95947 کریم ولی پورده برافتاب 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95948 محمدرضا ولی پورقاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95949 ناصر ولی پورمطلق 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
95950 هاشم ولی پورمطلق 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
95951 حسین ولی پورمقدم 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
95952 کبری ولی خانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
95953 حسن ولی داد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95954 مهدی ولی دادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
95955 فاطمه ولی زا ده کاخکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95956 احمد ولی زادگان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95957 اسماء ولی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95958 امید ولی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
95959 امین ولی زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95960 امین ولی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
95961 انسیه ولی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
95962 انسیه ولی زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
95963 بردیا ولی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95964 بهنام ولی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
95965 پروین ولی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95966 پویا ولی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95967 پویا ولی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
95968 حسین ولی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
95969 حسین ولی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
95970 حمیدرضا ولی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95971 خدیجه ولی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
95972 رضا ولی زاده 1372 علوم رياضي آمار
95973 رضا ولی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95974 رقیه ولی زاده 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
95975 زهرا ولی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
95976 سحر ولی زاده 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
95977 سهیل ولی زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
95978 عباس ولی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
95979 عباس ولی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95980 عباس ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95981 علی ولی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
95982 علی اصغر ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
95983 علی رضا ولی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
95984 عیسی ولی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
95985 فرزاد ولی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
95986 فرزانه ولی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95987 فریبا ولی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
95988 قربان ولی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
95989 محرم ولی زاده 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
95990 محمد جواد ولی زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95991 مریم ولی زاده 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
95992 منور ولی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95993 مهدی ولی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
95994 مهدی ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
95995 مهدی ولی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
95996 مهین ولی زاده 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
95997 مهین ولی زاده 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
95998 نیما ولی زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
95999 معصومه ولی زاده برج قلعه 1380 علوم رياضي آمار
96000 سمیه ولی زاده خرق 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457559