راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 96001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96001 ملیکا نومیری 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
96002 رامین نونهال گنزق 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96003 زهرا نوید 1381 علوم پايه زمین شناسی
96004 الهام نویداحمدی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
96005 سیما نویدبخش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96006 مهسا نویدبخش 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96007 منصور نویدپور 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96008 میلاد نویدپور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96009 میلاد نویدپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
96010 امیدرضا نویدصمدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96011 امیدرضا نویدصمدی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
96012 محمد نویدفر 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع
96013 نصرت الله نویدکیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96014 منیژه نویدنیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96015 امنه نویدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96016 زینت نویدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96017 سمیه نویدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96018 فاطمه نویدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
96019 فرزانه نویدی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96020 کارن نویدی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
96021 مریم نویدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
96022 سمانه نویدی فر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96023 ازاده نویدی فریمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96024 گلاره نویدی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96025 مهسا نویدی نسب 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96026 سمیه نویدی یادگار 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96027 معصومه نوین 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96028 علیرضا نه بندانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96029 وحیده نهائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96030 زکیه نهاردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96031 زهرا نهاردانی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
96032 علیرضا نهاردانی 1364 كشاورزى امور زراعی
96033 محمدرضا نهاردانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96034 مهدی نهاردانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96035 ابوالفضل نهال 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
96036 مسعود نهالی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
96037 محمدحسین نهانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
96038 احسان نهاوندی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96039 الناز نهاوندی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
96040 الناز نهاوندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
96041 ایمان نهاوندی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96042 پیمان نهاوندی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96043 پیمان نهاوندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
96044 رضا نهاوندی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
96045 عزت اله نهاوندی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
96046 ریحانه نهاوندی فریمان 1380 علوم رياضي آمار
96047 سعید نهاوندی فریمان 1368 علوم رياضي آمار
96048 امیر نهبندان دخت 1354 كشاورزى صنایع غذایی
96049 مریم نهبندان دخت 1375 علوم پايه زیست شناسی
96050 انیس نهبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96051 ملیحه نهبندانی 1379 علوم پايه فیزیک
96052 بی بی نهتانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
96053 حسین نهتانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96054 محمد نهتانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
96055 فرزانه نهضت 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96056 عفت نهفته 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96057 ساناز نیا 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96058 سلما نیا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96059 سیده نازنین نیاخسروی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
96060 احمد نیارشید 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
96061 صدیقه نیاز 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96062 مسعود نیاز پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96063 لیلی نیازپور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96064 مریم نیازپورامغان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96065 مریم نیازپورامغان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96066 بهروز نیازپورمحصل 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96067 ناصر نیازپورمحصل 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96068 سمانه نیازپورمیل کاریز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96069 نفیسه نیازپورمیل کاریز 1381 علوم رياضي آمار
96070 حمید نیازدخت شاتوت 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96071 مجید نیازدل حقیقی 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
96072 جواد نیاززاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
96073 فاطمه نیازکار 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96074 علی نیازکهخاژاله 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96075 اعظم نیازمند 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96076 اعظم نیازمند 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96077 بهروز نیازمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
96078 راضیه نیازمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96079 راضیه نیازمند 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96080 راضیه نیازمند 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96081 سارا نیازمند 1382 مهندسي مهندسی شیمی
96082 منوچهر نیازمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96083 مهرداد نیازمند 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96084 علی نیازمندبجستانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96085 اکرم نیازمندشادمهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96086 علی نیازمندکاخکی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96087 عثمان نیازمندماکو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96088 سمیرا نیازمندیادگار 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96089 ابراهیم نیازی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96090 اسماعیل نیازی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96091 اسماعیل نیازی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96092 بی بی زهرا نیازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96093 زهرا نیازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96094 زهره نیازی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96095 زهره نیازی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
96096 زینب نیازی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96097 سیدمحسن نیازی 1383 علوم پايه زمین شناسی
96098 سیدمحسن نیازی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
96099 صغری نیازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200914