راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 96001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96001 ربابه وزیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96002 رمضانعلی وزیری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
96003 رویا وزیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96004 زهرا وزیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96005 سمیه وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96006 سیدمحمد وزیری 1370 علوم پايه زمین شناسی
96007 سیدمحمدرضا وزیری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
96008 سیده میمنت وزیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96009 طیبه وزیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96010 عبدالرضا وزیری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96011 علی اکبر وزیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96012 کوثرسادات وزیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96013 مجید وزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96014 مرضیه وزیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96015 مرضیه وزیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96016 مسیح وزیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96017 وحیده وزیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96018 هاجر وزیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
96019 رضا وزیری راد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96020 نیلوفر وزیری بیرقدار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96021 بی بی مریم وزیری ثانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96022 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96023 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96024 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96025 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
96026 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
96027 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96028 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96029 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
96030 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96031 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96032 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96033 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
96034 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
96035 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
96036 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96037 سیده عفیفه وزیری کنگ زیتون 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96038 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
96039 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
96040 الهه وزیری کنگ علیا 1380 دامپزشكي دامپزشکی
96041 ریحانه وزیری کنگ علیا 1378 علوم پايه فیزیک
96042 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96043 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96044 سیدمحمدصالح وزیری کنگ علیا 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
96045 سیدحسین وزیری کنگ علیائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96046 سید جمال وزیری محبوب 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
96047 سیدجمال وزیری محبوب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96048 نجمه سادات وزیری محبوب 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96049 محرم وزیری مرادیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
96050 محمدجواد وزیری مقدم حیدرآباد 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96051 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
96052 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96053 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96054 امیرحسین وزیریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
96055 رؤیا وزیریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
96056 زینب وزیریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96057 علیرضا وزین 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
96058 فرنوش وزین 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
96059 وحیده وزین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
96060 عصمت وژه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96061 علیرضا وسیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
96062 مریم وسیله سرایان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96063 الهام وشائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96064 منصور وشمه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
96065 مهدی وشنگی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
96066 حسین وصال 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96067 زینب وصال 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96068 سعیدرضا وصال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96069 سعیدرضا وصال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96070 علی وصال 1386 مهندسي مهندسی شیمی
96071 غلامرضا وصال 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96072 ناظم وصال 1354 علوم پايه شیمی
96073 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96074 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96075 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
96076 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96077 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
96078 فروغ وضعی رودی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
96079 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96080 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96081 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96082 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96083 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96084 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96085 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96086 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96087 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96088 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96089 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
96090 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96091 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداری
96092 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96093 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96094 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96095 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96096 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96097 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
96098 مهدی وطن پرست 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
96099 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
96100 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189362