راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 96001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96001 منور ولی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96002 مهدی ولی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96003 مهدی ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96004 مهدی ولی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96005 مهین ولی زاده 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96006 مهین ولی زاده 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
96007 نیما ولی زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96008 معصومه ولی زاده برج قلعه 1380 علوم رياضي آمار
96009 سمیه ولی زاده خرق 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96010 هاشم ولی زاده دالنجان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96011 اعظم ولی زاده زارع 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96012 مریم ولی زاده زارع 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96013 ودود ولی زاده ساربان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96014 سّمیه ولی زاده سکه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96015 سیدابراهیم ولی زاده سکه 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96016 محمدتقی ولی زاده عزیزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
96017 اکرم ولی زاده قلعه بیک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
96018 فائزه ولی زاده قلعه بیک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
96019 اکرم ولی زاده قلعه بیگ 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96020 الهه ولی زاده کاخکی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
96021 فاطمه ولی زاده کاخکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96022 مسعود ولی زاده کاخکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
96023 ناهید ولی زاده کاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96024 ناهید ولی زاده کاخکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96025 محمود ولی زاده کلاته ملامحمدقلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96026 نصرت اله ولی زاده کلوانق 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96027 یوسفعلی ولی زاده گردرودباری 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
96028 فاطمه ولی زاده لاکه 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96029 مهدی ولی زاده معطر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
96030 زینب ولی زاده مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96031 طاهره ولی زاده مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96032 مطهره ولی زاده ولامدهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96033 عزیزالله ولی نژاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96034 محمد ولی نژاد 1393 مهندسي مهندسی صنایع
96035 الهه ولی نژاد تبریزی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
96036 فهیمه ولی نژاد تبریزی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
96037 فرشاد ولی نژادتبریزی مقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96038 ابراهیم ولی نیا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
96039 اعظم ولی نیا 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96040 شیما ولی نیا 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96041 علی ولی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96042 فهیمه ولیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96043 فهیمه ولیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96044 محمد ولیان 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96045 ندا ولیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
96046 نرجس ولیان ایرج 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
96047 فاطمه ولیان پور 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96048 علیرضا ولیداد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96049 جواد ولیدی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96050 حمیدرضا ولیدی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96051 علیرضا ولیدی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96052 ناهید ولیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96053 ناهید ولیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
96054 محمدرضا ولیزاده قاسمخانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
96055 ارسلان ولیش زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96056 محمدرضا ولیلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96057 پیمان ولیم 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
96058 عارف وندادی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96059 قهرمان ونک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
96060 فریبا وهاب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96061 لیلا وهاب اهاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96062 محمد وهاب رجایی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
96063 دانیال وهاب زاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
96064 احمد وهاب زاده ایوری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96065 مهری وهاب زاده کبریا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96066 فرخ وهاب زاده مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96067 سمیه وهاب رجایی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96068 بابک وهاب زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96069 سیدایمان وهاب زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
96070 سیدمهدی وهاب زاده 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
96071 محمدحسین وهاب زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96072 محسن وهاب زاده خوراک پز 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
96073 مصطفی وهاب زاده خوراک پز 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96074 زهرا وهاب زاده موسوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96075 کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96076 کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96077 نغمه وهابزاده صانع 1373 علوم رياضي ریاضی
96078 سیده طلعت وهابی 1363 كشاورزى حرف روستایی
96079 هانیه وهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96080 محمد وهابی ثانی 1362 علوم پايه فیزیک
96081 نسرین وهابی ثانی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
96082 حسینعلی وهابی کارکنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96083 زهرا وهابیان فردوس 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96084 فاطمه وهاز 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96085 حاجی قربان وهانی تبادکان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96086 زهرا وهب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96087 پیام وهمنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
96088 جواد ویزواری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
96089 علی ویس مرادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
96090 سمانه ویس یزدی 1385 علوم پايه فیزیک
96091 الخاص ویسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
96092 ایمان ویسی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96093 ایمان ویسی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96094 شیما ویسی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96095 شیما ویسی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
96096 علی ویسی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
96097 فرامرز ویسی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
96098 فرزاد ویسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96099 گلاره ویسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96100 گلاره ویسی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475208