راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 9601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
9601 محمود امین طوسی 1375
9602 هاله امین طوسی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9603 هدیه امین طوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9604 هدیه امین طوسی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9605 افسانه امین غفوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
9606 افسانه امین غفوری 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
9607 افسانه امین غفوری 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
9608 شیما امین غفوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9609 احمد امین فر 1354 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
9610 مهرداد امین فر 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9611 محمد امین فرد 1374 الهيات شهيد مطهري فقه ومبانی حقوق اسلامی
9612 محمد امین فرد 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
9613 رضا امین لو 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9614 جعفر امین مقدم 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
9615 غلامعباس امین نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
9616 غلامعباس امین نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9617 فاطمه امین نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
9618 سیدامیر امین یزدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
9619 سیدمحمدعلی امین یزدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
9620 سیدمحمدعلی امین یزدی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
9621 ترانه امینا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9622 مهدی امینا 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
9623 محمد امینائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9624 نجمه امینان مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9625 حمید امینایی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
9626 محمدعلی امینایی چترودی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
9627 آرش امینی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
9628 آرمان امینی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
9629 آسیه امینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
9630 آیدا امینی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
9631 آیدا امینی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
9632 ا بوا لقاسم امینی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
9633 ابوالحسن امینی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9634 احسان امینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
9635 احسان امینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
9636 احمدرضا امینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9637 ارش امینی 1368 علوم پايه زمین شناسی
9638 ازاده امینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9639 اعظم امینی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9640 اعظم امینی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
9641 اعظم امینی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
9642 اکرم امینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
9643 الناز امینی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9644 الهام امینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9645 امیر امینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
9646 امیرحسین امینی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9647 امیررضا امینی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9648 امیرمحمود امینی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
9649 امین امینی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9650 امین حسین امینی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
9651 بی بی اکرم امینی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9652 حسام امینی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9653 حسین امینی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9654 حسینعلی امینی 1354 علوم رياضي ریاضی
9655 حمزه امینی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
9656 حمیدرضا امینی 1353 مهندسي راه و ساختمان
9657 حیدرعلی امینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
9658 خسرو امینی 1353 علوم پايه زمین شناسی
9659 راحیل امینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
9660 راضیه امینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9661 راضیه امینی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9662 رضا امینی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9663 رمضان امینی 1365 علوم پايه زمین شناسی
9664 رمضانعلی امینی 1375 علوم رياضي آمار
9665 روح اله امینی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
9666 رویا امینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9667 زهرا امینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
9668 زهرا امینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9669 زهرا امینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
9670 زهره امینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
9671 زهره امینی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
9672 زینب بیگم امینی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
9673 سجاد امینی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
9674 سعید امینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
9675 سعید امینی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
9676 سعیده امینی 1357 علوم پايه شیمی گرایش محض
9677 سعیده امینی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9678 سعیده امینی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
9679 سعیده امینی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
9680 سمانه امینی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
9681 سمیرا امینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
9682 سمیع الله امینی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
9683 سمیه امینی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
9684 سمیه امینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
9685 سمیه امینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
9686 سمیه امینی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
9687 سودابه امینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9688 سودابه امینی 1355 علوم پايه شیمی
9689 سهیل امینی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
9690 سیدحمیدرضا امینی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
9691 سیدمرتضی امینی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
9692 سیدمرتضی امینی 1386 علوم رياضي آمار - استنباط
9693 سیده بنت الهدی امینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
9694 سیده سعیده امینی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
9695 شایسته امینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
9696 شایسته امینی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
9697 شکوفه امینی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9698 شهره امینی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9699 شهره امینی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
9700 شهلا امینی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134429