راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 96101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96101 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96102 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96103 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
96104 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96105 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
96106 فروغ وضعی رودی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
96107 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96108 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96109 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96110 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96111 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96112 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96113 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96114 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96115 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96116 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96117 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
96118 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96119 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداری
96120 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96121 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96122 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96123 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96124 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96125 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
96126 مهدی وطن پرست 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
96127 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
96128 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96129 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
96130 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
96131 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
96132 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
96133 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96134 علی وطن پورازغندی 1369 كشاورزى زراعت
96135 فرزانه وطن پورازغندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
96136 مرضیه وطن پورازغندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96137 مریم وطن چیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
96138 محمد وطن چیان یزدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
96139 محمد وطن چیان یزدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
96140 صدف وطن خواه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96141 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
96142 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96143 فاطمه وطن خواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
96144 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96145 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96146 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96147 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96148 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96149 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96150 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96151 شهرزاد وطن خواه لطف آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
96152 مهدی وطن خواه محمدآبادی 1365 مهندسي مهندسی عمران
96153 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
96154 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
96155 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
96156 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
96157 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96158 ناهید وطن خواهان 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
96159 ابوالفضل وطن دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96160 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96161 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
96162 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
96163 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96164 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96165 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96166 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96167 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
96168 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96169 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
96170 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
96171 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96172 مجید وطن دوست 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
96173 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96174 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
96175 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
96176 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
96177 نیلوفر وطن دوست 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
96178 هادی وطن دوست 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96179 هادی وطن دوست 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96180 پرستو وطن دوست تربه بر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96181 فاطمه وطن دوست خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96182 صفیه وطن دوست جرتوده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96183 صفیه وطن دوست جرتوده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96184 صفیه وطن دوست جرتوده 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
96185 محمد علی وطن دوست حقیقی مرند 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
96186 احد وطن دوست نامانلو 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
96187 علی وطنچی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96188 سحر وطنخواه 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96189 محبوبه وطنخواه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96190 مسعود وطنخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96191 مسعود وطنخواه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
96192 جعفر وطندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96193 جواد وطندوست 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96194 محمد وطندوست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96195 احمد وطندوست ابجهان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96196 طاهره وطندوست کهنه اوغاز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
96197 حسین وطنی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
96198 حسین وطنی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
96199 حمید وطنی 1358 علوم رياضي ریاضی
96200 سلماز وطنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789889981008   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189617