راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 96201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96201 زهرا نیرومندالفتی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96202 علیرضا نیرومندبهرام نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96203 پیمان نیرومندشیروان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
96204 عبدالعلی نیرومندفرد 1356 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
96205 فیروز نیرومندکوران ترکیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96206 خلیل نیرومی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96207 حسین نیری 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
96208 سیروس نیری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96209 علیرضا نیری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96210 فاطمه نیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96211 فاطمه نیری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96212 مجتبی نیّری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96213 مجتبی نیّری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
96214 محمد نیری 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
96215 محمدرضا نیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96216 محمدرضا نیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96217 مهدی نیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96218 ندا نیّری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
96219 نسرین نیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96220 نجمه نیری شکرتو 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
96221 سودابه نیری شکیب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96222 محسن نیزاری 1357 مهندسي برق
96223 حسنعلی نیساری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96224 پروین نیستانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96225 داریوش نیستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96226 رضا نیستانی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96227 فاطمه نیستانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96228 قربان نیستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96229 محمودرضا نیستانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96230 مریم نیستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
96231 مژده نیستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96232 آرزو نیسی 1392 علوم پايه زمین شناسی
96233 عادل نیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
96234 ناصر نیسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96235 شهناز نیشابوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96236 صفیه نیشابوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96237 عبدالرسول نیشابوری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96238 هاشم نیشابوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
96239 حمیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96240 ملیحه نیشابوری محمدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96241 نجمه نیشابوری زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
96242 زهرا نیشابوری طرقی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
96243 امیدرضا نیشابوری قاچکانلو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96244 فرشید نیشابوری قاچکانلو 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96245 فاطمه نیشابوری کاریزنو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96246 نفیسه نیشابوری محمدآبادی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96247 سرور نیشابوریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96248 اسماعیل نیک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96249 زهره نیک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96250 وجیهه نیک 1391 علوم پايه فیزیک
96251 جعفر نیک اختر 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96252 غلامرضا نیک اختر 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96253 خدیجه نیک اختربرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
96254 کاظم نیک انجام 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96255 فرشید نیک بخت 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96256 مهدی نیک بخت چاه کبوتری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96257 عبدالرضا نیک بخت زرخونی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96258 مریم نیک بختی زرقری 1375 علوم پايه فیزیک
96259 محمدعلی نیک بخش 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96260 علی نیک بین 1366 كشاورزى زراعت
96261 فهیمه نیک بین 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96262 علی رضا نیک پاک 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
96263 زهرا نیک پسند 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
96264 احمد نیک پور 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
96265 عامر نیک پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96266 محیا نیک پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96267 نادر نیک پورطهرانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96268 فریبا نیک پی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
96269 علی نیک پیماچافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96270 محبوبه نیک خلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
96271 بابک نیک داد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
96272 سعید نیک دوست 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96273 رضا نیک ذات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96274 محمدرضا نیک ذات 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96275 مهدی نیک رفتار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96276 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96277 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96278 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
96279 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96280 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96281 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
96282 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96283 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96284 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96285 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96286 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96287 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96288 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96289 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96290 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96291 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96292 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
96293 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
96294 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96295 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96296 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96297 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96298 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96299 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96300 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199039