راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 96301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96301 مسعود ولی زاده کاخکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
96302 ناهید ولی زاده کاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96303 ناهید ولی زاده کاخکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96304 محمود ولی زاده کلاته ملامحمدقلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96305 نصرت اله ولی زاده کلوانق 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96306 یوسفعلی ولی زاده گردرودباری 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
96307 فاطمه ولی زاده لاکه 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96308 مهدی ولی زاده معطر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
96309 زینب ولی زاده مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96310 طاهره ولی زاده مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96311 مطهره ولی زاده ولامدهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96312 عزیزالله ولی نژاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96313 محمد ولی نژاد 1393 مهندسي مهندسی صنایع
96314 الهه ولی نژاد تبریزی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
96315 فهیمه ولی نژاد تبریزی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
96316 فرشاد ولی نژادتبریزی مقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96317 ابراهیم ولی نیا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
96318 اعظم ولی نیا 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96319 شیما ولی نیا 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96320 علی ولی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96321 فهیمه ولیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96322 فهیمه ولیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96323 محمد ولیان 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96324 ندا ولیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
96325 نرجس ولیان ایرج 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
96326 فاطمه ولیان پور 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96327 علیرضا ولیداد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96328 جواد ولیدی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96329 حمیدرضا ولیدی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96330 علیرضا ولیدی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
96331 ناهید ولیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96332 ناهید ولیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
96333 محمدرضا ولیزاده قاسمخانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
96334 ارسلان ولیش زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96335 محمدرضا ولیلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96336 پیمان ولیم 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
96337 عارف وندادی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96338 قهرمان ونک 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
96339 فریبا وهاب 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96340 لیلا وهاب اهاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96341 محمد وهاب رجایی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
96342 دانیال وهاب زاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
96343 احمد وهاب زاده ایوری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96344 مهری وهاب زاده کبریا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96345 فرخ وهاب زاده مرتضوی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96346 سمیه وهاب رجایی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96347 بابک وهاب زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96348 سیدایمان وهاب زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
96349 سیدمهدی وهاب زاده 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
96350 محمدحسین وهاب زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96351 محسن وهاب زاده خوراک پز 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
96352 مصطفی وهاب زاده خوراک پز 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96353 زهرا وهاب زاده موسوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96354 کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96355 کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96356 نغمه وهابزاده صانع 1373 علوم رياضي ریاضی
96357 سیده طلعت وهابی 1363 كشاورزى حرف روستایی
96358 هانیه وهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96359 محمد وهابی ثانی 1362 علوم پايه فیزیک
96360 نسرین وهابی ثانی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
96361 حسینعلی وهابی کارکنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
96362 زهرا وهابیان فردوس 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
96363 فاطمه وهاز 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96364 حاجی قربان وهانی تبادکان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96365 زهرا وهب زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96366 پیام وهمنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
96367 جواد ویزواری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
96368 علی ویس مرادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
96369 سمانه ویس یزدی 1385 علوم پايه فیزیک
96370 الخاص ویسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
96371 ایمان ویسی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96372 ایمان ویسی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96373 شیما ویسی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96374 شیما ویسی 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
96375 علی ویسی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
96376 فرامرز ویسی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
96377 فرزاد ویسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96378 گلاره ویسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96379 گلاره ویسی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96380 لادن ویسی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96381 شاکر ویسی فرد 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
96382 محمد ویسی فرد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96383 سّمیه ویسی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
96384 سمیه ویسی یزدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
96385 حکیمه هاتف 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
96386 محمدرضا هاتف 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96387 امیر هاتف فرد 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96388 حکیمه هاتف ما 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96389 حکیمه هاتف ما 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96390 آتوسا هاتفی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
96391 آتوسا هاتفی 1391 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
96392 آرمین هاتفی 1383 علوم رياضي آمار
96393 آیه هاتفی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96394 احسان هاتفی 1382 علوم پايه فیزیک
96395 احسان هاتفی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
96396 احسان هاتفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
96397 ارمین هاتفی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
96398 جلیل هاتفی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
96399 راحله هاتفی 1374 علوم پايه زمین شناسی
96400 سیده لیلا هاتفی 1390 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904260