راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 96401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96401 سمیه هجینی نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96402 سیما هدائی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96403 هما هدائی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96404 سّیدعباس هدائیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96405 مریم هداوندخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96406 حسن هدایت 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96407 زهرا هدایت 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96408 سمیرا هدایت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
96409 سمیرا هدایت 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
96410 سونا هدایت 1388 دامپزشكي دامپزشکی
96411 فرنوش هدایت 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96412 هاجر هدایت 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96413 هارون هدایت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96414 مسعود هدایت پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96415 ستار هدایت خواه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96416 ستار هدایت خواه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96417 مریم هدایت زاده 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96418 امیرداود هدایت زاده رضوی 1366 علوم پايه زمین شناسی
96419 سیدمجتبی هدایت زاده رضوی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
96420 فریبا هدایت زاده رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96421 الهه هدایت فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96422 زینب هدایت پورجلودار 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
96423 سعید هدایت زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96424 سعید هدایت زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96425 مهران هدایت زاده 1366 علوم رياضي عمومی
96426 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
96427 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1392 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
96428 اکرم هدایتی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96429 اکرم هدایتی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
96430 جواد هدایتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96431 حسین هدایتی 1395 مهندسي مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور)
96432 زهرا هدایتی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
96433 سارا هدایتی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96434 سارا هدایتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
96435 سیدسعید هدایتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96436 سیدمهدی هدایتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96437 علی هدایتی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96438 غلامحسن هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
96439 غلامحسین هدایتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96440 فاطمه هدایتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96441 فهیمه هدایتی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96442 فهیمه هدایتی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
96443 مجید هدایتی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96444 محمدصادق هدایتی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
96445 مریم هدایتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
96446 مریم هدایتی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
96447 مهدی هدایتی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96448 مهدی هدایتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
96449 نازنین هدایتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
96450 نرگس هدایتی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
96451 هادی هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96452 هدایت الله هدایتی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96453 الهه هدایتی وحید 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96454 علی اکبر هدایتی بائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96455 وجیهه هدایتی باویل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96456 محمد هدایتی پور 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
96457 مرضیه هدایتی پور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96458 مرضیه هدایتی پور 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96459 حسین هدایتی تلوکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
96460 ونوس هدایتی ثانی کاخکی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
96461 رضا هدایتی ثانی گرمجان 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96462 علی هدایتی خدایاری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96463 حکیمه هدایتی خلیل اباد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
96464 هادی هدایتی خلیل اباد 1377 علوم پايه فیزیک
96465 مریم هدایتی سرمزده 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96466 مسعود هدایتی فر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
96467 کبری هدایتی قلعه صفا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96468 کبری هدایتی قلعه صفا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96469 راضیه هدایتی لموکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96470 امین هدایتی مقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
96471 امین هدایتی مقدم 1390 مهندسي مهندسی شیمی
96472 مصطفی هدایتی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96473 مهدیه هدایتی مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96474 زینب هدایتی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96475 عصمت هدایتی نیا 1375 علوم پايه زیست شناسی
96476 مجتبی هدایتی نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96477 افسانه هدایتی وحید 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96478 هادی هدایتی وحید 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96479 بنت الهدی هدایتیان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96480 مجتبی هدایتیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96481 هما هدایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96482 الناز هدشی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96483 الهام هدشی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96484 ایمان هدشی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96485 زینب هدشی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96486 سجاد هدشی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
96487 صابر هدشی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
96488 طاهره هدشی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96489 طوبی هدشی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96490 نرجس هدشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96491 ابراهیم هراتی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96492 ابوالقاسم هراتی 1358 كشاورزى علوم زراعی
96493 احسان هراتی 1377 علوم رياضي آمار
96494 ارزو هراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
96495 الهه هراتی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96496 ام البنین هراتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96497 ام البنین هراتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96498 ایمان هراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96499 بهرام هراتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
96500 تورپیکی هراتی 1375 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772274