راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,443

نمایش موارد : 96401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96401 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96402 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96403 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96404 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96405 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
96406 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
96407 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96408 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
96409 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96410 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
96411 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96412 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96413 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96414 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
96415 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96416 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
96417 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96418 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96419 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
96420 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96421 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
96422 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
96423 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96424 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
96425 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96426 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
96427 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
96428 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96429 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96430 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
96431 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
96432 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
96433 مهدیه نیک بین 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
96434 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96435 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96436 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
96437 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
96438 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96439 نشاط نیک پرور 1393 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
96440 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96441 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96442 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96443 زینب نیک پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
96444 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96445 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96446 سینا نیک پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
96447 شهرزاد نیک پور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
96448 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
96449 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96450 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
96451 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
96452 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
96453 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96454 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
96455 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96456 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
96457 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
96458 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
96459 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96460 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
96461 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
96462 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96463 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
96464 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96465 سمیه نیک خواه 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
96466 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96467 اعظم نیک خواه فاردقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96468 مهدی نیک خواه ممان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
96469 فاطمه نیک خوی زاک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
96470 فاطمه نیک دل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
96471 فائزه نیک ذات 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96472 بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96473 سمیه نیک رفتار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96474 فریبا نیک رفتار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96475 فریبا نیک رفتار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
96476 بی بی شادی نیک رفعت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96477 شبنم نیک رفعت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96478 حسین نیک رو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
96479 حانیه نیک روان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96480 علی نیک روان باجگیران 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی ( آموزش محور )
96481 افشین نیک روح 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96482 محسن نیک روح 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96483 الهام نیک روش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96484 زهرا نیک روش 1381 علوم رياضي آمار
96485 عاطفه نیک روش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96486 عاطفه نیک روش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
96487 مهدیه نیک روش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
96488 شریفه نیک زاد 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96489 ملیحه نیک زاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96490 نیلوفر نیک زاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
96491 سمیه نیک زادخانکوک 1384 علوم پايه فیزیک
96492 سکینه نیک زادرشتخوار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96493 ملیکا نیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96494 وجیهه نیک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96495 وجیهه نیک زاده 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
96496 امیر نیک زمان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96497 امیر نیک زمان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
96498 زهرا نیک سرشت چافی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96499 زهره نیک سیر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42238514