راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 96601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96601 مینا یارمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96602 فریبرز یارمحمدی سامانی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96603 سارا یارمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96604 احمد یارمیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96605 ایمان یارنژادسهل آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
96606 اسکندر یارنسب 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
96607 بهناز یاری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
96608 بهناز یاری 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
96609 تکتم یاری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
96610 حمیده یاری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
96611 رضا یاری 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
96612 شیما یاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96613 شیما یاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96614 شیوا یاری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
96615 غلامرضا یاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96616 فاطمه یاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96617 فریبا یاری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
96618 فریدون یاری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96619 مجتبی یاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
96620 محمد یاری 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
96621 مهناز یاری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96622 نجمه یاری بازه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96623 محمدحسین یاری بخت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
96624 بیژن یاری زعفران 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96625 علی اصغر یاری فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96626 محسن یاری قره باغی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96627 سینا یاری کرین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96628 عاطفه یاری مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
96629 علیرضا یاری مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96630 آرزو یازرلو 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96631 آرزو یازرلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
96632 آرزو یازرلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
96633 ازیتا یازرلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
96634 فروه یازرلو 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
96635 محمد یازرلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96636 محمدباقر یازرلو 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96637 محمدعلی یازرلو 1372 علوم پايه زمین شناسی
96638 مریم یازرلو 1387 دامپزشكي دامپزشکی
96639 ابوالفضل یاسائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96640 بیژن یاسائی 1372 علوم پايه فیزیک
96641 حسین یاسائی سکه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
96642 سلیمه یاسائی سکه 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
96643 سلیمه یاسائی سکه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
96644 غلامرضا یاسائی مهرجردی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
96645 نیما یاسایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96646 سلیمه یاسایی سکه 1380 علوم رياضي آمار
96647 هانیه یاسری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96648 یوسف یاسری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96649 نرگس یاسریان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96650 سمانه یاسمنی 1384 علوم پايه زمین شناسی
96651 سمانه یاسمنی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
96652 تکتم یاسمنی فریمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96653 مهین یاسمنی فاروجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96654 محبوبه یاسمنی فریمان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96655 اعظم یاسمنی فریمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96656 الهام یاسمنی فریمانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
96657 الهام یاسمنی فریمانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
96658 محبوبه یاسمنی فریمانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96659 محبوبه یاسمنی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96660 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96661 محمدهادی یاسمنی فریمانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96662 ملیحه یاسمنی فریمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96663 مهدی یاسمنی فریمانی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96664 ناهید یاسمنی فریمانی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96665 ناهید یاسمنی فریمانی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
96666 سایه یاسمنی ماسوله 1392 مهندسي مهندسی شیمی
96667 صغری یاسمنی ماسوله 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
96668 ایوب یاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
96669 سلیم یاسمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96670 علی اکبر یاسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96671 علی اکبر یاسی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96672 محمدمهدی یاسین الخفاجی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96673 سیدعلی یاسینی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
96674 شعله یاسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96675 شعله یاسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96676 نوری یاسینی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96677 کمال یاعلی نجف ابادی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96678 راضیه یافائی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
96679 راضیه یافائی 1389
96680 مرضیه یافائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96681 عبداله یاقدی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
96682 سعید یاقوت 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
96683 رامین یاقوت کار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96684 زهرا یاقوتی 1365 علوم رياضي آمار
96685 سمیرا یاقوتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96686 سیده اکرم یاقوتی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
96687 سیده فاطمه یاقوتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
96688 علیرضا یاقوتی 1372 علوم رياضي آمار
96689 لیلا یاقوتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96690 محمدرضا یاقوتی نیت 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96691 مجید یاقوتی جعفر آباد 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96692 فاطمه یاقوتی جعفرآباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96693 فاطمه یاقوتی جعفرآباد 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
96694 مجید یاقوتی جعفرآباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
96695 محمدابراهیم یاقوتی خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96696 مریم یاقوتی خراسانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96697 نجمه یاقوتی خراسانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96698 نجمه یاقوتی خراسانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96699 فرح یاقوتی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96700 جواد یاقوتی نیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409203