راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 96601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96601 جواد نیکبخت 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96602 حمید نیکبخت 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96603 زهرا نیکبخت 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
96604 محبوبه نیکبخت 1394 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
96605 مسعود نیکبخت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
96606 منصوره نیکبخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
96607 ناهید نیکبخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
96608 مهدیه نیکبخت زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
96609 بهمن نیکبخت سعادت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96610 سعید نیکبختی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
96611 اکبر نیکبختی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96612 محمد نیکبین 1391 علوم پايه زمین شناسی
96613 محمد نیکبین 1395 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
96614 الهه نیکپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
96615 محسن نیکپور 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
96616 محسن نیکپور 1354 مهندسي راه و ساختمان
96617 اکرم نیکجو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96618 رکسانا نیکجو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96619 مریم نیکجو 1376 علوم پايه زمین شناسی
96620 هنگامه نیکجوی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
96621 مجتبی نیکخو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96622 مجید نیکخو 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96623 حسن نیکخو سیوکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
96624 ایمانه نیکخواه 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96625 بیژن نیکخواه 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96626 پروانه نیکخواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96627 حسین نیکخواه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96628 حوریه نیکخواه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96629 زهرا نیکخواه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96630 زهرا نیکخواه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96631 سعید نیکخواه 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
96632 شهرام نیکخواه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
96633 شهره نیکخواه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96634 علی نیکخواه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
96635 علی محمد نیکخواه 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96636 فاطمه نیکخواه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96637 محسن نیکخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96638 محمد نیکخواه 1382 علوم پايه زمین شناسی
96639 منا نیکخواه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
96640 منصوره نیکخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96641 مهدی نیکخواه 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96642 هدایت اله نیکخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96643 یوسف نیکخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
96644 حمیده نیکخواه امیرآباد 1389
96645 نسترن نیکخواه بشر 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96646 مریم نیکخواه ثانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96647 صدیقه نیکخواه شهر بابکی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
96648 زهرا نیکخواه فرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
96649 زهرا نیکخواه فرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
96650 عباس نیکخواه کاشانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96651 امین نیکخواه کلاچاهی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
96652 امین نیکخواه کلاچاهی 1394 كشاورزى مکانیزاسیون کشاورزی
96653 ابراهیم نیکخوجوزان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96654 اکرم نیکخوی 1382 علوم رياضي آمار
96655 رضا نیکخوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96656 علی اکبرامیر نیکدست 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96657 حمیدرضا نیکدل 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
96658 زهرا نیکدل 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96659 سمانه نیکدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
96660 صدیقه نیکدل 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96661 علی نیکدل 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
96662 علی نیکدل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
96663 فاطمه نیکدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96664 فاطمه نیکدل 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96665 فاطمه نیکدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
96666 هادی نیکدل 1354 علوم پايه فیزیک
96667 یحیی نیکدل 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96668 نجیمه نیکدل غلامان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96669 بهجت نیکدل فاز 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96670 بهجت نیکدل فاز 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
96671 طلعت نیکدل مکی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96672 سعید نیکدلان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
96673 بتول نیکرو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96674 عارفه نیکرو 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
96675 فاطمه نیکرو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96676 علیرضا نیکروان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
96677 فرهاد نیکروان گلسفیدی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
96678 رضا نیکروش 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
96679 هاشمیه نیکروش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96680 حسن نیکروی تبادکان 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
96681 سمانه نیکزاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
96682 عبدالرضا نیکزاد 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96683 فائزه نیکزاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96684 فاطمه نیکزاد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
96685 فاطمه نیکزاد 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
96686 فهیمه نیکزاد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
96687 مجتبی نیکزاد 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
96688 نسرین نیکزاد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96689 کامیار نیکزادفر 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96690 شیما نیکفرجام 1382 علوم پايه فیزیک
96691 علیرضا نیکفرجام 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96692 الهام نیکفرجام شرشر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96693 رحمت اله نیکفرجام نشتیفانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
96694 مهدی نیکفرجام نظریه 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
96695 خدیجه نیکقدم حجتی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96696 حمیده نیکقدمی حسینی ئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96697 اسداله نیکنام 1397 علوم رياضي ریاضی
96698 حسن نیکنام 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
96699 خدیجه نیکنام 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96700 دانیال نیکنام 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249451