راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 96801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96801 مهدی همتیان دامغانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96802 عبدالله همتیان سورکی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
96803 عبداله همتیان سورکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
96804 علی اکبر همتیان شجاعی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
96805 نرگس همدانچی 1383 هنر نيشابور نقاشی
96806 امید همدانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96807 امید همدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96808 امید همدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96809 بابک همدانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96810 حسین همدانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96811 ریحانه همدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96812 طه همدانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96813 طه همدانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
96814 مجید همدانی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
96815 محمد همدانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96816 هادی همدانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
96817 بهزاد همدانی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96818 مرضیه همدانی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96819 علی همدانی مجرد 1361 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96820 سیدسعید همدانی مقدم 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
96821 مهران همدم جو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
96822 بهاره سادات همراز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
96823 سمانه سادات همراز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96824 سمانه سادات همراز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96825 آزیتا همراه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96826 مهدی همراه 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
96827 پویا همراهان باجگران 1385 مهندسي مهندسی شیمی
96828 پویا همراهان باجگران 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
96829 پیمان همراهان باجگران 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
96830 پیمان همراهان باجگیران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
96831 صدیقه همراهی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96832 سُمیه همراهی کوران ترکیه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
96833 سمیه همراهی کوران ترکیه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96834 لیلا همسایگان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
96835 فهیمه همقلمیان رضوی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96836 فاطمه همکار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96837 تهمینه همه احمدی ماریان 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
96838 بهاره همیشه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96839 فاطمه هندی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96840 فاطمه هندی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
96841 هما هندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96842 پیمان هندی آزاد 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96843 محمدرضا هنر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96844 حسین هنرآموز 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96845 ابراهیم هنربخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
96846 امین هنربخش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96847 حسین هنربخش 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96848 صالحه هنربخش 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96849 محمدعلی هنربخش 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96850 محمدمهدی هنربخش 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
96851 مسعود هنربخش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
96852 فاطمه هنرپیشه تعلق 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96853 ابراهیم هنرپیشه لقلق 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
96854 هاشم هنرحدادان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
96855 هاشم هنرحدادان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
96856 علی هنردان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96857 محمدرضا هنردوست 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96858 مرضیه هنرسازان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
96859 آتوسا هنرمند 1388 علوم پايه زمین شناسی
96860 آتوسا هنرمند 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
96861 آرش هنرمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
96862 ازاده هنرمند 1384 علوم رياضي ریاضی محض
96863 امیر هنرمند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
96864 جواد هنرمند 1370 علوم پايه زمین شناسی
96865 رویا هنرمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96866 زهرا هنرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
96867 ضحی هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96868 طاهره هنرمند 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96869 عاطفه هنرمند 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
96870 عطیه هنرمند 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96871 فرزانه هنرمند 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
96872 کوروش هنرمند 1373 دامپزشكي دامپزشکی
96873 مجتبی هنرمند 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96874 محمد هنرمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
96875 محمد هنرمند 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
96876 مریم هنرمند 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96877 مریم هنرمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96878 نسترن هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96879 وحید هنرمند تلگرد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96880 سحر هنرمند شاذیله 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96881 سیامک هنرمند شاذیله 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96882 حسینعلی هنرمندخاکستر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
96883 مریم هنرمندرحیم اباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96884 فاطمه هنرمندشاذیله ئی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
96885 اکرم هنرمندشازیکه ای 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96886 فاطمه هنرمندشازیله ئی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96887 مریم هنرمندکلات 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96888 فاطمه هنرمندگل بته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96889 منصوره هنرمندی شاندیز 1380 علوم رياضي ریاضی محض
96890 یعقوب هنرمندی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
96891 نیلوفر هنرمندی علمداری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96892 الهام هنرور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96893 زیبا هنرور 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
96894 سعیده هنرور 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
96895 شکریه هنرور 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
96896 فرزانه هنرور 1354 علوم پايه شیمی
96897 محمّد هنرور 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96898 مریم هنرور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
96899 مسعود هنرور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
96900 مهناز هنرور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772239