راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 96901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
96901 هارون هدایت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96902 مسعود هدایت پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96903 ستار هدایت خواه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96904 ستار هدایت خواه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
96905 مریم هدایت زاده 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96906 امیرداود هدایت زاده رضوی 1366 علوم پايه زمین شناسی
96907 سیدمجتبی هدایت زاده رضوی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
96908 فریبا هدایت زاده رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96909 الهه هدایت فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
96910 زینب هدایت پورجلودار 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
96911 سعید هدایت زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96912 سعید هدایت زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96913 مهران هدایت زاده 1366 علوم رياضي عمومی
96914 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
96915 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1392 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
96916 اکرم هدایتی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
96917 اکرم هدایتی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
96918 جواد هدایتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96919 حسین هدایتی 1395 مهندسي مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور)
96920 زهرا هدایتی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
96921 سارا هدایتی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96922 سارا هدایتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
96923 سیدسعید هدایتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
96924 سیدمهدی هدایتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
96925 علی هدایتی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96926 غلامحسن هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
96927 غلامحسین هدایتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
96928 فاطمه هدایتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96929 فهیمه هدایتی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96930 فهیمه هدایتی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
96931 مجید هدایتی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
96932 محمدصادق هدایتی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
96933 مریم هدایتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
96934 مریم هدایتی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
96935 مهدی هدایتی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96936 مهدی هدایتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
96937 نازنین هدایتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
96938 نرگس هدایتی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
96939 هادی هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96940 هدایت الله هدایتی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96941 الهه هدایتی وحید 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
96942 علی اکبر هدایتی بائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
96943 وجیهه هدایتی باویل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
96944 محمد هدایتی پور 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
96945 مرضیه هدایتی پور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96946 مرضیه هدایتی پور 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96947 حسین هدایتی تلوکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
96948 ونوس هدایتی ثانی کاخکی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
96949 رضا هدایتی ثانی گرمجان 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96950 علی هدایتی خدایاری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96951 حکیمه هدایتی خلیل اباد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
96952 هادی هدایتی خلیل اباد 1377 علوم پايه فیزیک
96953 مریم هدایتی سرمزده 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96954 مسعود هدایتی فر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
96955 کبری هدایتی قلعه صفا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96956 کبری هدایتی قلعه صفا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96957 راضیه هدایتی لموکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96958 امین هدایتی مقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
96959 امین هدایتی مقدم 1390 مهندسي مهندسی شیمی
96960 مصطفی هدایتی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96961 مهدیه هدایتی مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96962 زینب هدایتی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
96963 عصمت هدایتی نیا 1375 علوم پايه زیست شناسی
96964 مجتبی هدایتی نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96965 افسانه هدایتی وحید 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
96966 هادی هدایتی وحید 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96967 بنت الهدی هدایتیان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
96968 مجتبی هدایتیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
96969 هما هدایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
96970 الناز هدشی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96971 الهام هدشی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96972 ایمان هدشی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96973 زینب هدشی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96974 سجاد هدشی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
96975 صابر هدشی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
96976 طاهره هدشی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
96977 طوبی هدشی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
96978 نرجس هدشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
96979 ابراهیم هراتی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
96980 ابوالقاسم هراتی 1358 كشاورزى علوم زراعی
96981 احسان هراتی 1377 علوم رياضي آمار
96982 ارزو هراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
96983 الهه هراتی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96984 ام البنین هراتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96985 ام البنین هراتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
96986 ایمان هراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96987 بهرام هراتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
96988 تورپیکی هراتی 1375 علوم رياضي آمار
96989 حسین هراتی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
96990 داود هراتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
96991 راضیه هراتی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
96992 رضا هراتی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
96993 روح الله هراتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96994 زهرا هراتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
96995 زهرا هراتی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
96996 زهره هراتی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
96997 سارا هراتی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96998 شهرام هراتی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
96999 صابره هراتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97000 عصمت هراتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457535