راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 97201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97201 زهرا همایونفر 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97202 محسن همایونفر 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97203 هومن همایونفر 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97204 احمد همایونی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97205 پوراندخت همایونی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97206 جواد همایونی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
97207 زهرا همایونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
97208 سمیه همایونی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
97209 علی همایونی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97210 علی اکبر همایونی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97211 گلتاج همایونی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97212 نگار همایونی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97213 محمدرضا همایونی حصار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97214 احسان همایونی راد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97215 امیر همایونی راد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
97216 محمدحسین همایونی راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
97217 محمدهادی همایونی راد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
97218 پوریا همایونی فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97219 مالک همایونی فر 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97220 منوچهر همایونی فر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97221 وحید همایونی مهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97222 احسان همایی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
97223 بنیامین همایی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97224 محمدرضا همایی فر 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97225 عادله همت 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97226 حمیدرضا همت ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97227 محمدرضا همت ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
97228 مهدی همت ابادی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97229 معصومه همت خواه 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97230 حمیدرضا همت ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97231 محمد همت ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
97232 ناصر همت افزا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
97233 عذرا همت پناه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب ( آموزش محور )
97234 محمدرضا همت خواه عثماوندانی 1384 علوم رياضي آمار
97235 حسین همتا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
97236 علیرضا همتائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97237 انسیه همتان عطارباشی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97238 عطیه همتان عطارباشی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
97239 ِالناز همتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97240 آرزو همتی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97241 آرزو همتی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97242 اشرف همتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97243 افشین همتی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
97244 اکبر همتی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97245 امیر همتی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97246 بهزاد همتی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
97247 جواد همتی 1367 علوم پايه زمین شناسی
97248 حسین همتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
97249 حکیمه همتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97250 خیرالنساء همتی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97251 راحله همتی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
97252 رضا همتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97253 زلیخا همتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
97254 زهرا همتی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
97255 سلمان همتی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97256 سهیل همتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
97257 سیدمرتضی همتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
97258 شیرین همتی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
97259 طیبه همتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
97260 علیرضا همتی 1366 علوم رياضي آمار
97261 فاطمه همتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
97262 فاطمه همتی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
97263 فریبا همتی 1370 علوم پايه زمین شناسی
97264 لیلی همتی 1389 علوم پايه زمین شناسی
97265 مجید همتی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
97266 محبوبه همتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
97267 محمد همتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
97268 محمدجعفر همتی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97269 محمدحسین همتی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97270 محمدحسین همتی 1387 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
97271 محمدرضا همتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97272 محمدعلی همتی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
97273 مریم همتی 1370 علوم پايه زمین شناسی
97274 معصومه همتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97275 مینو همتی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97276 ناهید همتی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97277 نیلوفر همتی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97278 یاسر همتی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
97279 خدیجه همتی پوربافق 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97280 سونا همتی تبارلطفی زنجانی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
97281 آرش همتی توپکانلو 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97282 شکوفه همتی توپکانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97283 حسین همتی جامی فریمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97284 حسین همتی جامی فریمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
97285 علیرضا همتی چوکانلو 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97286 سمانه همتی حامی فریمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
97287 یداله همتی خادملو 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97288 محمود همتی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
97289 شبنم همتی صادقی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
97290 سیدکریم همتی ضیابری 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
97291 مجتبی همتی فر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
97292 معصومه همتی فر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
97293 الهه همتی کاخکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97294 عباس همتی کاخکی 1354 كشاورزى صنایع کشاورزی
97295 زهرا همتی کاسککی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97296 سمانه همتی گلشن 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
97297 اسمعیل همتی گلیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97298 فروغ همتی مقدم طوسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97299 سعید همتی نسب 1394 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
97300 سمیه همتی نسب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491205