راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 97301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97301 مریم وحیدزاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
97302 محمدطه وحیدصفا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97303 آدینه وحیدنیا 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
97304 فاطمه وحیدنیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97305 فاطمه وحیدنیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97306 وحیده وحیدنیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
97307 ناصر وحیدنیشابوری 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
97308 غلامرضا وحیدهاشمی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97309 مصطفی وحیدهاشمی 1385 علوم پايه زمین شناسی
97310 الهه وحیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
97311 امیر وحیدی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
97312 اورینب وحیدی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
97313 جواد وحیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97314 رضا وحیدی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97315 زهرا وحیدی 1367 علوم رياضي آمار
97316 زینب وحیدی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97317 سارا وحیدی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97318 سعید وحیدی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
97319 سمیرا وحیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97320 سمیه وحیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97321 شعیب وحیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97322 شکیبا وحیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97323 علی وحیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97324 علی وحیدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
97325 علی اکبر وحیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
97326 علیرضا وحیدی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
97327 فرخنده وحیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
97328 محبوبه وحیدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
97329 محمد وحیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97330 محمد وحیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
97331 محمدرضا وحیدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97332 مصطفی وحیدی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97333 مصطفی وحیدی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
97334 نیره وحیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97335 وحیده وحیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
97336 هادی وحیدی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
97337 سعید وحیدی فر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
97338 بی بی الهه وحیدی ابراهیم پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
97339 سعید وحیدی امین 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97340 سمانه وحیدی تاج الدین 1384 علوم رياضي ریاضی محض
97341 سیدجلال الدین وحیدی تورچی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
97342 سیدفخرالدین وحیدی تورچی 1353 مهندسي راه و ساختمان
97343 علیرضا وحیدی جوان 1395 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
97344 رجب علی وحیدی راد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97345 زهره وحیدی سنجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97346 فاطمه وحیدی سنجی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97347 صدیقه وحیدی شامکانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97348 ابوالقاسم وحیدی شجری 1354 مهندسي راه و ساختمان
97349 حمید وحیدی شعرباف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
97350 هانیه سادات وحیدی شیخی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
97351 ازاده وحیدی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97352 حمزه وحیدی فر 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97353 سعید وحیدی فر 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97354 سعید وحیدی فر 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97355 غلامرضا وحیدی فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97356 پویا وحیدی فردوسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
97357 جعفر وحیدی فردوسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97358 جعفر وحیدی فردوسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97359 طاهره وحیدی فردوسی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
97360 علی وحیدی مزینانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
97361 محمداسماعیل وحیدی مطلق 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
97362 راحله وحیدی مقدم 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97363 فرزانه وحیدی میامی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97364 فرزانه وحیدی میامی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
97365 شیما وحیدی نژاد 1378 دامپزشكي دامپزشکی
97366 مریم وحیدی نسب 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
97367 مریم وحیدی نوغانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
97368 زهرا وحیدی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97369 محمد وحیدی نیا 1364 علوم پايه زمین شناسی
97370 محمدحسن وحیدی نیا 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
97371 سعید وحیدیان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97372 فریده وحیدیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
97373 جواد وحیدیان اردکان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97374 کوثر وحیدیان اردکان 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
97375 مجید وحیدیان رضازاده 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
97376 آرزو وحیدیان صادق 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97377 آرزو وحیدیان صادق 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
97378 امیرحسین وحیدیان صادق 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97379 سمیه وحیدیان صادق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
97380 مجتبی وحیدیان فر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97381 سعید ودادی کلانتر 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
97382 امیرحسین ودادیان 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97383 امیرحسین ودادیان 1395 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
97384 زهرا ودادیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97385 زهرا ودادیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97386 پرستو وداعی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97387 محسن ودود 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
97388 نجمه ودود 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97389 ریحانه ودیعی نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97390 منصوره ودیعی نوقابی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
97391 ویدا ودیعی نوقابی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97392 ویدا ودیعی نوقابی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
97393 نشاط ورجاوندناصری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97394 الهام حبیب ورد 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97395 حامد وردست زاده سردرود 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
97396 مازیار وردکار 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
97397 حمیدرضا وردی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
97398 زهرا وردی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
97399 علی وردی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97400 لیلا وردی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251318