راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 97401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97401 سّیدعباس هدائیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97402 مریم هداوندخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97403 حسن هدایت 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
97404 زهرا هدایت 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97405 سمیرا هدایت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97406 سمیرا هدایت 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
97407 سونا هدایت 1388 دامپزشكي دامپزشکی
97408 فرنوش هدایت 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
97409 هاجر هدایت 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97410 هارون هدایت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97411 مسعود هدایت پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97412 ستار هدایت خواه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
97413 ستار هدایت خواه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
97414 مریم هدایت زاده 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97415 امیرداود هدایت زاده رضوی 1366 علوم پايه زمین شناسی
97416 سیدمجتبی هدایت زاده رضوی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
97417 فریبا هدایت زاده رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97418 الهه هدایت فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97419 زینب هدایت پورجلودار 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
97420 سعید هدایت زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97421 سعید هدایت زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97422 محمدصادق هدایت زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97423 مهران هدایت زاده 1366 علوم رياضي عمومی
97424 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
97425 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1392 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
97426 اکرم هدایتی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
97427 اکرم هدایتی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
97428 جواد هدایتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97429 حسین هدایتی 1395 مهندسي مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور)
97430 زهرا هدایتی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
97431 سارا هدایتی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97432 سارا هدایتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
97433 سیدسعید هدایتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97434 سیدمهدی هدایتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
97435 علی هدایتی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
97436 غلامحسن هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
97437 غلامحسین هدایتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97438 فاطمه هدایتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97439 فهیمه هدایتی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97440 فهیمه هدایتی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
97441 مجید هدایتی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97442 محمدصادق هدایتی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
97443 مریم هدایتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
97444 مریم هدایتی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
97445 مهدی هدایتی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97446 مهدی هدایتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
97447 نازنین هدایتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
97448 نرگس هدایتی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
97449 هادی هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97450 هدایت الله هدایتی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
97451 الهه هدایتی وحید 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97452 علی اکبر هدایتی بائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97453 وجیهه هدایتی باویل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97454 محمد هدایتی پور 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
97455 مرضیه هدایتی پور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97456 مرضیه هدایتی پور 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97457 حسین هدایتی تلوکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97458 ونوس هدایتی ثانی کاخکی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
97459 رضا هدایتی ثانی گرمجان 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
97460 علی هدایتی خدایاری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97461 حکیمه هدایتی خلیل اباد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
97462 هادی هدایتی خلیل اباد 1377 علوم پايه فیزیک
97463 مریم هدایتی سرمزده 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97464 مسعود هدایتی فر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
97465 کبری هدایتی قلعه صفا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
97466 کبری هدایتی قلعه صفا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
97467 راضیه هدایتی لموکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97468 امین هدایتی مقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
97469 امین هدایتی مقدم 1390 مهندسي مهندسی شیمی
97470 مصطفی هدایتی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97471 مهدیه هدایتی مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97472 زینب هدایتی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97473 عصمت هدایتی نیا 1375 علوم پايه زیست شناسی
97474 مجتبی هدایتی نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97475 افسانه هدایتی وحید 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97476 هادی هدایتی وحید 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97477 بنت الهدی هدایتیان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97478 مجتبی هدایتیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97479 هما هدایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97480 الناز هدشی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97481 الهام هدشی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
97482 ایمان هدشی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97483 زینب هدشی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97484 سجاد هدشی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
97485 صابر هدشی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
97486 طاهره هدشی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97487 طوبی هدشی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
97488 نرجس هدشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
97489 ابراهیم هراتی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97490 ابوالقاسم هراتی 1358 كشاورزى علوم زراعی
97491 احسان هراتی 1377 علوم رياضي آمار
97492 ارزو هراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
97493 الهه هراتی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97494 ام البنین هراتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
97495 ام البنین هراتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
97496 ایمان هراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97497 بهرام هراتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
97498 تورپیکی هراتی 1375 علوم رياضي آمار
97499 حسین هراتی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97500 داود هراتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189245