راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 97401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97401 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
97402 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97403 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97404 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97405 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
97406 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
97407 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97408 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97409 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97410 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97411 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
97412 علی یزدان پناه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
97413 علی یزدان پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97414 علی رضا یزدان پناه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
97415 فرشته یزدان پناه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97416 فرهاد یزدان پناه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97417 محسن یزدان پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
97418 محمدرضا یزدان پناه 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
97419 مهدی یزدان پناه 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97420 نجمه یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97421 نسیم یزدان پناه 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97422 هادی یزدان پناه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
97423 منصوره یزدان پناه احمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
97424 معین یزدان پناه احمدابادی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97425 عباس یزدان پناه احمدی ابادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97426 احسان یزدان پناه مقدم 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
97427 پیمان یزدان پناه مقدم 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97428 پیمان یزدان پناه مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
97429 داراب یزدان پناه نامقی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
97430 داریوش یزدان پناه نامقی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97431 کورش یزدان پناه نامقی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97432 محبوبه یزدان پناه نامقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97433 فاطمه یزدان پناه یزدان ابادسف 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97434 علی یزدان پناهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
97435 مهرداد یزدان پناهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97436 احمد یزدان پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97437 حمیده یزدان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97438 حمیده یزدان پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
97439 محمد یزدان پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97440 سمیرا یزدان پورمقدم 1379 علوم رياضي آمار
97441 حسین یزدان خواه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
97442 زهرا یزدان خواه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97443 لیلا یزدان خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97444 امیرحسین یزدان دوست 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97445 امیررضا یزدان دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97446 حانیه یزدان دوست 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
97447 حمیدرضا یزدان دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97448 حمیده یزدان دوست 1384 علوم پايه فیزیک
97449 حمیده یزدان دوست 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
97450 سمیه یزدان دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97451 فهیمه یزدان دوست 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97452 عذرا یزدان دوست اسفیوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97453 ریحانه یزدان دوست کاریزکی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
97454 محمدرضا یزدان دیزیچه 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97455 آتنا یزدان شناس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
97456 الهام یزدان شناس 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97457 الهام یزدان شناس 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
97458 حسین یزدان شناس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
97459 سلماز یزدان شناس 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97460 طاهره یزدان شناس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97461 غلامرضا یزدان شناس 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97462 علی یزدان طلب 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
97463 عسگری یزدان فر 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
97464 هانیه یزدان فر 1382 علوم پايه فیزیک
97465 الهام یزدان مهر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97466 الهام یزدان مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97467 حمزه یزدان مهر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
97468 مهرنوش یزدان مهر 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97469 جواد یزدان نژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97470 ربابه یزدان نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97471 مرضیه یزدان نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97472 پدرام یزدانبخش 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97473 ابراهیم یزدانپناه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97474 محمدرضا یزدانپناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
97475 حسن یزدانپناه بهابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
97476 منصور یزدانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97477 احمد یزدانپورسعادت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97478 مرتضی یزدانجو 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97479 ناهید یزدانجو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
97480 علی یزدانخواه 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
97481 ریحانه یزداندوست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97482 حسین یزداندوست کاریزکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97483 راحله یزداندوست کاریزکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97484 روزبه یزدانفر 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97485 فرزانه یزدانفر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97486 آمنه یزدانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97487 ابراهیم یزدانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97488 احمد یزدانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97489 اسد یزدانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97490 اعظم یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97491 اعظم یزدانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
97492 افسانه یزدانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
97493 اکرم یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97494 الهام یزدانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97495 الیاس یزدانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97496 امین یزدانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
97497 انسیه یزدانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97498 بتول یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97499 بنفشه یزدانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97500 جلیل یزدانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772229