راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 97401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97401 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
97402 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97403 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97404 امیرحسین وزیریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
97405 رؤیا وزیریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
97406 زینب وزیریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
97407 علیرضا وزین 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
97408 فرنوش وزین 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
97409 وحیده وزین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
97410 عصمت وژه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97411 علیرضا وسیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
97412 مریم وسیله سرایان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97413 الهام وشائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97414 منصور وشمه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
97415 مهدی وشنگی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
97416 حسین وصال 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97417 زینب وصال 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
97418 سعیدرضا وصال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97419 سعیدرضا وصال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97420 علی وصال 1386 مهندسي مهندسی شیمی
97421 غلامرضا وصال 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97422 ناظم وصال 1354 علوم پايه شیمی
97423 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97424 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97425 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
97426 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97427 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
97428 فروغ وضعی رودی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
97429 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97430 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97431 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97432 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
97433 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97434 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97435 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97436 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97437 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97438 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
97439 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
97440 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97441 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداری
97442 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97443 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97444 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
97445 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97446 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97447 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
97448 مهدی وطن پرست 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
97449 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
97450 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97451 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
97452 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
97453 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
97454 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97455 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97456 علی وطن پورازغندی 1369 كشاورزى زراعت
97457 فرزانه وطن پورازغندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
97458 مرضیه وطن پورازغندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97459 مریم وطن چیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
97460 محمد وطن چیان یزدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97461 محمد وطن چیان یزدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97462 صدف وطن خواه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97463 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
97464 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97465 فاطمه وطن خواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
97466 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97467 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97468 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97469 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97470 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97471 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97472 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97473 شهرزاد وطن خواه لطف آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
97474 مهدی وطن خواه محمدآبادی 1365 مهندسي مهندسی عمران
97475 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
97476 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
97477 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
97478 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
97479 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97480 ناهید وطن خواهان 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
97481 ابوالفضل وطن دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97482 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97483 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
97484 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
97485 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97486 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97487 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97488 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97489 سلمان وطن دوست 1396 الهيات شهيد مطهري ادیان و عرفان (آموزش محور)
97490 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
97491 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97492 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
97493 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97494 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97495 مجید وطن دوست 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
97496 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97497 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
97498 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
97499 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
97500 مهرداد وطن دوست 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200845