راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 97501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97501 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
97502 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97503 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
97504 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
97505 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
97506 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97507 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97508 علی وطن پورازغندی 1369 كشاورزى زراعت
97509 فرزانه وطن پورازغندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
97510 مرضیه وطن پورازغندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97511 مریم وطن چیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
97512 محمد وطن چیان یزدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97513 محمد وطن چیان یزدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97514 صدف وطن خواه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97515 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
97516 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97517 فاطمه وطن خواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
97518 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97519 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97520 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97521 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97522 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97523 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97524 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97525 شهرزاد وطن خواه لطف آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
97526 مهدی وطن خواه محمدآبادی 1365 مهندسي مهندسی عمران
97527 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
97528 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
97529 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
97530 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
97531 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97532 ناهید وطن خواهان 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
97533 ابوالفضل وطن دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97534 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97535 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
97536 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
97537 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97538 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97539 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97540 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97541 سلمان وطن دوست 1396 الهيات شهيد مطهري ادیان و عرفان (آموزش محور)
97542 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
97543 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97544 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
97545 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97546 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97547 مجید وطن دوست 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
97548 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97549 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
97550 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
97551 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
97552 مهرداد وطن دوست 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97553 نیلوفر وطن دوست 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
97554 هادی وطن دوست 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97555 هادی وطن دوست 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97556 پرستو وطن دوست تربه بر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97557 فاطمه وطن دوست خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97558 صفیه وطن دوست جرتوده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97559 صفیه وطن دوست جرتوده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97560 صفیه وطن دوست جرتوده 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
97561 محمد علی وطن دوست حقیقی مرند 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
97562 احد وطن دوست نامانلو 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
97563 علی وطنچی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97564 سحر وطنخواه 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
97565 محبوبه وطنخواه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97566 مسعود وطنخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97567 مسعود وطنخواه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
97568 جعفر وطندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97569 جواد وطندوست 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97570 محمد وطندوست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97571 احمد وطندوست ابجهان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97572 طاهره وطندوست کهنه اوغاز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97573 حسین وطنی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
97574 حسین وطنی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
97575 حمید وطنی 1358 علوم رياضي ریاضی
97576 سلماز وطنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97577 محمدمهدی وطنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97578 جمیله وطنیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97579 آرش وظایفی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97580 امیر وظایفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
97581 مریم وظیفه پرست ال 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97582 آمنه وظیفه دارمحسن آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97583 مریم وظیفه دارمحسن ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97584 محبوبه وظیفه داریزد 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
97585 آرزو وظیفه دان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97586 امید وظیفه دان 1371 كشاورزى زراعت
97587 تبسم وظیفه دان 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97588 ترنم وظیفه دان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97589 زهرا وظیفه دان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97590 سیدابوطالب وظیفه دان 1349 علوم پايه شیمی
97591 سیده ایما وظیفه دان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97592 صادق وظیفه دان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97593 علی وظیفه دان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
97594 فرشته وظیفه دان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97595 محسن وظیفه دان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
97596 مهناز وظیفه دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97597 علی وظیفه دوست 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97598 مجید وظیفه دوست 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97599 مجید وظیفه دوست 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223274