راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 97601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97601 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97602 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
97603 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
97604 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97605 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
97606 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
97607 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97608 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97609 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
97610 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
97611 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97612 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97613 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97614 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
97615 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
97616 علی یزدان پناه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
97617 علی یزدان پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97618 علی رضا یزدان پناه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
97619 فرشته یزدان پناه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97620 فرهاد یزدان پناه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97621 محسن یزدان پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
97622 محمدرضا یزدان پناه 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
97623 مهدی یزدان پناه 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97624 نجمه یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97625 نسیم یزدان پناه 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97626 هادی یزدان پناه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
97627 منصوره یزدان پناه احمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
97628 معین یزدان پناه احمدابادی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97629 عباس یزدان پناه احمدی ابادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97630 احسان یزدان پناه مقدم 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
97631 پیمان یزدان پناه مقدم 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97632 پیمان یزدان پناه مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
97633 داراب یزدان پناه نامقی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
97634 داریوش یزدان پناه نامقی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97635 کورش یزدان پناه نامقی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97636 محبوبه یزدان پناه نامقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97637 فاطمه یزدان پناه یزدان ابادسف 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97638 علی یزدان پناهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
97639 مهرداد یزدان پناهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97640 احمد یزدان پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97641 حمیده یزدان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97642 حمیده یزدان پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
97643 محمد یزدان پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97644 سمیرا یزدان پورمقدم 1379 علوم رياضي آمار
97645 حسین یزدان خواه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
97646 زهرا یزدان خواه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97647 لیلا یزدان خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97648 امیرحسین یزدان دوست 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97649 امیررضا یزدان دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97650 حانیه یزدان دوست 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
97651 حمیدرضا یزدان دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97652 حمیده یزدان دوست 1384 علوم پايه فیزیک
97653 حمیده یزدان دوست 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
97654 سمیه یزدان دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97655 فهیمه یزدان دوست 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97656 عذرا یزدان دوست اسفیوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97657 ریحانه یزدان دوست کاریزکی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
97658 محمدرضا یزدان دیزیچه 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97659 آتنا یزدان شناس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
97660 الهام یزدان شناس 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97661 الهام یزدان شناس 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
97662 حسین یزدان شناس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
97663 سلماز یزدان شناس 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97664 طاهره یزدان شناس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97665 غلامرضا یزدان شناس 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97666 علی یزدان طلب 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
97667 عسگری یزدان فر 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
97668 هانیه یزدان فر 1382 علوم پايه فیزیک
97669 الهام یزدان مهر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97670 الهام یزدان مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97671 حمزه یزدان مهر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
97672 مهرنوش یزدان مهر 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97673 جواد یزدان نژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97674 ربابه یزدان نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97675 مرضیه یزدان نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97676 پدرام یزدانبخش 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97677 ابراهیم یزدانپناه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97678 محمدرضا یزدانپناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
97679 حسن یزدانپناه بهابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
97680 منصور یزدانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97681 احمد یزدانپورسعادت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97682 مرتضی یزدانجو 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97683 ناهید یزدانجو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
97684 علی یزدانخواه 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
97685 ریحانه یزداندوست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97686 حسین یزداندوست کاریزکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97687 راحله یزداندوست کاریزکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97688 روزبه یزدانفر 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97689 فرزانه یزدانفر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97690 آمنه یزدانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97691 ابراهیم یزدانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97692 احمد یزدانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97693 اسد یزدانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97694 اعظم یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97695 اعظم یزدانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
97696 افسانه یزدانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
97697 اکرم یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97698 الهام یزدانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97699 الیاس یزدانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97700 امین یزدانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40099963