راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 97801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97801 محسن ولایتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97802 نسرین ولایتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97803 فاطمه ولایتی نجف آبادی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97804 محبوبه ولایتی باغداری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97805 مژگان ولایتی باغداری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
97806 حیدرعلی ولایتی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
97807 سپیده سادات ولایتی حسینی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97808 جواد ولایتی حقیقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
97809 مریم ولایتی عسکری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
97810 حسین ولایتی مانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97811 ازیتا ولایتی مقدم 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
97812 الهه ولایتی مقدم 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
97813 احسان ولایتی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
97814 اکرم ولایتی هوشنگ 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97815 محمدرضا ولایتی هوشنگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97816 علی ولایی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97817 عباس ولایی بی لسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97818 رضا ولدان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
97819 طاهره ولدپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97820 راحله ولدخانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
97821 شهناز ولکجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97822 الهام ولوی 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
97823 محمدشهرام ولوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
97824 حسن ولی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97825 رشید ولی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
97826 محمدجواد ولی داد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97827 حمیدرضا ولی زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
97828 عصمت ولی زاده 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97829 محرم ولی زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
97830 مرتضی ولی آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
97831 راضیه ولی اصیل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
97832 المار ولی اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97833 ربابه ولی افتری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
97834 زهرا ولی اللهی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
97835 رضا ولی اله پور موزیرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
97836 رضا ولی اله پور موزیرجی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
97837 احسان ولی الهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97838 احسان ولی الهی 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
97839 ارش ولی الهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
97840 سمانه ولی الهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97841 مجتبی ولی الهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97842 میترا ولی الهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97843 سعیده ولی بکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
97844 آرزو ولی بیگی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
97845 فاطمه ولی پناه فیروزجائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
97846 حسین ولی پور 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97847 رضا ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97848 علی ولی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97849 علی اصغر ولی پور 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
97850 محمد ولی پور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
97851 مریم ولی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97852 مریم ولی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97853 مهدی ولی پور 1394 علوم پايه فیزیک
97854 میثم ولی پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
97855 ناصر ولی پور مطلق 1388 مهندسي مهندسی شیمی
97856 حسین ولی پور مقدم 1387 علوم رياضي آمار
97857 معصومه ولی پورارمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
97858 شهناز ولی پورتوپکانلو 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
97859 غلامحسین ولی پورچوکانلو 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
97860 نسیم ولی پورخنکداری 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97861 کریم ولی پورده برافتاب 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97862 محمدرضا ولی پورقاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97863 ناصر ولی پورمطلق 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
97864 هاشم ولی پورمطلق 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
97865 حسین ولی پورمقدم 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
97866 کبری ولی خانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97867 حسن ولی داد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97868 مهدی ولی دادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
97869 فاطمه ولی زا ده کاخکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97870 احمد ولی زادگان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97871 اسماء ولی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97872 امید ولی زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
97873 امین ولی زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97874 امین ولی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
97875 انسیه ولی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97876 انسیه ولی زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
97877 بردیا ولی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97878 بهنام ولی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
97879 پروین ولی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97880 پویا ولی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97881 پویا ولی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
97882 حسین ولی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
97883 حسین ولی زاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
97884 حمیدرضا ولی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97885 خدیجه ولی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
97886 رضا ولی زاده 1372 علوم رياضي آمار
97887 رضا ولی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97888 رقیه ولی زاده 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
97889 زهرا ولی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
97890 سحر ولی زاده 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
97891 سهیل ولی زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
97892 عباس ولی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97893 عباس ولی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97894 عباس ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97895 علی ولی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
97896 علی اصغر ولی زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97897 علی رضا ولی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97898 عیسی ولی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97899 فرزاد ولی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97900 فرزاد ولی زاده 1393 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223055