راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 97901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
97901 حسین یزدان خواه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
97902 زهرا یزدان خواه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97903 لیلا یزدان خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97904 امیرحسین یزدان دوست 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97905 امیررضا یزدان دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97906 حانیه یزدان دوست 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
97907 حمیدرضا یزدان دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97908 حمیده یزدان دوست 1384 علوم پايه فیزیک
97909 حمیده یزدان دوست 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
97910 سمیه یزدان دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97911 فهیمه یزدان دوست 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97912 عذرا یزدان دوست اسفیوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
97913 ریحانه یزدان دوست کاریزکی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
97914 محمدرضا یزدان دیزیچه 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
97915 آتنا یزدان شناس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
97916 الهام یزدان شناس 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97917 الهام یزدان شناس 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
97918 حسین یزدان شناس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
97919 سلماز یزدان شناس 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
97920 طاهره یزدان شناس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97921 غلامرضا یزدان شناس 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97922 علی یزدان طلب 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
97923 عسگری یزدان فر 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
97924 هانیه یزدان فر 1382 علوم پايه فیزیک
97925 الهام یزدان مهر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97926 الهام یزدان مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
97927 حمزه یزدان مهر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
97928 مهرنوش یزدان مهر 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
97929 جواد یزدان نژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97930 ربابه یزدان نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97931 مرضیه یزدان نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
97932 پدرام یزدانبخش 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97933 ابراهیم یزدانپناه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97934 محمدرضا یزدانپناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
97935 حسن یزدانپناه بهابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
97936 منصور یزدانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97937 احمد یزدانپورسعادت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97938 مرتضی یزدانجو 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
97939 ناهید یزدانجو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
97940 علی یزدانخواه 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
97941 ریحانه یزداندوست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97942 حسین یزداندوست کاریزکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97943 راحله یزداندوست کاریزکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97944 روزبه یزدانفر 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
97945 فرزانه یزدانفر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97946 آمنه یزدانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
97947 ابراهیم یزدانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97948 احمد یزدانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97949 اسد یزدانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97950 اعظم یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
97951 اعظم یزدانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
97952 افسانه یزدانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
97953 اکرم یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97954 الهام یزدانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97955 الیاس یزدانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
97956 امین یزدانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
97957 انسیه یزدانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97958 بتول یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97959 بنفشه یزدانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
97960 جلیل یزدانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97961 جلیل یزدانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97962 حامد یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
97963 حسام یزدانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
97964 حسن یزدانی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97965 حسن یزدانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
97966 حسن یزدانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
97967 حسین یزدانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
97968 حسین یزدانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97969 حضرتقلی یزدانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
97970 حمید یزدانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97971 حمیدرضا یزدانی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
97972 حمیده یزدانی 1391 علوم پايه شیمی
97973 خدیجه یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
97974 داود یزدانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
97975 رامین یزدانی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97976 رقیه یزدانی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97977 زهرا یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
97978 زهرا یزدانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
97979 زهرا یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
97980 زهره یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
97981 زهره یزدانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97982 زهره یزدانی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97983 زهره یزدانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
97984 زینب یزدانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
97985 زیور یزدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97986 سارا یزدانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
97987 سحر یزدانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
97988 سعید یزدانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97989 سعیدرضا یزدانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
97990 سلمان یزدانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
97991 سمیه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97992 سمیّه یزدانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
97993 سودابه یزدانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
97994 سیدعلیرضا یزدانی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
97995 سیدمصطفی یزدانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97996 صادق یزدانی 1378 علوم رياضي آمار
97997 صادق یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
97998 صدیقه یزدانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
97999 طاهره یزدانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98000 عباس یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444885