راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 98001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98001 بنفشه یزدانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98002 جلیل یزدانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98003 جلیل یزدانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98004 حامد یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
98005 حسام یزدانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
98006 حسن یزدانی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98007 حسن یزدانی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
98008 حسن یزدانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
98009 حسین یزدانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98010 حسین یزدانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98011 حضرتقلی یزدانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98012 حمید یزدانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98013 حمیدرضا یزدانی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98014 حمیده یزدانی 1391 علوم پايه شیمی
98015 خدیجه یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
98016 داود یزدانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
98017 رامین یزدانی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98018 رقیه یزدانی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98019 زهرا یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98020 زهرا یزدانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98021 زهرا یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98022 زهره یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98023 زهره یزدانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98024 زهره یزدانی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98025 زهره یزدانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98026 زینب یزدانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98027 زیور یزدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98028 سارا یزدانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
98029 سحر یزدانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98030 سعید یزدانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98031 سعیدرضا یزدانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
98032 سلمان یزدانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98033 سمیه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98034 سمیّه یزدانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
98035 سودابه یزدانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98036 سیدعلیرضا یزدانی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
98037 سیدمصطفی یزدانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98038 صادق یزدانی 1378 علوم رياضي آمار
98039 صادق یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
98040 صدیقه یزدانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98041 طاهره یزدانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98042 عباس یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98043 عبدالله یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98044 علی اکبر یزدانی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98045 علی رضا یزدانی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98046 علیرضا یزدانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98047 فاطمه یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98048 فاطمه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98049 فاطمه یزدانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
98050 فاطمه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98051 فاطمه یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98052 فاطمه یزدانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98053 فرزانه یزدانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
98054 فیروز یزدانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98055 قاسم یزدانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98056 کرامت یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
98057 مجید یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98058 محسن یزدانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98059 محمد یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98060 محمد یزدانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98061 محمد یزدانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
98062 محمد یزدانی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
98063 محمّد یزدانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98064 محمد یزدانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
98065 محمدجواد یزدانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98066 محمدرحیم یزدانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98067 محمّدرضا یزدانی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
98068 محمدرضا یزدانی 1374 علوم پايه فیزیک
98069 محمدصادق یزدانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98070 محمدهادی یزدانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
98071 مرتضی یزدانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
98072 مرضیه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98073 مرضیه یزدانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
98074 مریم یزدانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98075 مژگان یزدانی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98076 مژگان یزدانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
98077 مطهره یزدانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98078 موسی یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98079 مهدی رضا یزدانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
98080 مهران یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98081 مهسا یزدانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98082 نجمه یزدانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
98083 نرجس یزدانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98084 نرجس یزدانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
98085 نرگس یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98086 نرگس یزدانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98087 نسرین یزدانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98088 نسرین یزدانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98089 نوید یزدانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98090 وحید یزدانی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
98091 وحید یزدانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98092 مهدیه یزدانی احمدآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98093 حسین یزدانی احمدآبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98094 حسین یزدانی احمدآبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98095 محمدمهدی یزدانی احمدآبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
98096 مجید یزدانی بارفروشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
98097 نیلوفر یزدانی بروجنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98098 زهره یزدانی بیرک سفلی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98099 زهره یزدانی بیرک سفلی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
98100 مسلم یزدانی بیگان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474233