راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 98301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98301 زهرا یزدانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98302 زهرا یزدانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98303 زهره یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98304 زهره یزدانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98305 زهره یزدانی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98306 زهره یزدانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98307 زینب یزدانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98308 زیور یزدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98309 سارا یزدانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
98310 سحر یزدانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98311 سعید یزدانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98312 سعیدرضا یزدانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
98313 سلمان یزدانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98314 سمیه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98315 سمیّه یزدانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
98316 سودابه یزدانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98317 سیدعلیرضا یزدانی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
98318 سیدمصطفی یزدانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98319 صادق یزدانی 1378 علوم رياضي آمار
98320 صادق یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
98321 صدیقه یزدانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98322 طاهره یزدانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98323 عباس یزدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98324 عبدالله یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98325 علی اکبر یزدانی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98326 علی رضا یزدانی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98327 علیرضا یزدانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98328 فاطمه یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98329 فاطمه یزدانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98330 فاطمه یزدانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
98331 فاطمه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98332 فاطمه یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98333 فاطمه یزدانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98334 فرزانه یزدانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
98335 فیروز یزدانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98336 قاسم یزدانی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98337 کرامت یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
98338 مجید یزدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98339 محسن یزدانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98340 محمد یزدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98341 محمد یزدانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98342 محمد یزدانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
98343 محمد یزدانی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
98344 محمّد یزدانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98345 محمد یزدانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
98346 محمدجواد یزدانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98347 محمدرحیم یزدانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98348 محمّدرضا یزدانی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
98349 محمدرضا یزدانی 1374 علوم پايه فیزیک
98350 محمدصادق یزدانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98351 محمدهادی یزدانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
98352 مرتضی یزدانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
98353 مرضیه یزدانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98354 مرضیه یزدانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
98355 مریم یزدانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98356 مژگان یزدانی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98357 مژگان یزدانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
98358 مطهره یزدانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98359 موسی یزدانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98360 مهدی رضا یزدانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
98361 مهران یزدانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98362 مهسا یزدانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98363 نجمه یزدانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
98364 نرجس یزدانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98365 نرجس یزدانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
98366 نرگس یزدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98367 نرگس یزدانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98368 نسرین یزدانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98369 نسرین یزدانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98370 نوید یزدانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98371 وحید یزدانی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
98372 وحید یزدانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98373 مهدیه یزدانی احمدآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98374 حسین یزدانی احمدآبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98375 حسین یزدانی احمدآبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98376 محمدمهدی یزدانی احمدآبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
98377 مجید یزدانی بارفروشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
98378 نیلوفر یزدانی بروجنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98379 زهره یزدانی بیرک سفلی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98380 زهره یزدانی بیرک سفلی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
98381 مسلم یزدانی بیگان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
98382 رستم یزدانی بیوکی 1386 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
98383 رستم یزدانی بیوکی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
98384 امین یزدانی پاک 1387 علوم پايه فیزیک
98385 محمود یزدانی پرائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98386 علی اصغر یزدانی پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98387 ارزو یزدانی جوینی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
98388 خدیجه یزدانی چهل کمان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98389 رمضان یزدانی داغیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98390 زهرا یزدانی داغیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98391 فاطمه یزدانی داغیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98392 الهه یزدانی دوست زرمهری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
98393 یاسر یزدانی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98394 مرضیه یزدانی رشوانلوئی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98395 عطیه یزدانی شرق 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
98396 شیما یزدانی صالح آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98397 افسانه یزدانی صالح ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98398 ارنواز یزدانی فارابی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98399 بهرام یزدانی فر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98400 حسن یزدانی کریزی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904230