راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 98401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98401 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98402 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
98403 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
98404 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98405 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
98406 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98407 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98408 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98409 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
98410 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
98411 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98412 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98413 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98414 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98415 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
98416 علی یزدان پناه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98417 علی یزدان پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98418 علی رضا یزدان پناه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98419 فرشته یزدان پناه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98420 فرهاد یزدان پناه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
98421 محسن یزدان پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
98422 محمدرضا یزدان پناه 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
98423 مهدی یزدان پناه 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98424 نجمه یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
98425 نسیم یزدان پناه 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98426 هادی یزدان پناه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
98427 منصوره یزدان پناه احمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
98428 معین یزدان پناه احمدابادی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98429 عباس یزدان پناه احمدی ابادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98430 احسان یزدان پناه مقدم 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
98431 پیمان یزدان پناه مقدم 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98432 پیمان یزدان پناه مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98433 داراب یزدان پناه نامقی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
98434 داریوش یزدان پناه نامقی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98435 کورش یزدان پناه نامقی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98436 محبوبه یزدان پناه نامقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98437 فاطمه یزدان پناه یزدان ابادسف 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98438 علی یزدان پناهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
98439 مهرداد یزدان پناهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98440 احمد یزدان پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98441 حمیده یزدان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98442 حمیده یزدان پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
98443 محمد یزدان پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98444 سمیرا یزدان پورمقدم 1379 علوم رياضي آمار
98445 حسین یزدان خواه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
98446 زهرا یزدان خواه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98447 لیلا یزدان خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98448 امیرحسین یزدان دوست 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98449 امیررضا یزدان دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98450 حانیه یزدان دوست 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
98451 حمیدرضا یزدان دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98452 حمیده یزدان دوست 1384 علوم پايه فیزیک
98453 حمیده یزدان دوست 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
98454 سمیه یزدان دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98455 فهیمه یزدان دوست 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98456 عذرا یزدان دوست اسفیوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98457 ریحانه یزدان دوست کاریزکی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
98458 محمدرضا یزدان دیزیچه 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
98459 آتنا یزدان شناس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
98460 الهام یزدان شناس 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98461 الهام یزدان شناس 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
98462 حسین یزدان شناس 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
98463 سلماز یزدان شناس 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98464 طاهره یزدان شناس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98465 غلامرضا یزدان شناس 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98466 علی یزدان طلب 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
98467 عسگری یزدان فر 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
98468 هانیه یزدان فر 1382 علوم پايه فیزیک
98469 الهام یزدان مهر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98470 الهام یزدان مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
98471 حمزه یزدان مهر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
98472 مهرنوش یزدان مهر 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
98473 جواد یزدان نژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98474 ربابه یزدان نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98475 مرضیه یزدان نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98476 پدرام یزدانبخش 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98477 ابراهیم یزدانپناه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98478 محمدرضا یزدانپناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98479 حسن یزدانپناه بهابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
98480 منصور یزدانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98481 احمد یزدانپورسعادت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98482 مرتضی یزدانجو 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98483 ناهید یزدانجو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
98484 علی یزدانخواه 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
98485 ریحانه یزداندوست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98486 حسین یزداندوست کاریزکی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98487 راحله یزداندوست کاریزکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98488 روزبه یزدانفر 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
98489 فرزانه یزدانفر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98490 هانا یزدانفر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98491 آمنه یزدانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98492 ابراهیم یزدانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98493 احمد یزدانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98494 اسد یزدانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98495 اعظم یزدانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98496 اعظم یزدانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
98497 افسانه یزدانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
98498 اکرم یزدانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98499 الهام یزدانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98500 الیاس یزدانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189168