راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 98401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98401 عاطفه یعقوبی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98402 سهراب یعقوبی مشهدی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98403 طاهره یعقوبی مشهدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
98404 علیرضا یعقوبی مشهدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98405 بابک یعقوبی مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98406 بهروز یعقوبی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98407 برات یعقوبی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
98408 مطهره یعقوبی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98409 زینب یعقوبی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98410 سهراب یعقوبی نقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98411 سارا یعقوبی نقندر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98412 فریبرز یعقوبی وایقان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98413 صمد یعقوبی هرگلان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98414 اکرم یعقوبیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98415 ایمان یعقوبیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98416 بهزاد یعقوبیان 1364 علوم رياضي آمار
98417 جلال یعقوبیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
98418 جلال یعقوبیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
98419 سمیه یعقوبیان 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
98420 مصطفی یعقوبیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
98421 میثم یعقوبیان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
98422 هادی یعقوبیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98423 حلیمه یعقوبیان عزیزآبادی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
98424 سعید یعقوبیان علاف 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98425 سیمین یعقوبیان علاف 1381 علوم رياضي آمار
98426 محمدحسین یعقوبیان فهندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98427 سیما یعقوبیان قوچانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98428 کاظم یعقوبیان قوچانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98429 مرضیه یعقوبیان نعمان 1395 علوم رياضي ریاضی محض
98430 سعید یغفوری 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98431 سعید یغفوری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98432 حسین یغما 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98433 حسین یغما 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98434 سمانه یغما 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98435 سمیه یغما 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98436 سمیه یغما 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
98437 علی یغما 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98438 هادی یغما 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98439 امیر یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98440 امیراحسان یغمائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98441 بابک یغمائی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98442 بامداد یغمائی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98443 رضا یغمائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98444 سارا یغمائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98445 علی یغمائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
98446 مجید یغمائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98447 مریم یغمائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98448 هادی یغمائی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98449 هادی یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98450 فاطمه یغمائی محرز 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98451 علیرضا یغمائی مقدم 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98452 مهدی یغمائی مقدم 1371 علوم رياضي ریاضی
98453 حمید یغمائیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98454 مریم یغمائیان سلیمانی 1377 علوم رياضي آمار
98455 مریم یغمائیان سلیمانی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
98456 امیرحسین یغمایی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98457 رضا یغمایی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
98458 علی یغمایی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98459 فاطمه یغمایی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98460 مجیدرضا یغمایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98461 نرگس یغمایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98462 مهدی یغمایی مقدم 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
98463 نرگس یغمورلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98464 مسعود یقبانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98465 مسعود یقبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98466 اطهر یقطین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
98467 امیر یقینی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
98468 سیدجواد یقینی 1355 علوم پايه زیست شناسی
98469 آرش یک کلام کاشانی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98470 حسن یکتا 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98471 زهرا یکتا 1374 علوم پايه فیزیک
98472 علی یکتا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98473 سلمان یکتائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98474 مهری یکتائی آسی بلاغ 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98475 فاطمه یکتامرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98476 حسن یکتامقدم 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98477 نوید یکتای 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98478 نوید یکتای 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98479 منیره یکتای مقدم ارتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
98480 فاطمه یکتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98481 الهام یکتایی کرین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98482 عبداله یکدل 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98483 محمود یکدل نشتیفانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98484 احمد یکرنگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98485 مریم یکنظر 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
98486 بهناز یکه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98487 مهناز یکه 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98488 اعظم یکه ابرده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98489 فاطمه یکه ابرده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98490 مهدیه یکه باش 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
98491 علی یکه باشی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
98492 سعید یکه دهقان 1378 علوم پايه فیزیک
98493 فاطمه یکه قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
98494 امیرشاهرخ یگانگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98495 سیما یگانگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98496 شیده شاهرخ یگانگی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98497 عاطفه یگانگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
98498 مرضیه یگانگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
98499 منصوره یگانگی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98500 میرذبیح اله یگانگی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474225