راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 98501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98501 مریم یلداگرد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
98502 آق اویلی یلقی 1354 كشاورزى دامپروری
98503 رحمان یلمه 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
98504 محمود یلمه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
98505 فاطمه یلی اینچه سابلاغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98506 محمدکریم یمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98507 امیر یمنی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98508 موسی یمین فیروز 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
98509 موسی یمین فیروز 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
98510 احسان یمینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
98511 مهدی یمینی حکمت 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98512 احمد یمینی کلکناری 1371 علوم پايه زمین شناسی
98513 داریوش یوحائی 1365 كشاورزى دامپروری
98514 مهناز یوحنایی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98515 افشین یوردخانی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98516 زهرا یوزباشی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98517 محمدحسین یوزباشی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98518 احمدرضا یوزباشی زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98519 زهرا یوزباشی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98520 جوادکاظم حسین یوسف 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98521 علی یوسف 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
98522 کرار عباس یوسف 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98523 حجت اله یوسف ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98524 سوریه یوسف ابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98525 محسن یوسف الهی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98526 کامله یوسف پناه 1380 هنر نيشابور نقاشی
98527 رضا یوسف پور 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98528 علیرضا یوسف پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98529 غلامرضا یوسف پور 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98530 فاطمه یوسف پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98531 مرتضی یوسف پور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98532 قدیر یوسف پوراوندری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98533 اصغر یوسف پورفدافن 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98534 محمد یوسف پورکلاته 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98535 آزاده یوسف زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98536 احمدرضا یوسف زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98537 حمیدرضا یوسف زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98538 فاطمه یوسف زاده 1378 علوم رياضي آمار
98539 لیلی یوسف زاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
98540 محمدرضا یوسف زاده 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98541 معصومه یوسف زاده 1376 علوم پايه فیزیک
98542 فضه یوسف زاده جعفرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98543 مریم یوسف زاده خانقاه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98544 ناصر یوسف زاده قطرویی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98545 حمیدرضا یوسف زاده قوچانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
98546 فاطمه یوسف زاده کاریزکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98547 کورش یوسف قدسی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98548 حسن یوسف نیا 1380 علوم پايه فیزیک
98549 رضا یوسف آبادی 1383 علوم پايه فیزیک
98550 ولی اله یوسف آبادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98551 محمد یوسف ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98552 انوشه یوسف بیگی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
98553 آسیه یوسف پور 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98554 اعظم یوسف پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98555 افسانه یوسف پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98556 افسانه یوسف پور 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
98557 زهرا یوسف پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98558 شیما یوسف پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98559 علی یوسف پور 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
98560 مریم یوسف پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98561 هانیه یوسف پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98562 هلیا یوسف پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98563 یگانه یوسف پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98564 یگانه یوسف پور 1394 كشاورزى مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
98565 وحید یوسف پورطرقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
98566 وحید یوسف پورطرقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98567 نجمه یوسف تبارمیری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
98568 سید امیر یوسف ثانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
98569 سید عبدالمجید یوسف ثانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98570 سیدعبدالمجید یوسف ثانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98571 مریم السادات یوسف ثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98572 محمدقاسم یوسف خانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98573 پریسا یوسف خانیان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
98574 سعید یوسف خواه رودسری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
98575 حجت یوسف زادگان 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
98576 حسین یوسف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98577 حسین یوسف زاده 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
98578 حمیدرضا یوسف زاده 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98579 سمانه یوسف زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98580 فاطمه یوسف زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
98581 فاطمه یوسف زاده 1384 علوم رياضي آمار
98582 فرزانه یوسف زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98583 فهیمه یوسف زاده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
98584 محبوبه یوسف زاده 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
98585 محمد یوسف زاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98586 محمدرضا یوسف زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
98587 مریم یوسف زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98588 میثم یوسف زاده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98589 فاطمه یوسف زاده احمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
98590 لیلی یوسف زاده جعفر آبادی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
98591 فضه یوسف زاده جعفرآبادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98592 لیلی یوسف زاده جعفرآبادی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
98593 سمیه یوسف زاده جعفرابادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98594 سمیه یوسف زاده جعفرابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98595 حدیث یوسف زاده طرقی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
98596 محدثه یوسف زاده فنایی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98597 سکینه یوسف زاده قوچان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98598 آلا یوسف زاده قوچانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
98599 زهرا یوسف زاده کوهبنانی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98600 سعیده یوسف زاده مغانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444849