راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 98601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98601 اسمعیل یعقوبی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
98602 ولی یعقوبی فولادی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
98603 حمیدرضا یعقوبی کاریزی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
98604 راضیه یعقوبی کلاته رحمان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98605 زهرا یعقوبی کلاغ اباد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98606 محبوبه یعقوبی گلوردی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98607 عاطفه یعقوبی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98608 سهراب یعقوبی مشهدی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98609 طاهره یعقوبی مشهدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
98610 علیرضا یعقوبی مشهدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98611 بابک یعقوبی مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98612 بهروز یعقوبی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
98613 برات یعقوبی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
98614 مطهره یعقوبی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98615 زینب یعقوبی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98616 سهراب یعقوبی نقابی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98617 سارا یعقوبی نقندر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98618 فریبرز یعقوبی وایقان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98619 صمد یعقوبی هرگلان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98620 اکرم یعقوبیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98621 ایمان یعقوبیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98622 بهزاد یعقوبیان 1364 علوم رياضي آمار
98623 جلال یعقوبیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
98624 جلال یعقوبیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
98625 سمیه یعقوبیان 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
98626 مصطفی یعقوبیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
98627 میثم یعقوبیان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
98628 هادی یعقوبیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98629 حلیمه یعقوبیان عزیزآبادی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
98630 سعید یعقوبیان علاف 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98631 سیمین یعقوبیان علاف 1381 علوم رياضي آمار
98632 محمدحسین یعقوبیان فهندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98633 سیما یعقوبیان قوچانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98634 کاظم یعقوبیان قوچانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98635 مرضیه یعقوبیان نعمان 1395 علوم رياضي ریاضی محض
98636 سعید یغفوری 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98637 سعید یغفوری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98638 حسین یغما 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98639 حسین یغما 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98640 سمانه یغما 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98641 سمیه یغما 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98642 سمیه یغما 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
98643 علی یغما 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98644 هادی یغما 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98645 امیر یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98646 امیراحسان یغمائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98647 بابک یغمائی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98648 بامداد یغمائی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98649 رضا یغمائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98650 سارا یغمائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98651 علی یغمائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
98652 مجید یغمائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98653 مریم یغمائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98654 هادی یغمائی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98655 هادی یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98656 فاطمه یغمائی محرز 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98657 علیرضا یغمائی مقدم 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98658 مهدی یغمائی مقدم 1371 علوم رياضي ریاضی
98659 حمید یغمائیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98660 مریم یغمائیان سلیمانی 1377 علوم رياضي آمار
98661 مریم یغمائیان سلیمانی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
98662 امیرحسین یغمایی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98663 رضا یغمایی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
98664 علی یغمایی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98665 فاطمه یغمایی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98666 مجیدرضا یغمایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98667 نرگس یغمایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98668 مهدی یغمایی مقدم 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
98669 نرگس یغمورلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98670 مسعود یقبانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98671 مسعود یقبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98672 اطهر یقطین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
98673 امیر یقینی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
98674 سیدجواد یقینی 1355 علوم پايه زیست شناسی
98675 آرش یک کلام کاشانی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98676 حسن یکتا 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98677 زهرا یکتا 1374 علوم پايه فیزیک
98678 علی یکتا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98679 سلمان یکتائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98680 مهری یکتائی آسی بلاغ 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98681 فاطمه یکتامرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98682 حسن یکتامقدم 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98683 نوید یکتای 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98684 نوید یکتای 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98685 منیره یکتای مقدم ارتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
98686 فاطمه یکتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98687 الهام یکتایی کرین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98688 عبداله یکدل 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98689 محمود یکدل نشتیفانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98690 احمد یکرنگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98691 مریم یکنظر 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
98692 بهناز یکه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98693 مهناز یکه 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98694 اعظم یکه ابرده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98695 فاطمه یکه ابرده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98696 مهدیه یکه باش 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
98697 علی یکه باشی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
98698 سعید یکه دهقان 1378 علوم پايه فیزیک
98699 فاطمه یکه قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
98700 امیرشاهرخ یگانگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40787575