راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 98701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98701 سمیه یعقوبیان 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
98702 مصطفی یعقوبیان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
98703 میثم یعقوبیان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
98704 هادی یعقوبیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
98705 حلیمه یعقوبیان عزیزآبادی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
98706 سعید یعقوبیان علاف 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98707 سیمین یعقوبیان علاف 1381 علوم رياضي آمار
98708 محمدحسین یعقوبیان فهندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
98709 سیما یعقوبیان قوچانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98710 کاظم یعقوبیان قوچانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98711 مرضیه یعقوبیان نعمان 1395 علوم رياضي ریاضی محض
98712 سعید یغفوری 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98713 سعید یغفوری 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
98714 حسین یغما 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98715 حسین یغما 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
98716 سمانه یغما 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98717 سمیه یغما 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
98718 سمیه یغما 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
98719 علی یغما 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98720 هادی یغما 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98721 امیر یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
98722 امیراحسان یغمائی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98723 بابک یغمائی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98724 بامداد یغمائی 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
98725 رضا یغمائی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98726 سارا یغمائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98727 علی یغمائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
98728 مجید یغمائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98729 مریم یغمائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98730 هادی یغمائی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98731 هادی یغمائی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
98732 فاطمه یغمائی محرز 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
98733 علیرضا یغمائی مقدم 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98734 مهدی یغمائی مقدم 1371 علوم رياضي ریاضی
98735 حمید یغمائیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98736 مریم یغمائیان سلیمانی 1377 علوم رياضي آمار
98737 مریم یغمائیان سلیمانی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
98738 امیرحسین یغمایی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98739 رضا یغمایی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
98740 علی یغمایی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98741 فاطمه یغمایی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
98742 مجیدرضا یغمایی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98743 نرگس یغمایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98744 مهدی یغمایی مقدم 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
98745 نرگس یغمورلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
98746 مسعود یقبانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98747 مسعود یقبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
98748 اطهر یقطین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
98749 امیر یقینی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
98750 سیدجواد یقینی 1355 علوم پايه زیست شناسی
98751 آرش یک کلام کاشانی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98752 حسن یکتا 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98753 زهرا یکتا 1374 علوم پايه فیزیک
98754 علی یکتا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98755 سلمان یکتائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
98756 مهری یکتائی آسی بلاغ 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98757 فاطمه یکتامرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
98758 حسن یکتامقدم 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98759 نوید یکتای 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98760 نوید یکتای 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98761 منیره یکتای مقدم ارتیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
98762 فاطمه یکتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98763 الهام یکتایی کرین 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98764 عبداله یکدل 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98765 محمود یکدل نشتیفانی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
98766 احمد یکرنگی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98767 مریم یکنظر 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
98768 بهناز یکه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98769 مهناز یکه 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98770 اعظم یکه ابرده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98771 فاطمه یکه ابرده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98772 مهدیه یکه باش 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
98773 علی یکه باشی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
98774 سعید یکه دهقان 1378 علوم پايه فیزیک
98775 فاطمه یکه قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
98776 امیرشاهرخ یگانگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98777 سیما یگانگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
98778 شیده شاهرخ یگانگی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98779 عاطفه یگانگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
98780 مرضیه یگانگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
98781 منصوره یگانگی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98782 میرذبیح اله یگانگی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98783 الهام سادات یگانه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98784 حمیدرضا یگانه 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98785 سیده آرزو یگانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98786 عفت یگانه 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98787 علی یگانه 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98788 علی یگانه 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
98789 علی یگانه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
98790 محبوبه یگانه 1374 علوم پايه فیزیک
98791 محبوبه یگانه 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
98792 مسیح یگانه 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
98793 منصوره یگانه 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98794 موسی الرضا یگانه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98795 مینا یگانه 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98796 نوید یگانه 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
98797 سلماز یگانه مهر 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
98798 حسن یگانه بدرآبادی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
98799 معصومه یگانه بزایه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
98800 امیر یگانه خاکسار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904213