راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 98801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
98801 ماهیار هجرانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98802 فاطمه هجربر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98803 حافظه هجرتی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
98804 فائزه هجرتی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98805 فائزه هجرتی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98806 محمدحسن هجرتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98807 محمدحسن هجرتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98808 محمدحسین هجرتی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
98809 مرتضی هجرتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
98810 سارا هجری رشتخوار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98811 محمدرضا هجری رشتخوار 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
98812 سارا هجری رشتخواری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98813 اسماعیل هجینی نژاد 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
98814 سمیه هجینی نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
98815 سیما هدائی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98816 هما هدائی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98817 سّیدعباس هدائیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
98818 مریم هداوندخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
98819 حسن هدایت 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98820 زهرا هدایت 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
98821 سمیرا هدایت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
98822 سمیرا هدایت 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
98823 سونا هدایت 1388 دامپزشكي دامپزشکی
98824 فرنوش هدایت 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
98825 هاجر هدایت 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98826 هارون هدایت 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98827 مسعود هدایت پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98828 ستار هدایت خواه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98829 ستار هدایت خواه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
98830 مریم هدایت زاده 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98831 امیرداود هدایت زاده رضوی 1366 علوم پايه زمین شناسی
98832 سیدمجتبی هدایت زاده رضوی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
98833 فریبا هدایت زاده رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
98834 الهه هدایت فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98835 زینب هدایت پورجلودار 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
98836 سعید هدایت زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98837 سعید هدایت زاده 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98838 محمدصادق هدایت زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98839 مهران هدایت زاده 1366 علوم رياضي عمومی
98840 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
98841 مسیحه السادات هدایت مفیدی 1392 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
98842 اکرم هدایتی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
98843 اکرم هدایتی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
98844 جواد هدایتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
98845 حسین هدایتی 1395 مهندسي مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور)
98846 زهرا هدایتی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
98847 سارا هدایتی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98848 سارا هدایتی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
98849 سیدسعید هدایتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
98850 سیدمهدی هدایتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
98851 علی هدایتی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
98852 غلامحسن هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
98853 غلامحسین هدایتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98854 فاطمه هدایتی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98855 فهیمه هدایتی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98856 فهیمه هدایتی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
98857 مجید هدایتی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
98858 محمدصادق هدایتی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
98859 مریم هدایتی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
98860 مریم هدایتی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
98861 مهدی هدایتی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98862 مهدی هدایتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
98863 نازنین هدایتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
98864 نرگس هدایتی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
98865 هادی هدایتی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98866 هدایت الله هدایتی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
98867 الهه هدایتی وحید 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
98868 علی اکبر هدایتی بائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
98869 وجیهه هدایتی باویل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98870 محمد هدایتی پور 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
98871 مرضیه هدایتی پور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98872 مرضیه هدایتی پور 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98873 محبوبه هدایتی تبار 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
98874 حسین هدایتی تلوکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
98875 ونوس هدایتی ثانی کاخکی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
98876 رضا هدایتی ثانی گرمجان 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
98877 علی هدایتی خدایاری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
98878 حکیمه هدایتی خلیل اباد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
98879 هادی هدایتی خلیل اباد 1377 علوم پايه فیزیک
98880 مریم هدایتی سرمزده 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98881 مسعود هدایتی فر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
98882 کبری هدایتی قلعه صفا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
98883 کبری هدایتی قلعه صفا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
98884 راضیه هدایتی لموکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98885 امین هدایتی مقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
98886 امین هدایتی مقدم 1390 مهندسي مهندسی شیمی
98887 مصطفی هدایتی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98888 مهدیه هدایتی مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
98889 زینب هدایتی نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
98890 زهرا هدایتی نسب 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98891 عصمت هدایتی نیا 1375 علوم پايه زیست شناسی
98892 مجتبی هدایتی نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
98893 افسانه هدایتی وحید 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
98894 هادی هدایتی وحید 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98895 بنت الهدی هدایتیان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98896 مجتبی هدایتیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98897 هما هدایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98898 الناز هدشی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98899 الهام هدشی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
98900 ایمان هدشی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223042